Overzicht incidentele baten en lasten

Overzicht incidentele baten en lasten

Begroot na wijz. Werkelijk Verschil
Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten
1. Openbare orde en veiligheid
geen incidentele mutaties
2. Verkeer, vervoer en waterstaat
- PNL-post 3b Invasieve plantensoorten (TV 2.1) 140 95 45
- PNL-post 7b Projectleider ontsluiting De Pas (TV 2.1) 10 10
- Positief saldo 2020 Bovenwijkse complex B016 (Afslag 38) (TV 2.1) 291 291
3. Economische zaken
- PNL-post 26 Ondersteuningstraject agrar. sector (TV 3.1) 66 66
- Vrijval deel VZ verliesgevende complexen door snellere verkoop bedrijfskavels dan verwacht voor bedrijvencomplexen De Merm Oost (Elst), De Merm (Elst) en Spoorallee (Elst). (TV 3.2) 247 247
4. Onderwijs
- PNL-post 28b Bouwbegeleiding noodlok. Westeraam (TV 4.2) 25 25
- PNL-post 30 Bouwbegeleiding div. nieuwb. scholen (TV 4.2) 25 25
5. Cultuur, sport en recreatie
- PNL-post 41b Overbetuwe Doet eenmalig 2020 (TV 5.1) 17 17
- PNL-post 45 Meer muziek in de klas (TV 5.3) 53 19 34
- PNL-post 48a Herdenking WOII eenmalig 2020 (TV 5.3) 38 38
- PNL-post 50 Bronzen beeld generaal Sosabowski (TV 5.3) 20 11 9
- PNL-post 40a Erfgoed eenmalig 2020 (TV 5.5) 20 20
- PNL-post 39 Actualiseren beheerplannen (IBOR) (TV 5.7) 75 22 53
- PNL-post 55a Doorontw. particip.meth. speelpl. (TV 5.7) 20 20
- PNL-post 55b Inzet projectregisseur speelplannen (TV 5.7) 18 18
- PNL-post 51 Eerste proefjaar knuffelbijen (TV 5.7) 10 10
6. Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening
- PNL-post 59 Formatie: wetswijziging inburgering (TV 6.1) 60 60
- Schoolmaatschappelijk werk (amendement begr. 2019) (TV 6.1) 50 50
- PNL-post 53a Preventie overgewicht jeugd JOGG (TV 6.1) 35 35
- Eenmalige uitgaven voorliggend veld (TV 6.1) 110 110
- Eenmalige financiële ruimte verhoging taalniveau statushouders (TV 6.1) 55 55
7. Volksgezondheid en milieu
- PNL-post 63a Duurzaamheid eenmalig 2020 (TV 7.4) 130 130
- PNL-post 63b Formatie duurzaamheid eenm. 2020 (TV 7.4) 10 10
- Positieve afrekening ODRA over werkprogramma 2020 (TV 7.4) 111 111
8. Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting
- PNL-post 66a Sloop gebouwen 't Fort (TV 8.2) 50 50
- PNL-post 66b Opstellen herinrichtingsscenario's (TV 8.2) 25 25
- PNL-post 68a Invoeringsbudget Omgevingswet (TV 8.3) 500 500
- PNL-post 71a Uitvoering woonagenda 2020 (TV 8.3) 21 21
- Afboeking van plankosten Land van Tap en niet door te berekenen plankosten van faciliterende projecten (TV 8.1) 149 -149
- Storting in VZ verliesgevende compl. voor grondcompl. Heteren Centr. (TV 8.2) 529 -529
- Voordelig resultaat afwikkeling grondcompl. Steenbeekstraat in Zetten (TV 8.2) 209 209
- Niet geraamde winstuitkering vanuit GEM Westeraam (TV 8.2) 1.920 1.920
- Niet geraamde ontvangen bijdragen fonds bovenwijkse voorzieningen (TV 8.2) 173 173
- Hogere netto verkoopopbrengst woning Thorbeckestraat (TV 8.3) 105 105
9. Financiën en bedrijfsvoering
geen incidentele mutaties
10. Algemeen bestuur
- Niet geraamde aanvullende storting in VZ wethouderspensioenen door lagere rekenrente (TV 0.1) 524 -524
Algemene dekkingsmiddelen / onvoorzien
- Eenmalige IU erhoging taalniveau statushouders (TV 0.7) 55 55
- PNL-post 75a3 Effecten organisatieontwikk. 2020 (TV 0.8) 167 167
- PNL-post 72 Informatie Awareness (TV 0.8) 8 8
- De ontvangen compensatie van Rijk en Provincie vanwege corona is niet volledig ingezet in 2020 (TV 0.8) 0 259 259
- Voorlopig opgelegde aanslagen Vpb over 2017 t/m 2020 naar aanleiding van gerealiseerde winsten uit deelname Gem Westeraam (TV 0.9) 672 0 0
- Niet geraamde betaling van dividendbelasting inzake de Commandiet Westeraam (TV 0.64) 295 0 0
Totaal 1.757 55 2.796 3.370 -1.039 3.315