Uitgaven

3,1%

€ 4.114

x € 1.000
3,1% Complete

Inkomsten

3,36%

€ -4.541

x € 1.000
3,36% Complete

Saldo

18,07%

€ -427

x € 1.000

Programma 8 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

Uitgaven

3,1%

€ 4.114

x € 1.000
3,1% Complete

Inkomsten

3,36%

€ -4.541

x € 1.000
3,36% Complete

Saldo

18,07%

€ -427

x € 1.000

Toelichting

Overbetuwe ontwikkelt door als een onderscheidende, krachtige gemeente met een aangenaam woon-, leef- en vestigingsklimaat. Vanzelfsprekend rekening houdend met de interne en externe ontwikkelingen in de toekomst. Voortbouwend op de aanwezige omgevingskarakteristieken en kwaliteiten in de samenleving. En vanzelfsprekend integraal; we zetten in op het verbinden van mensen, netwerken, beleidsvelden én identiteit en beleving. Dit is ook de essentie van de nieuwe Omgevingswet om in de fysieke leefomgeving tot een integrale visie en planontwikkeling te komen. Hierbinnen is voldoende aandacht voor een gedifferentieerde opbouw van onze bevolking en het voorzien in de woningbehoefte van specifieke doelgroepen.

Beleidsnota's

Omgevingsvisie Overbetuwe 2040
Toekomstvisie+ 2009
Beeldkwaliteitplan Heteren Centrum 2016
Beeldkwaliteitplan Centrum Elst 2016
Welstandsnota 2016
Woonagenda 2020
Visie op Grondbeleid 2018
Beleidsplan Licht in Overbetuwe 2018-2022
Visie op Vastgoed 2018
Reclamenota 2019
Landschapsontwikkelingsplan 2010
Economisch uitvoeringsprogramma 2019-2022
Erfgoedverordening 2017
Nota Parkeren 2016

Wat hebben we in 2020 gerealiseerd en welke activiteiten zijn daarvoor verricht?

Uitvoeringsagenda 2018-2022

Wat heeft het programma Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting gekost?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Actuele Begroting 2020 Realisatie 2020 Saldo 2020
8.1 Ruimtelijke ordening.
Lasten 698 1.211 -513
Baten -168 -391 224
Totaal 8.1 Ruimtelijke ordening. 530 820 -289
8.2 Grondexploitatie (niet bedr.terr.).
Lasten 807 1.063 -256
Baten -911 -2.508 1.597
Totaal 8.2 Grondexploitatie (niet bedr.terr.). -104 -1.445 1.341
8.3 Wonen en bouwen.
Lasten 3.236 1.841 1.395
Baten -1.143 -1.642 499
Totaal 8.3 Wonen en bouwen. 2.093 199 1.894

Toelichting op afwijkingen groter dan € 100.000.

8.1 Ruimtelijke ordening Voordelen Nadelen I/S

-  Zoals ook vermeld in de voortgangsrapportage Ruimtelijke projecten per 1 oktober 2020 moest in 2020 een afboeking plaatsvinden van plankosten Land van Tap (€ 79.000) en niet door te berekenen plankosten van faciliterende projecten (€ 70.000). Voor het Land van Tap was in de voortgangsrapportage nog uitgegaan van € 85.000.  

- Hogere uitgaven externe inhuur.

- Lagere opbrengst leges bestemmingsplannen.

Niet geraamde storting in de voorziening verliesgevende complexen voor faciliterende grondcomplexen.

Saldo diverse overige voor- en nadelen

  149


32

79

20

9
I


I

I

I

I
Totaal 0 289  


8.2  Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)  Voordelen Nadelen I/S

- Zoals ook vermeld in de voortgangsrapportage Ruimtelijke projecten per 1 oktober 2020 heeft in 2020 een winstuitkering plaatsgevonden vanuit GEM Westeraam. 

-  Voordelig resultaat van de afwikkeling van het complex Steenbeekstraat in Zetten. In de hierboven ook al aangehaalde voortgangsrapportage werd nog uitgegaan van een voordelig resultaat van € 100.000.

- Niet geraamde ontvangen bijdragen voor bovenwijks. Aangezien deze bijdragen worden gestort in de bestemmingsreserve Bovenwijkse voorzieningen, wordt dit voordeel teniet gedaan door een hogere storting in deze reserve op het taakveld "mutaties reserves".

- Niet geraamde stortingen in de voorziening verliesgevende complexen voor het grondcomplex Heteren Centrum (€ 529.000) en voor het grondcomplex Elst Centraal West (€ 88.000).

- Ten opzichte van de begroting zijn er minder uren besteed aan de woningbouwcomplexen. De loon- en overheadkosten werden derhalve niet gedekt door de betreffende grondexploitaties. Ook kon door een lagere rentepercentage minder rente worden doorbelast aan de complexen.

- Hogere sloop- en saneringskosten van de locatie 't Fort.

- Saldo diverse overige voor- en nadelen

1.920

209


173617


251


59

34

I

I


I


I


I


I

I

Totaal 2.302 961  


De afwijkingen die hierboven zijn toegelicht bij de taakvelden 8.1 en 8.2 betreffen de afwijkingen tussen de actuele raming in de begroting op basis van de 2e Berap 2020 en de werkelijke bedragen. De mutaties die zijn genoemd in de voortgangsrapportage Ruimtelijke projecten per 1 oktober 2020 (pas verschenen na het opstellen van de 2e Berap 2020) zijn niet via een begrotingswijziging verwerkt in de begroting 2020.

Een uitgebreidere toelichting op het resultaat van de woningbouwcomplexen is te vinden in de Paragraaf Grondbeleid. 


8.3  Wonen en bouwen Voordelen Nadelen I/S

- In 2020 hebt u als raad besloten (20rb000054) om in het kader van de Aankoopregeling Knoop 38 (RTG) een voorziening te treffen van € 930.000 ter dekking van de advies-, beheers- en onderhoudskosten van de woningen en het nadelig saldo voortvloeiende uit de verkoop van de woningen. Bij de accountantscontrole bleek dat de vorming van een voorziening niet was toegestaan, maar dat hiervoor een aparte (nieuwe) bestemmingsreserve voor gevormd moet worden via de bestemming van het resultaat 2020.  Omdat de storting in de voorziening wel was geraamd is hier nu sprake van een voordeel van € 930.000.

- Hogere opbrengsten leges omgevingsvergunningen door enkele grotere omgevingsvergunningen die in het laatste kwartaal zijn afgegeven.


 - Het project invoering Omgevingswet is in 2020 mede door de latere invoering van de wet nog niet volledig uitgevoerd. Dit leidt tot voordeel van € 564.000. Aangezien de kosten van deze projecten gedekt worden uit de algemene reserve, wordt dit voordeel gecompenseerd door een lagere onttrekking aan deze reserve op het taakveld "mutaties reserves".

- De netto verkoopopbrengst van de woning aan de Thorbeckestraat is uiteindelijk hoger uitgevallen dan waar bij het opstellen van de 2e Berap 2020 vanuit is gegaan.

- Meerkosten voor het project handhaving strijdige bewoning en handhaving inclusief bezwaar en beroep. 

Saldo diverse overige voor- en nadelen

930

380


564105
83

2

I

I


III

I

Totaal 1.979 85  

Verbonden partijen

De Commandiet Westeraam BV, GEM Westeraam Beheer BV en de GEM Westeraam CV dragen bij aan de realisatie van de doelstellingen van dit programma. De liquidatie van de GEM is in gang gezet nu de wijk nagenoeg afgerond is.

Beleidsindicatoren

Indicator 2017 2018 2019 2020 NL (meest actuele) Bron
Gemeentelijke woonlasten éénpersoonshuishouden: 535 545 520 545 700 COELO, Groningen
Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden: 618 593 555 595 773 COELO, Groningen
Gemiddelde WOZ-waarde woningen: 227 235 246 263 270 CBS - Statistiek Waarde Onroerende Zaken
Nieuwbouw woningen: aantal per 1.000 woningen - 12,2 10,8 - 9,2 Basisregistraties adressen en gebouwen - bewerking ABF Research
% Demografische druk 76,2 77,3 77,8 77,4 70 CBS - Bevolkingsstatistiek