Uitgaven

3,59%

€ 4.768

x € 1.000
3,59% Complete

Inkomsten

0,34%

€ -457

x € 1.000
0,34% Complete

Saldo

182,54%

€ 4.311

x € 1.000

Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat

Uitgaven

3,59%

€ 4.768

x € 1.000
3,59% Complete

Inkomsten

0,34%

€ -457

x € 1.000
0,34% Complete

Saldo

182,54%

€ 4.311

x € 1.000

Toelichting

Gemeente Overbetuwe ligt centraal tussen Arnhem en Nijmegen aan een knooppunt van snelwegen en een belangrijke openbaar vervoer as. We zetten maximaal in op een goede bereikbaarheid en ontsluiting van onze gemeente.

Een snelle en veilige afwikkeling van verkeersstromen, inclusief het goederenvervoer, vinden wij belangrijk. Vanzelfsprekend hebben we aandacht voor de leefbaarheid van de kernen en willen we verkeershinder zoveel mogelijk beperken. We werken intensief samen met verschillende medeoverheden en externe partijen.

Beleidsnota's

Historische invalswegen 2010
Gemeentelijk Mobiliteitsplan Overbetuwe (GMO) 2004
Toekomstvisie+ 2009
Gebiedsvisie stationsomgeving Zetten-Andelst 2015
Betere bereikbaarheid van modaliteit naar mobiliteit-uitwerking OV-visie, fase 1 (2020) 2016
Fietsvisie Stadsregio Arnhem-Nijmegen 2010
Regionale Aanpak mobiliteit stadsregio Arnhem-Nijmegen 2011
Overbetuwe fiets verder; optimalisatie fietsnetwerk tussen de kernen 2018
Bereikbaarheidsaanpak Regio Arnhem Nijmegen 2017
Samenwerkingsagenda Fiets regio Arnhem Nijmegen 2018

Wat hebben we in 2020 gerealiseerd en welke activiteiten zijn daarvoor verricht?

Uitvoeringsagenda 2018-2022

Wat heeft het programma Verkeer, vervoer en waterstaat gekost?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Actuele Begroting 2020 Realisatie 2020 Saldo 2020
2.1 Verkeer en vervoer.
Lasten 5.106 4.463 643
Baten -26 -370 344
Totaal 2.1 Verkeer en vervoer. 5.080 4.093 986
2.2 Parkeren.
Lasten 177 169 7
Baten 0 0 0
Totaal 2.2 Parkeren. 177 169 7
2.5 Openbaar vervoer.
Lasten 184 135 48
Baten 0 -87 87
Totaal 2.5 Openbaar vervoer. 184 48 136

Toelichting op verschil tussen actuele begroting en realisatie

 

2.1 Verkeer en vervoer Voordelen Nadelen I/S

- Het bovenwijkse complex B016 (Afslag 38) had over 2020 een positief saldo van € 290.503 hetgeen op deze post leidt tot een niet geraamd voordeel. Dit voordeel heeft feitelijk geen gevolgen voor het totale exploitatieresultaat 2020 omdat dit saldo is gestort in de bestemmingsreserve Afslag 38 via het taakveld 0.10 (mutaties reserve). Op 0.10 staat een niet geraamde storting (€ 290.503 nadeel).

- De projecten  spoorkruisingen Elst Noord, reconstructie Bloemenbuurt Heteren en Kastanjelaan Heteren zijn nog niet volledig uitgevoerd. De kapitaallasten van deze projecten schuiven dus door naar 2021.


- In 2020 is (verder) gewerkt aan een aantal eenmalige projecten , maar die zijn nog niet afgerond. Dit leidt tot een voordeel op dit taakveld. Deze projecten worden gedekt uit de Algemene Reserve. De lagere mutaties in deze reserve zijn verantwoord op het taakveld "mutaties reserves". Het gaat om de volgende projecten:
   - voorbereidingskrediet fietspad Aamsestraat                                  €    76.000
   - verwijderen masten straatverlichting                                                  € 113.000
   - voorbereidingskrediet stationsomgeving Zetten-Andelst      €    50.000
   - bestrijding invasieve plantensoorten                                                   €    45.000

- Door de verplichte renteaanpassing (1,51% i.p.v. 2,0%) is sprake van een voordeel op de rentelasten Hier staat echter een nadeel tegenover op het taakveld 0.5 Treasury (zie uitgebreidere toelichting bij TV 0.5).


- Lagere uitgaven aan gladheidsbestrijding (minder technisch onderhoud noodzakelijk en lagere aanschaf van wegenzout) door zachte winter.

Saldo diverse overige voor- en nadelen

291283


28472


32

24
II


II


I

I

Totaal 986    


2.5 Openbaar vervoer 

Voordelen Nadelen I/S

- In 2019 is gestart met het project fietsverbinding langs de Linge en dit project loopt ook nog door in 2021. (Zie ook speerpunt 13). Het voordeel dat hierdoor ontstaat bedraagt  €49.000. Aangezien deze kosten gedekt worden uit de Algemene Reserve wordt er op het taakveld "mutaties reserves" een lagere onttrekking aan deze reserve verantwoord.

- In 2020 zijn al een aantal acties in gang gezet om een bijdrage leveren aan de mobiliteits- en duurzaamheidsambities die ook zijn vastgelegd in het Ambitiedocument Overbetuwe 2030 sociale, slimme en schone mobiliteit . (Zie ook speerpunt 12). De afronding hiervan loopt door in 2021. Dit leidt tot een voordeel van € 35.000. Op het taakveld "mutaties reserves" is de lagere onttrekking aan de Algemene Reserve verantwoord.

- Niet geraamde bijdrage vanuit het Waterschap en andere gemeenten inzake Samenwerkingsagenda en visie Boven-Linge en Ambitiedocument Linge.

- In 2020 is van Stichting Veren Gelderland een bijdrage in de exploitatiekosten 2019 van de overzetveren ontvangen. Deze stond niet geraamd. 

Saldo diverse overige voor- en nadelen

49


3523

14

15 
I


II

I

I
Totaal 136