Uitgaven

0,48%

€ 641

x € 1.000
0,48% Complete

Inkomsten

0,43%

€ -586

x € 1.000
0,43% Complete

Saldo

2,32%

€ 55

x € 1.000

Programma 3 Economische zaken

Uitgaven

0,48%

€ 641

x € 1.000
0,48% Complete

Inkomsten

0,43%

€ -586

x € 1.000
0,43% Complete

Saldo

2,32%

€ 55

x € 1.000

Toelichting

Ondernemers zorgen voor werkgelegenheid, participatiebanen en hebben een belangrijke bijdrage in de sociale structuur van onze gemeenschap. Wij zetten daarom in op een sterk ondernemersklimaat en ondernemersvriendelijke dienstverlening. In Overbetuwe zijn bijna 4.500 (bedrijfs)vestigingen die samen zorgen voor 21.500 banen. Overbetuwe is na Arnhem en Nijmegen de grootste gemeente qua werkgelegenheid in de regio Arnhem Nijmegen.

Beleidsnota's

Economisch Uitvoeringsprogramma 2019 - 2022

Wat heeft het programma Economische zaken gekost?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Actuele Begroting 2020 Realisatie 2020 Saldo 2020
3.1 Economische ontwikkeling.
Lasten 344 238 106
Totaal 3.1 Economische ontwikkeling. 344 238 106
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur.
Lasten 229 236 -8
Baten -199 -433 234
Totaal 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur. 30 -197 227
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen
Lasten 160 166 -6
Baten -157 -152 -5
Totaal 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 3 14 -11

Toelichting op verschil tussen actuele begroting en realisatie


3.1 Economische ontwikkeling Voordelen Nadelen I/S

- In de begroting 2020 was via het PNL een eenmalige raming opgenomen van € 66.000 voor uitvoering van de motie “Ondersteuning agrarische sector”. Aangezien de strekking van deze motie voldoende geborgd is in andere projecten en acties, is besloten om deze PNL in te trekken. De gemeenteraad is hierover geïnformeerd (20inf00043). Dit betekent dus een eenmalig voordeel. Aangezien deze kosten gedekt zouden worden uit de Algemene Reserve wordt er op het taakveld "mutaties reserves" een lagere onttrekking aan deze reserve verantwoord.

- Met ingang van de begroting 2021 is het budget voor het economisch uitvoeringsprogramma structureel met € 30.000 verlaagd. Vooruitlopend daarop en ook mede door de geldende coronamaatregelen is een deel van het beschikbare budget van 2020 niet aangewend.

Saldo diverse overige voor- en nadelen

66
42

2

I
I


I

Totaal 108 2  3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur Voordelen Nadelen I/S

-  Bij het actualiseren van de exploitatieopzetten per 1 januari 2021 van de bedrijvencomplexen De Merm Oost (Elst), De Merm (Elst) en Spoorallee (Elst) is de looptijd verkort van 31-12-2025 naar 31-12-2022 door een snellere verkoop van bedrijfskavels dan verwacht. Daarmee worden de te verwachte eindresultaten minder negatief waardoor dus een deel van de voorziening verliesgevende complexen kan vrijvallen. 

Saldo diverse overige voor- en nadelen

24720

II

Totaal 247 20  

 Een uitgebreidere toelichting op het resultaat van de bedrijventerreinen complexen is te vinden in de Paragraaf Grondbeleid.


Verbonden partijen

Ondernemerscentrum De Schalm BV draagt bij aan de realisatie van de doelstellingen van dit programma.

Beleidsindicatoren

Indicator 2017 2018 2019 2020 NL (meest actuele) Bron
Banen: aantal per 1.000 inwoners 15-64 jaar 661,4 714 745,1 - 792,1 CBS Bev / LISA - bewerking ABF Research
Vestigingen: aantal per 1.000 inwoners 15-64 jaar 144,6 148,6 152,7 - 151,6 LISA
% Functiemenging 50,8 52,5 53,3 - 53,2 CBS BAG / LISA - bewerking ABF Research