Sitemap

Programmabegroting 2020 Blz. 1
Inleiding begroting 2020 Blz. 2
Programma’s Blz. 3
Programma 1 Openbare orde en veiligheid Blz. 4
Toelichting Blz. 5
Beleidsnota's Blz. 6
Wat willen we bereiken? Blz. 7
Openbare orde en veiligheid Blz. 8
b20 10. Handhaving Blz. 9
b20 11. Openbare orde en veiligheid Blz. 10
Wat mag het kosten? Blz. 11
Taakveld 1.1 Crisisbeheersing en Brandweer Blz. 12
Taakveld 1.2 Openbare orde en Veiligheid Blz. 13
Verbonden partijen Blz. 14
Beleidsindicatoren Blz. 15
Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat Blz. 16
Toelichting Blz. 17
Beleidsnota's Blz. 18
Wat willen we bereiken? Blz. 19
Verkeer, vervoer en waterstaat Blz. 20
b20 12. Mobiliteit Blz. 21
b20 13. Optimale verbindingen tussen kernen Blz. 22
b20 33. Verbeteren infrastructuur Elst Noord Blz. 23
b20 34. Stationsomgeving Zetten-Andelst Blz. 24
b20 51. Bestrijding invasieve plantensoorten Blz. 25
b20 52. Rehabilitatie Vogelenzang Elst Blz. 26
b20 53. Vervanging wegdekken Poort van Midden Gelderland Blz. 27
Wat mag het kosten? Blz. 28
Taakveld 2.1 Verkeer en Vervoer Blz. 29
Taakveld 2.2 Parkeren Blz. 30
Taakveld 2.5 Openbaar vervoer Blz. 31
Programma 3 Economische zaken Blz. 32
Toelichting Blz. 33
Beleidsnota's Blz. 34
Wat willen we bereiken? Blz. 35
Economische zaken Blz. 36
b20 15. Economisch Uitvoeringsprogramma Blz. 37
Ondersteuning agrarische sector Blz. 38
Wat mag het kosten? Blz. 39
Taakveld 3.1 Economische ontwikkeling Blz. 40
Taakveld 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur Blz. 41
Taakveld 3.3 Bedrijfsloket- en regelingen Blz. 42
Verbonden partijen Blz. 43
Beleidsindicatoren Blz. 44
Programma 4 Onderwijs Blz. 45
Toelichting Blz. 46
Wat willen we bereiken? Blz. 47
Onderwijs Blz. 48
b20 16. Strategisch Meerjarig Huisvestingsplan 2020 Blz. 49
b20 17. Doorlopende leerlijn Blz. 50
b20 37. Huisvesting OBC Blz. 51
Wat mag het kosten? Blz. 52
Taakveld 4.1 Openbaar basisonderwijs Blz. 53
Taakveld 4.2 Onderwijshuisvesting Blz. 54
Taakveld 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken Blz. 55
Verbonden partijen Blz. 56
Beleidsindicatoren Blz. 57
Programma 5 Cultuur, sport en recreatie Blz. 58
Toelichting Blz. 59
Beleidsnota's Blz. 60
Wat willen we bereiken? Blz. 61
Cultuur, sport en recreatie Blz. 62
b20 18. Sportnota Blz. 63
b20 19. Uitvoering nota Kunst, cultuur en Erfgoed Blz. 64
b20 20. Nota toerisme en recreatie Blz. 65
b20 31. Visie op zwembaden Blz. 66
b20 32. Actualisering Kwaliteitsplan Beheerplan Openbare Ruimte Blz. 67
b20 35. Landschapspark Park Lingezegen Blz. 68
b20 36. Landschapspark De Danenberg Blz. 69
b20 41. Visie op bibliotheek Blz. 70
Meer muziek in de klas Blz. 71
Overbetuwe Doet Blz. 72
Vastgoedregisseur Blz. 73
Knuffelbijen (Amendement) Blz. 74
Wat mag het kosten? Blz. 75
Taakveld 5.1 Sportbeleid en activering Blz. 76
Taakveld 5.2 Sportaccommodaties Blz. 77
Taakveld 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie Blz. 78
Taakveld 5.5 Cultureel erfgoed Blz. 79
Taakveld 5.6 Media (bibliotheek en lokale omroep) Blz. 80
Taakveld 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie Blz. 81
Verbonden partijen Blz. 82
Beleidsindicatoren Blz. 83
Programma 6 Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening Blz. 84
Toelichting Blz. 85
Beleidsnota's Blz. 86
Wat willen we bereiken? Blz. 87
Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening Blz. 88
b20 03. Passende inrichting Sociaal Domein Blz. 89
b20 04. Passende voorzieningen Sociaal Domein Blz. 90
b20 05. Participatie Blz. 91
b20 06. Armoedebeleid Blz. 92
b20 21. Wanmolen Blz. 93
b20 22. Dorpshart Heteren Blz. 94
b20 25. MFC Valburg Blz. 95
b20 26. MFC Herveld Blz. 96
b20 27. MFC Randwijk Blz. 97
Wat mag het kosten? Blz. 98
Taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie Blz. 99
Taakveld 6.2 Wijkteams Blz. 100
Taakveld 6.3 Inkomensregelingen Blz. 101
Taakveld 6.4 Begeleide participatie Blz. 102
Taakveld 6.5 Arbeidsparticipatie Blz. 103
Taakveld 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) Blz. 104
Taakveld 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ Blz. 105
Taakveld 6.72 Maatwerkdienstverlening 18- Blz. 106
Taakveld 6.82 Geëscaleerde zorg 18- Blz. 107
Verbonden partijen Blz. 108
Beleidsindicatoren Blz. 109
Programma 7 Volksgezondheid en milieu Blz. 110
Toelichting Blz. 111
Beleidsnota's Blz. 112
Wat willen we bereiken? Blz. 113
Volksgezondheid en milieu Blz. 114
b20 02. Routekaart duurzaamheid 2017-2020 Blz. 115
b20 55. Milieustraat Blz. 116
Wat mag het kosten? Blz. 117
Taakveld 7.1 Volksgezondheid Blz. 118
Taakveld 7.2 Riolering Blz. 119
Taakveld 7.3 Afval Blz. 120
Taakveld 7.4 Milieubeheer Blz. 121
Taakveld 7.5 Begraafplaatsen Blz. 122
Verbonden partijen Blz. 123
Beleidsindicatoren Blz. 124
Programma 8 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting Blz. 125
Toelichting Blz. 126
Beleidsnota's Blz. 127
Wat willen we bereiken? Blz. 128
Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting Blz. 129
b20 01. Omgevingswet Blz. 130
b20 09. Woonagenda Blz. 131
b20 53. Vervanging wegdekken Poort van Midden Gelderland Blz. 132
b20 14. Railterminal Gelderland (RTG)/Knoop 38 Blz. 133
b20 23. Dorpshart Oosterhout Blz. 134
b20 24. Dorpshart Driel Blz. 135
b20 28. Land van Tap Blz. 136
b20 30. Elst Centraal Blz. 137
b20 38. Schil Zetten / Hemmen Blz. 138
b20 39. Wonen onder hoogspanningskabels Blz. 139
b20 40. Extra huisvesting statushouders en eigen inwoners Blz. 140
b20 58. Herinrichting ’t Fort Blz. 141
Motie Dorpshart Zetten Blz. 142
Wat mag het kosten? Blz. 143
Taakveld 8.1 Ruimtelijke Ordening Blz. 144
Taakveld 8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) Blz. 145
Taakveld 8.3 Wonen en bouwen Blz. 146
Verbonden partijen Blz. 147
Beleidsindicatoren Blz. 148
Programma 9 Financiën en bedrijfsvoering Blz. 149
Toelichting Blz. 150
Beleidsnota's Blz. 151
Wat willen we bereiken? Blz. 152
Financiën en bedrijfsvoering Blz. 153
B20 42. Klantgerichte dienstverlening bij uitvoerende taken Blz. 154
b20 43. Strategisch HR beleid Blz. 155
b20 44. Van buiten naar binnen bij vormgevende taken Blz. 156
b20 45. Professionele bedrijfsvoering / optimale procesinrichting Blz. 157
b20 46. Optimale informatievoorziening Blz. 158
b20 47. Realiseren toekomstbestendig gemeentehuis Blz. 159
b20 48. AO/IB (adm.org./ interne fin. beheersing) Blz. 160
b20 49. Nota risicomanagement uitwerken Blz. 161
b20 50. Goed rentmeesterschap Blz. 162
Wat mag het kosten? Blz. 163
Taakveld 0.4 Overhead Blz. 164
Programma 10 Algemeen bestuur Blz. 165
Toelichting Blz. 166
Wat willen we bereiken? Blz. 167
Algemeen bestuur Blz. 168
b20 07. Inwonerparticipatie en 08. Kerngericht werken Blz. 169
b20 60. Versterking Regio Arnhem Nijmegen Blz. 170
Wat mag het kosten? Blz. 171
Taakveld 0.1 Bestuur Blz. 172
Taakveld 0.2 Burgerzaken Blz. 173
Verbonden partijen Blz. 174
Algemene dekkingsmiddelen, VPB, onvoorzien en mutaties reserves Blz. 175
Algemene dekkingsmiddelen, VPB en onvoorzien Blz. 176
Mutaties reserves per programma Blz. 177
Paragrafen Blz. 178
I. Lokale lasten Blz. 179
Inleiding Blz. 180
Het beleidskader van de lokale heffingen Blz. 181
Kostendekking 2020 per verordening Blz. 182
Lokale lastendruk Blz. 183
Kwijtschelding gemeentelijke belastingen Blz. 184
II. Weerstandsvermogen Blz. 185
Algemeen Blz. 186
Risicobeleid Blz. 187
Weerstandsratio Blz. 188
BBV-indicatoren Blz. 189
III. Onderhoud kapitaalgoederen Blz. 190
Inleiding Blz. 191
Welke afspraken zijn over het onderhoud van de kapitaalgoederen gemaakt? Blz. 192
Kwaliteitsniveaus Blz. 193
In plannen vastgelegde kwaliteitsniveaus van het onderhoud Blz. 194
Financiële consequenties Blz. 195
IV. Financiering Blz. 196
Beleidskader Blz. 197
Marktontwikkelingen Blz. 198
Leningenportefeuille Blz. 199
Rente Blz. 200
Risicobeheer Blz. 201
V. Bedrijfsvoering Blz. 202
Bedrijfsvoering Blz. 203
Personeel en organisatie Blz. 204
Inkoop & contractmanagement Blz. 205
Communicatie Blz. 206
Informatievoorziening Blz. 207
Juridische zaken Blz. 208
Beleidsindicatoren bedrijfsvoering Blz. 209
VI. Verbonden partijen Blz. 210
Inleiding Blz. 211
Financieel overzicht Blz. 212
Verbonden Partijen Blz. 213
VP Gemeenschappelijke regelingen Blz. 214
01. Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden (VGGM) Blz. 215
02. Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA) Blz. 216
03. Werkvoorziening Midden-Gelderland (Presikhaaf Bedrijven) Blz. 217
04. Parkorganisatie (Park Lingezegen) Blz. 218
05. Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Domein regio Centraal Gelderland te Arnhem Blz. 219
06. Samenwerkingsverband Euregio Rijn-Waal Blz. 220
07. Recreatieschap Over-Betuwe Blz. 221
08. Bedrijfsvoeringsorganisatie Vervoersorganisatie Arnhem Nijmegen (BVO-VAN, voorheen DRAN) Blz. 222
09. Gemeenschappelijk Orgaan Arnhem Nijmegen City Region Blz. 223
VP Vennootschappen en coöperaties Blz. 224
10a. Commandiet Westeraam B.V. te Elst Blz. 225
10b. GEM Westeraam Beheer B.V. te Elst Blz. 226
10c. GEM Westeraam Elst C.V. te Elst Blz. 227
11. Ondernemerscentrum De Schalm B.V. te Andelst/Valburg Blz. 228
12. Bank Nederlandse Gemeenten N.V. te Den Haag Blz. 229
13. Vitens N.V. te Zwolle Blz. 230
VP Stichtingen en verenigingen Blz. 231
14. Stichting Samenwerkingsverband Glasvezelnetwerk Arnhem (SSGA) Blz. 232
VII. Grondbeleid Blz. 233
Inleiding Blz. 234
Het gemeentelijk grondbeleid Blz. 235
Verlies- en winstneming Blz. 236
De te verwachten resultaten van de lopende actieve complexen Blz. 237
Risico’s grondexploitatie Blz. 238
Grondcomplexen Blz. 239
Financiële positie Blz. 240
Uiteenzetting financiële positie Blz. 241
Algemeen Blz. 242
Begrotingssaldi 2020-2023 Blz. 243
Sociaal domein Blz. 244
Ontwikkeling van de Algemene Reserve Blz. 245
Uitgangspunten van deze begroting Blz. 246
Recapitulatie Blz. 247
Financiële begroting Blz. 248
I. Financiële gevolgen bestaand en nieuw beleid Blz. 249
Financiële gevolgen bestaand en nieuw beleid Blz. 250
II. Overzicht baten en lasten 2020 Blz. 251
Overzicht baten en lasten 2020 Blz. 252
III. Structureel begrotingssaldo Blz. 253
Structureel begrotingssaldo Blz. 254
IV. Incidentele baten en lasten Blz. 255
Incidentele baten en lasten Blz. 256
V. Vergelijking met voorgaande begrotingsjaren Blz. 257
Vergelijking met voorgaande begrotingsjaren Blz. 258
VI. Reserves en Voorzieningen Blz. 259
Stand en verloop per reserve en voorziening Blz. 260
Prognose Algemene Reserve per 31 augustus 2019 Blz. 261
Structurele toevoegingen en onttrekkingen per reserve Blz. 262
VII. Arbeidskosten gerelateerde verplichtingen Blz. 263
Arbeidskosten gerelateerde verplichtingen Blz. 264
VIII. Geprognosticeerde balans Blz. 265
Geprognosticeerde balans Blz. 266
IX. EMU saldo Blz. 267
EMU saldo Blz. 268
X. PNL per programma Blz. 269
PNL per programma Blz. 270
XI. Baten en lasten per taakveld Blz. 271
Baten en lasten per taakveld Blz. 272
Activiteiten
Zoeken
Bijlagen
Contact
PrivacyStatement
Sitemap