Inleiding / Jaarrekening in één oogopslag

Jaarrekening in een oogopslag

Hierbij bieden wij u de jaarstukken 2020 aan. In de jaarstukken leggen we verantwoording af over de uitvoering van het in de begroting vastgestelde beleid.

Voor in te gaan op de jaarrekening zelf, kunnen we uiteraard niet voorbij gaan aan de uitbraak van het Corona-virus en de enorme impact daarvan wereldwijd en dus ook voor onze inwoners en organisatie.  Naast het bestrijden van het virus en het continueren van de dienstverlening was ook het verlenen van steun aan inwoners, ondernemers en instellingen een belangrijke taak voor onze gemeente in 2020.  De landelijke steunpakketten werden aangevuld met een uitgebreid gemeentelijk steunpakket.  Voor een uitgebreide toelichting op de (financiële) gevolgen ed. van het Corona-virus verwijzen wij u naar de paragraaf VIII Corona.

Resultaat

We sluiten het jaar 2020 af met een overschot van € 2.400.000. In de 2e Bestuursrapportage 2020 waren de ombuigingsmaatregelen verwerkt van spoor 0 die waren gericht op een sluitende begroting van het lopende jaar 2020. Met deze maatregelen en bijbehorende financiële mutaties ontstond een verwacht voordelig saldo van € 542.000. Dit voordelige saldo is vervolgens toegevoegd aan de begrotingspost onvoorzien voor eventuele tegenvallers in de rest van het jaar waarmee het begrotingssaldo op € 0 uitkwam.  Voor een specifieke toelichting op het resultaat 2020 verwijzen we naar het hoofdstuk “Analyse rekeningresultaat”.

Algemene Reserve
Op grond van deze jaarrekening bedraagt de omvang van de Algemene Reserve op 31 december 2020 € 8,1 miljoen. Bij de bestemming van het resultaat 2020 wordt voorgesteld om een bedrag van € 175.000 als vrij besteedbaar toe te voegen aan de Algemene Reserve. De stand komt daarmee dan uit op € 8,3 miljoen.

Leeswijzer

De jaarstukken bestaan uit drie onderdelen; A. het jaarverslag, B. de jaarrekening en C. de bijlagen. In het jaarverslag zijn de beleidsmatige en financiële verantwoording van de programma’s en ook de voorgeschreven paragrafen opgenomen. Daarnaast is een extra paragraaf over Corona toegevoegd. In het onderdeel jaarrekening vindt u het overzicht van baten en lasten en ook de balans met alle bijbehorende toelichtingen. De bijlagen bestaan naast een overzicht van de gebruikte afkortingen, uit een specificatie van de onttrekkingen aan de algemene reserve, een overzicht follow-up onderzoeken Rekenkamer Commissie en het overzicht Sisa.

Weergave van de werkelijke lasten en baten van 2020

Hieronder ziet u een weergave van de werkelijke lasten en baten 2020


 WERKELIJKE UITGAVEN 2020  (bedragen x €1.000)  
 1. Openbare orde en veiligheid  €        3.800
 2. Verkeer, vervoer en waterstaat  €        4.800
 3. Economische zaken  €            600
 4. Onderwijs  €        5.500
 5. Cultuur, sport en recreatie  €        8.900
 6. Sociale voorzieningen en maatschapp. dienstverlening  €     54.100
 7. Volksgezondheid en milieu  €     10.000
 8. Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting €        4.100
 9. Financiën en bedrijfsvoering  €     14.500
 10. Algemeen bestuur  €        3.200
 Totale uitgaven programma’s en bijbehorende projecten  €   109.500
 Diverse overige lasten (onvoorz., inning belast., stort. reserves)  €      23.200
 Totaal uitgaven  €   132.700
 WERKELIJKE INKOMSTEN 2020 (bedragen x €1.000)  
 OZB  €        7.600
 Afvalstoffenheffing  €        4.900
 Rioolheffing  €        1.800
 Huuropbrengst accommodaties (o.a. De Helster)  €            900
 Precariobelasting kabels en leidingen
€        2.800
 Uitkeringen gemeentefonds  €     61.800
 Uitkeringen sociaal deelfonds €        8.400
 Rente eigen en vreemd vermogen  €            900
 Leges (o.a. bouwvergunningen, APV)  €       1.900
 Doeluitkeringen Rijk (o.a. WWB)  €        9.400
 Onttrekkingen uit reserves  €     17.300
 TOZO-uitkering (vanwege corona)
 €        4.600
 Diverse overige baten  €     12.800
 Totaal inkomsten   €    135.100