Overzicht van baten en lasten

Overzicht van baten en lasten

Primaire begroting 2020 Begroting na wijziging 2020 Realisatie 2020
(bedragen x € 1.000) Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo
1. Openbare orde en veiligheid 89 3.514 -3.425 89 3.868 -3.779 154 3.841 -3.688
2. Verkeer, vervoer en waterstaat 26 4.993 -4.968 26 5.466 -5.440 457 4.768 -4.311
3. Economische zaken 236 693 -457 356 732 -376 586 641 -55
4. Onderwijs 173 5.810 -5.637 376 6.172 -5.796 375 5.469 -5.094
5. Cultuur, sport en recreatie 1.314 8.717 -7.403 1.073 8.838 -7.764 1.163 8.857 -7.693
6. Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening 10.230 46.208 -35.978 12.093 53.686 -41.592 13.077 54.112 -41.035
7. Volksgezondheid en milieu 9.815 10.738 -923 9.326 10.526 -1.200 8.946 9.992 -1.046
8. Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting 2.039 3.434 -1.395 2.221 4.741 -2.519 4.541 4.114 427
9. Financiën en bedrijfsvoering 1 15.194 -15.193 1 14.872 -14.870 42 14.478 -14.436
10. Algemeen bestuur 622 2.851 -2.230 551 2.743 -2.192 626 3.239 -2.613
Subtotaal programma 24.546 102.153 -77.607 26.113 111.644 -85.530 29.968 109.511 -79.543
Algemene Dekkingsmiddelen 76.154 2.583 73.570 82.774 3.628 79.146 87.807 9.494 78.312
Overhead * 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VPB 0 4 -4 0 122 -122 0 810 -810
Onvoorzien 0 55 -55 0 544 -544 0 0 0
Subtotaal alg. dekkingsmiddelen, VPB en onvoorzien 76.154 2.642 73.511 82.774 4.294 78.480 87.807 10.305 77.502
Gerealiseerd saldo van baten en lasten 100.699 104.795 -4.096 108.887 115.938 -7.051 117.774 119.815 -2.041
Mutaties reserves per programma:
1. Openbare orde en veiligheid 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Verkeer, vervoer en waterstaat 397 68 329 813 0 813 447 291 156
3. Economische zaken 66 0 66 69 0 69 0 0 0
4. Onderwijs 98 0 98 150 0 150 79 0 79
5. Cultuur, sport en recreatie 363 0 363 530 0 530 318 0 318
6. Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening 2.637 0 2.637 3.274 85 3.189 2.913 181 2.733
7. Volksgezondheid en milieu 226 0 226 140 0 140 10 0 10
8. Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting 775 0 775 2.058 0 2.058 1.482 173 1.309
9. Financiën en bedrijfsvoering 159 1 159 251 91 161 114 90 24
10. Algemeen bestuur 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Algemene Dekkingsmiddelen 347 7 340 12.059 12.118 -59 11.892 12.118 -226
Subtotaal mutaties reserves 5.067 76 4.991 19.344 12.293 7.051 17.254 12.852 4.403
Gerealiseerd resultaat 105.767 104.872 895 128.231 128.231 0 135.028 132.667 2.362
* Programma 9 bestaat volledig uit de overhead dus zijn de lasten en baten van de overhead niet meer afzonderlijk op deze regel gepresenteerd.