Bestemming rekeningresultaat

Bestemming rekeningresultaat

Het rekeningoverschot over 2020 bedraagt afgerond € 2.362.000. Wij stellen voor om het rekeningresultaat als volgt te bestemmen:
a. drie afzonderlijke bestemmingsreserves te vormen voor Aankoopregeling Knoop 38 (RTG) (€ 930.000), het overschot Corona (€ 259.000) en het overschot Duurzaamheid (€ 90.000).
b. € 908.000 voor de in onderstaande toelichting benoemde doelen vanuit het rekening resultaat beschikbaar te stellen en geoormerkt te storten in de Algemene Reserve.
c. € 175.000 als vrij besteedbaar toe te voegen aan de Algemene Reserve.

Toelichting nader te bestemmen bedragen

Aankoopregeling Knoop 38 (RTG) (€ 930.000)
In 2020 hebt u als raad besloten (20rb000054) om in het kader van de Aankoopregeling Knoop 38 (RTG) een voorziening te treffen van € 930.000 ter dekking van de advies-, beheers- en onderhoudskosten van de woningen en het nadelig saldo voortvloeiende uit de verkoop van de woningen. De dekking hiervoor was een onttrekking van € 930.000 uit de Algemene Reserve die ook is verwerkt in deze Jaarstukken 2020. Bij de accountantscontrole bleek dat de vorming van een voorziening niet was toegestaan, maar dat hiervoor een aparte (nieuwe) bestemmingsreserve voor gevormd moet worden via de bestemming van het resultaat 2020.  Omdat de storting in de voorziening wel was geraamd op TV 8.3 is op dat taakveld nu sprake van een voordeel van € 930.000.

Corona (€ 259.000)

In 2020 zijn de compensatie ontvangsten € 259.000 hoger dan daadwerkelijke Corona kosten. Dit voordeel wordt gereserveerd voor de dekking van eventuele corona nadelen in 2021.

Duurzaamheid (€ 90.000)
Via een aangenomen motie (18mo043) is het college gevraagd om bij onderbesteding van het jaarlijks beschikbare budget de ruimte beschikbaar te houden voor maatregelen, die ten goede komen aan het realiseren van klimaatdoelstellingen.

P-budget (€ 245.000)
Van de eenmalige onderbesteding van € 375.000 op het P-budget, wordt € 245.000 bestemd voor arboverantwoorde thuiswerkplekken. Zie de nadere toelichting in de Paragraaf Bedrijfsvoering.

Inburgering (€ 147.000)
Dit budget is in 2020 door het Rijk beschikbaar gesteld om nieuwkomers, met name statushouders op te vangen en te ondersteunen (integratie) en te begeleiden (participatie en werk) voor de periode tot 1 juli 2021.

Maatschappelijke begeleiding (€ 31.000)
Deze gelden zijn als taakmutatie in de december-circulaire 2020 beschikbaar gekomen voor de maatschappelijke begeleiding statushouders en worden voor dit doel gereserveerd.

Extramuralisering Ggz (€ 40.000)
Het pilotproject ‘Ggz in de wijk’, waarvoor deze middelen zijn bestemd, is doorgeschoven naar 2021.

Cliëntondersteuning (€ 294.000)
Voor de uitvoering van het Koplopersproject Onafhankelijke Cliëntondersteuning hebben we een uitkering ontvangen van het Rijk. Het project loopt van september 2020 tot september 2022.

Kerkenvisie (€ 38.000)
Voor het opstellen hiervan hebben wij in 2020 een eenmalige uitkering ontvangen van het Rijk. In 2020 is het projectplan voor de kerkenvisie geschreven. In 2021 zal de kerkenvisie opgesteld worden.

Dak- en thuisloosheid (€ 18.000)
Deze gelden zijn als taakmutatie in de septembercirculaire 2020 beschikbaar gekomen voor de brede aanpak dak- en thuisloosheid en worden voor dit doel gereserveerd.

Overbetuwe Samen (€ 95.000)
Het budget is nodig voor de inrichting van (oorspronkelijk de coöperatie Overbetuwe Samen) en later het Sociaal Team Overbetuwe. Het wordt onder andere ingezet voor juridisch advies, communicatie (intern en extern) en training van medewerkers.