Uitgaven

40,35%

€ 53.531

x € 1.000
40,35% Complete

Inkomsten

9,68%

€ -13.077

x € 1.000
9,68% Complete

Saldo

1713,07%

€ 40.454

x € 1.000

Programma 6 Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening

Uitgaven

40,35%

€ 53.531

x € 1.000
40,35% Complete

Inkomsten

9,68%

€ -13.077

x € 1.000
9,68% Complete

Saldo

1713,07%

€ 40.454

x € 1.000

Toelichting

We streven naar een samenleving waar inwoners elkaar ondersteunen, hun eigen kracht en dat van hun netwerk optimaal benutten en naar vermogen kunnen meedoen. Dit betekent dat inwoners die behoefte hebben aan zorg of ondersteuning, kunnen rekenen op hulp vanuit de gemeente. Maar het betekent ook dat we inwoners helpen om hun eigen kracht te versterken. En dat we investeren in laagdrempelige (algemene) voorzieningen. Op het gebied van werk en inkomen staat het meedoen naar vermogen centraal. Uitgangspunt is dat inwoners die kunnen werken, het beste af zijn als ze in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien. Als zij daarbij ondersteuning nodig hebben, geeft de gemeente die. Inwoners die (nog) niet kunnen werken, participeren op een andere, passende manier. Als werken (nog) niet tot de mogelijkheden behoort, mogen inwoners rekenen op financiële ondersteuning door de gemeente.

We hebben onze taken op het gebied van de Participatiewet, Wmo en Jeugdwet in 2015 ingevoerd. Nu is het moment om een stevige veranderslag in te zetten; de werkelijke transformatie. Dit willen we niet zonder reden; zowel inwoners, onze partners als de gemeente zien veel kansen voor verbetering. Wij denken dat we de ondersteuning van onze inwoners beter én betaalbaar kunnen organiseren. Zodat zij die ondersteuning nodig hebben, dit ook in de toekomst kunnen blijven ontvangen.

We streven de volgende doelen na met de transformatie:
Iedereen telt en doet mee: Inwoners van Overbetuwe zijn zelfredzaam en weerbaar en in staat te participeren in de samenleving;
De buurt als haven: Het welzijn van inwoners is een verantwoordelijkheid van de hele samenleving. Evenals het signaleren van mogelijke zorgen. Daar waar inwoners zelf hun ondersteuning kunnen organiseren, faciliteren we dit. Zo kunnen dorpscorporaties ontstaan;
Nabij zijn en passende ondersteuning: Vrijwilligers en beroepskrachten werken samen en zijn zo veel mogelijk aanwezig in de leefomgeving van de inwoner: in de buurt, op school, etc. De geboden ondersteuning is passend en sluit aan op de vraag van onze inwoners.
Duidelijke informatie en zichtbaarheid: We zorgen voor duidelijke informatie, voorzieningen zijn toegankelijk en alle betrokkenen committeren zich aan een gedeelde opgave.

Voorzieningen op maat voor levendige kernen
We leven in een landelijke woonomgeving met het comfort van de dorpsgemeenschap waar je weet dat je er toe doet en het verschil kunt maken. De gemeente wil een partner zijn die krachtige kernen faciliteert door bewoners, maatschappelijke organisaties en bedrijfsleven onderling te verbinden en door bewonersinitiatieven te begeleiden. De behoefte en het zelf organiserend vermogen van inwoners in en buiten de kernen is hierbij leidend. We kiezen daarom voor differentiatie per kern. We zijn flexibel en toekomstbestendig (om in te kunnen spelen op o.a. demografische ontwikkelingen). We investeren minder in gebouwen en meer in activiteiten. Juiste verwachtingen tussen gemeente en inwoners/maatschappelijke partijen zijn essentieel om kern- of gebiedsgericht samen te werken. Vooraf moet helder zijn wat de mate van invloed en inspraak van deelnemers is.

Beleidsnota's

Visie en ontwikkeling Participatiewet 2019-2022
Uitvoeringsplan Van cliënt naar kandidaat 2019
Integraal armoedebeleid 2019 – 2022
Visie op de organisatie van het Sociaal Domein 2019
Transformatieagenda 2017 - 2019
Beleidsplan Sociaal Domein 2017 - 2021
Werken met kernteams: Leidende principes 2016
Transformatieprogramma en -agenda 2015 - 2017
Kaderstellende nota voor de decentralisaties 2013
Sociaal Maatschappelijke Visie 2013
Visie op Vastgoed 2018

Wat hebben we in 2020 gerealiseerd en welke activiteiten zijn daarvoor verricht?

Uitvoeringsagenda 2018-2022

Wat heeft het programma Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening gekost?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Actuele Begroting 2020 Realisatie 2020 Saldo 2020
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie.
Lasten 7.860 6.601 1.259
Baten -2.560 -2.164 -396
Totaal 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie. 5.300 4.437 863
6.2 Wijkteams.
Lasten 703 760 -57
Totaal 6.2 Wijkteams. 703 760 -57
6.3 Inkomensregelingen.
Lasten 11.812 11.346 466
Baten -9.117 -9.835 719
Totaal 6.3 Inkomensregelingen. 2.695 1.511 1.184
6.4 Begeleide participatie.
Lasten 4.053 3.925 128
Totaal 6.4 Begeleide participatie. 4.053 3.925 128
6.5 Arbeidsparticipatie.
Lasten 1.137 1.014 123
Totaal 6.5 Arbeidsparticipatie. 1.137 1.014 123
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO).
Lasten 2.435 2.647 -212
Baten 0 -610 610
Totaal 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO). 2.435 2.037 397
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+.
Lasten 6.425 7.135 -710
Baten -417 -466 49
Totaal 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+. 6.008 6.669 -660
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-.
Lasten 18.115 18.983 -868
Baten 0 -2 2
Totaal 6.72 Maatwerkdienstverlening 18-. 18.115 18.981 -866
6.81 Geëscaleerde zorg 18+.
Lasten 87 87 0
Totaal 6.81 Geëscaleerde zorg 18+. 87 87 0
6.82 Geëscaleerde zorg 18-.
Lasten 1.060 1.615 -555
Totaal 6.82 Geëscaleerde zorg 18-. 1.060 1.615 -555

Toelichting op verschil tussen actuele begroting en realisatie


6.1 Samenkracht en burgerparticipatie Voordelen Nadelen I/S

Koplopersproject Onafhankelijke Clientondersteuning: Voor de uitvoering van het project hebben we in 2020 € 300.000 van het Rijk ontvangen voor de periode september 2020 tot september 2022. Het restant budget is bestemd voor de periode 2021-2022 en hiervan wordt voorgesteld om dit via de bestemming van het saldo van deze jaarrekening aan te wenden in deze jaren.

Extramuralisering Ggz: Dit budget is in 2020 door het Rijk beschikbaar gesteld voor de extramuralisering van de Ggz. Het pilotproject ‘Ggz in de wijk’, waarvoor deze middelen zijn bestemd, is doorgeschoven naar 2021. Voorgesteld  wordt om dit via de bestemming van het saldo van deze jaarrekening aan te wenden in 2021.


Overbetuwe Samen: Het budget is bestemd voor de inrichting van (oorspronkelijk de coöperatie Overbetuwe Samen) en later het Sociaal Team Overbetuwe. In 2020 is minder uitgegeven dan begroot en verwacht omdat de ontwikkeling van het STO minder vlot is gegaan dan in 2019 gedacht. Het is in 2021 alsnog nodig voor juridisch advies, communicatie (intern en extern) en training van medewerkers. Voorgesteld  wordt om dit via de bestemming van het saldo van deze jaarrekening aan te wenden in 2021.

Onderbesteding op het budget voor jeugdgezondheidszorg door lagere uitgaven van de VGGM. Het betreft voornamelijk huisbezoeken, spreekuren en zorg-en netwerkoverleggen.

Kinderopvang: In 2020 hebben er vanwege corona restricties minder inspecties plaatsgevonden, daarnaast zijn de inspecties die wel doorgingen vaak niet op locatie uitgevoerd, maar online.

Sociaal cultureel werk: Het overschot is ontstaan door het doorschuiven van activiteiten i.v.m. corona

Inburgering: Dit budget is in 2020 door het Rijk beschikbaar gesteld om nieuwkomers, met name statushouders op te vangen en te ondersteunen (integratie) en te begeleiden (participatie en werk) voor de periode tot 1 juli 2021. Voorgesteld  wordt om dit via de bestemming van het saldo van deze jaarrekening aan te wenden in 2021.

In 2021 hebben we lagere huur- en horecainkomsten ontvangen m.b.t. welzijnsaccomodaties i.v.m. corona. Dit tekort is verrekend met het overschot op corona (TV0.8)

Lagere exploitatielasten van de Brede Scholen. Dit voordeel heeft echter geen budgettair effect omdat het overschot via het TV 0.10 mutaties reserves is toegevoegd aan de BR Brede School.

Aangezien een aantal eenmalige budgetten nog niet volledig is afgerond in 2020 ontstaat er een voordeel op dit taakveld van €  79.000. Deze budgetten  dekken we uit de algemene reserve. Daardoor valt dit voordeel weg tegen een lagere onttrekking aan de algemene reserve op het taakveld "mutatie reserves". Het gaat om de  volgende budgetten:

- Visie op vastgoed, een aantal pijlers moeten hiervoor nog worden uitgewerkt € 38.000
- Sociale dorpsprofielen, naar verwachting zijn deze profielen in 2021 voor alle kernen gereed. € 17.000, dit heeft door corona vertraging opgelopen.
- Project gebiedsgericht werken € 24.000. Dit budget betreft projectgeld en is bestemd voor de implementatie van de interactievisie 2021.

Saldo diverse overige voor- en nadelen

2944094


64


44


53

147


94


79

3683


III

I


I


I

II


I


I
I

Totaal 946 83    6.3 Inkomensregelingen Voordelen Nadelen I/S

De definitieve BUIG-uitkering is € 417.000 hoger dan begroot (publicatie oktober 2020).Voor afrekeningen BBZ uit voorgaande jaren is een incidentele baat geboekt van € 148.000. Er is voor € 95.000 minder aan BBZ-leningen verstrekt.
Op bijstandsuitkeringen is € 112.000 minder uitgegeven en aan loonkostensubsidie € 52.000 meer.
Overschotten of tekorten bij de BUIG; we hebben er in kleine mate invloed op. We kunnen met onze actie op het vlak van rechtmatigheid en re-integratie zorgen voor een goede doorstroom en dus meer dynamiek in het uitkeringsbestand. Aan het saldo van uitkeringen kunnen we dus niet of weinig doen.

We hebben in 2020 te veel begroot voor de uitvoering van de collectieve ziektekosten op basis van schattingen van deelnemende verzekerden. Voor 2021 is geborgd dat er geen overschotten binnen dit budget meer te verwachten zijn.

Dit betreft het restant van het budget Klijnsma gelden dat is overgeheveld uit 2018/2019. Conform het voorstel 20RV000047 is het tekort op de totale uitvoering van de Meedoenregeling 2020 hierop in mindering gebracht. Het structureel beschikbare budget is volledig uitgegeven.

Mutatie voorziening debiteuren PW.

Saldo diverse overige voor- en nadelen

720

97


167


102

98 

I

I


I


I

I

Totaal 1.184

0 

I6.4 Begeleide participatie. Voordelen Nadelen I/S

Het voordeel wordt veroorzaakt door het positieve resultaat van de MGR - module Werkgeverschap Sociale Werkvoorziening over 2020 .

128   I
Totaal 128 0  

 

6.5 Arbeidsparticipatie Voordelen Nadelen I/S

Deze is mede door corona ontstaan. Veel re-integratieactiviteiten konden in het eerste half jaar van de corona crisis geen doorgang vinden. Diverse re-integratie activiteiten konden vanwege de coronamaatregelen niet plaatsvinden .

123

  I
Totaal 123 0  

 

Wmo  -  6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) en  6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ Voordelen Nadelen I/S

Er is sprake van een overschrijding van de begrote kosten Wmo van 373.000. Deze kan verklaard worden vanuit de volgende ontwikkelingen in 2020:
1) Door de Rijksoverheid is het zogeheten abonnementstarief ingesteld: een vast en laag tarief voor de eigen bijdragen aan Wmo-voorzieningen. Dit heeft een aanzuigende werking gehad op een aantal Wmo-voorzieningen; met name huishoudelijke hulp en vervoer. Deze aanzuigende werking is in het hele land aan de orde en niet uniek voor Overbetuwe.
2) Er zijn door de Rijksoverheid garanties afgegeven voor continuïteit van inkomsten voor gecontracteerde zorgaanbieders n.a.v. Corona. Deze rekening is grotendeels bij gemeenten terecht gekomen. Beeld is dat deze maatregel ter voorkoming van inkomstenderving geleid heeft tot extra kosten voor de gemeente, omdat de effecten van volumebeperkende maatregelen t.o.v. 2019 erdoor ongedaan gemaakt zijn.
3) Er zijn in 2020 nieuwe regionale contractuele afspraken gemaakt met aanbieders waarin ook nieuwe sectorale cao-afspraken zijn meegenomen.

6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO). In 2020 zijn we voor de hulpmiddelen Wmo overgegaan van koop naar huur. Door de overname van hulpmiddelen door de leverancier is een eenmalig voordeel ontstaan is.
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

Schuldhulpverlening: Aangezien een aantal eenmalige budgetten niet volledig is uitgegeven in 2020 ontstaat er een voordeel op dit taakveld van € 90.000. Deze budgetten dekken we uit de algemene reserve. Daardoor valt dit voordeel weg tegen een lagere onttrekking aan de algemene reserve op het taakveld "mutatie reserves". Het gaat om de volgende budgetten:
- Restant claim 2018 opgeteld beter (€ 58.000)
- PNL-post 45a-2019 schulden en preventie (€ 32.000)
Beide restanten zijn niet meer nodig en de claims komen te vervallen.

397110

770 
S

S

I
Totaal 507  770  Jeugd  -  6.72 Maatwerkdienstverlening 18- en  6 .82 Geëscaleerde zorg 18- Voordelen Nadelen I/S

We zien een forse overschrijding bij de maatwerkvoorzieningen jeugdhulp. Sinds de decentralisatie van de Jeugdwet zijn landelijk de kosten gestegen van 3,6 miljard in 2015 tot 5,4 miljard in 2019. Het aantal cliënten per jaar is met 16% gestegen. De stijging komt niet door stijgende instroom, maar door achterblijvende uitstroom. De overschrijdingen bij de jeugdhulp zijn ook in Overbetuwe een ontwikkeling die we de afgelopen jaren steeds opnieuw zien. Om financieel in balans te komen en te blijven hebben we als onderdeel van het Beleidsplan Sociaal Domein 2020-2025 18 maatregelen geformuleerd. Deze maatregelen waren in 2020 nog niet geeffectueerd.

6.72 Maatwerkdienstverlening 18-.
6.82 Geëscaleerde zorg 18-.


866
555

 S
S
Totaal 1.421  Verbonden partijen

De MGR Sociaal Domein regio centraal Gelderland, de Vervoersorganisatie Arnhem Nijmegen en de Werkvoorziening Midden Gelderland (Presikhaaf bedrijven) dragen bij aan de realisatie van de doelstellingen van dit programma.

Beleidsindicatoren

Indicator 2017 2018 2019 2020 NL (meest actuele) Bron
% Jongeren met delict voor de rechter - 1 1 - 1 CBS Jeugd
% Kinderen in uitkeringsgezin - 3 3 - 6 CBS Jeugd
% Werkloze jongeren - 1 2 - 2 CBS Jeugd
% Netto arbeidsparticipatie 69,8 70,8 71,4 - 68,8 CBS - Arbeidsdeelname
Personen met een bijstandsuitkering: aantal per 10.000 inwoners 202 214,3 210,2 236,9 459,7 CBS - Participatiewet
Lopende re-integratievoorzieningen: aantal per 10.000 inwoners 15-64 jaar 320,9 328,5 263,8 273,7 202 CBS - Participatiewet
Cliënten met een maatwerkarrangement Wmo: aantal per 10.000 inwoners - 320 450 430 640 CBS - Monitor Sociaal Domein WMO
Jongeren met jeugdhulp: % van alle jongeren tot 18 jaar 11,3 12,4 14,5 - 12,3 CBS Jeugd
Jongeren met jeugdreclassering: % van alle jongeren tot 18 jaar 0,3 0,3 0,4 - 0,4 CBS Jeugd
Jongeren met jeugdbescherming: % van alle jongeren tot 18 jaar 0,9 0,8 1,2 - 1,2 CBS Jeugd