Sitemap

 1. Blz. 1 Programmabegroting 2020
  1. Blz. 2 Inleiding begroting 2020
  2. Blz. 3 Programma’s
   1. Blz. 4 Programma 1 Openbare orde en veiligheid
    1. Blz. 5 Toelichting
    2. Blz. 6 Beleidsnota's
    3. Blz. 7 Wat willen we bereiken?
     1. Blz. 8 Openbare orde en veiligheid
      1. Blz. 9 b20 10. Handhaving
      2. Blz. 10 b20 11. Openbare orde en veiligheid
    4. Blz. 11 Wat mag het kosten?
    5. Blz. 12 Taakveld 1.1 Crisisbeheersing en Brandweer
    6. Blz. 13 Taakveld 1.2 Openbare orde en Veiligheid
    7. Blz. 14 Verbonden partijen
    8. Blz. 15 Beleidsindicatoren
   2. Blz. 16 Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat
    1. Blz. 17 Toelichting
    2. Blz. 18 Beleidsnota's
    3. Blz. 19 Wat willen we bereiken?
     1. Blz. 20 Verkeer, vervoer en waterstaat
      1. Blz. 21 b20 12. Mobiliteit
      2. Blz. 22 b20 13. Optimale verbindingen tussen kernen
      3. Blz. 23 b20 33. Verbeteren infrastructuur Elst Noord
      4. Blz. 24 b20 34. Stationsomgeving Zetten-Andelst
      5. Blz. 25 b20 51. Bestrijding invasieve plantensoorten
      6. Blz. 26 b20 52. Rehabilitatie Vogelenzang Elst
      7. Blz. 27 b20 53. Vervanging wegdekken Poort van Midden Gelderland
    4. Blz. 28 Wat mag het kosten?
    5. Blz. 29 Taakveld 2.1 Verkeer en Vervoer
    6. Blz. 30 Taakveld 2.2 Parkeren
    7. Blz. 31 Taakveld 2.5 Openbaar vervoer
   3. Blz. 32 Programma 3 Economische zaken
    1. Blz. 33 Toelichting
    2. Blz. 34 Beleidsnota's
    3. Blz. 35 Wat willen we bereiken?
     1. Blz. 36 Economische zaken
      1. Blz. 37 b20 15. Economisch Uitvoeringsprogramma
      2. Blz. 38 Ondersteuning agrarische sector
    4. Blz. 39 Wat mag het kosten?
    5. Blz. 40 Taakveld 3.1 Economische ontwikkeling
    6. Blz. 41 Taakveld 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur
    7. Blz. 42 Taakveld 3.3 Bedrijfsloket- en regelingen
    8. Blz. 43 Verbonden partijen
    9. Blz. 44 Beleidsindicatoren
   4. Blz. 45 Programma 4 Onderwijs
    1. Blz. 46 Toelichting
    2. Blz. 47 Wat willen we bereiken?
     1. Blz. 48 Onderwijs
      1. Blz. 49 b20 16. Strategisch Meerjarig Huisvestingsplan 2020
      2. Blz. 50 b20 17. Doorlopende leerlijn
      3. Blz. 51 b20 37. Huisvesting OBC
    3. Blz. 52 Wat mag het kosten?
    4. Blz. 53 Taakveld 4.1 Openbaar basisonderwijs
    5. Blz. 54 Taakveld 4.2 Onderwijshuisvesting
    6. Blz. 55 Taakveld 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken
    7. Blz. 56 Verbonden partijen
    8. Blz. 57 Beleidsindicatoren
   5. Blz. 58 Programma 5 Cultuur, sport en recreatie
    1. Blz. 59 Toelichting
    2. Blz. 60 Beleidsnota's
    3. Blz. 61 Wat willen we bereiken?
     1. Blz. 62 Cultuur, sport en recreatie
      1. Blz. 63 b20 18. Sportnota
      2. Blz. 64 b20 19. Uitvoering nota Kunst, cultuur en Erfgoed
      3. Blz. 65 b20 20. Nota toerisme en recreatie
      4. Blz. 66 b20 31. Visie op zwembaden
      5. Blz. 67 b20 32. Actualisering Kwaliteitsplan Beheerplan Openbare Ruimte
      6. Blz. 68 b20 35. Landschapspark Park Lingezegen
      7. Blz. 69 b20 36. Landschapspark De Danenberg
      8. Blz. 70 b20 41. Visie op bibliotheek
      9. Blz. 71 Meer muziek in de klas
      10. Blz. 72 Overbetuwe Doet
      11. Blz. 73 Vastgoedregisseur
      12. Blz. 74 Knuffelbijen (Amendement)
    4. Blz. 75 Wat mag het kosten?
    5. Blz. 76 Taakveld 5.1 Sportbeleid en activering
    6. Blz. 77 Taakveld 5.2 Sportaccommodaties
    7. Blz. 78 Taakveld 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie
    8. Blz. 79 Taakveld 5.5 Cultureel erfgoed
    9. Blz. 80 Taakveld 5.6 Media (bibliotheek en lokale omroep)
    10. Blz. 81 Taakveld 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie
    11. Blz. 82 Verbonden partijen
    12. Blz. 83 Beleidsindicatoren
   6. Blz. 84 Programma 6 Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening
    1. Blz. 85 Toelichting
    2. Blz. 86 Beleidsnota's
    3. Blz. 87 Wat willen we bereiken?
     1. Blz. 88 Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening
      1. Blz. 89 b20 03. Passende inrichting Sociaal Domein
      2. Blz. 90 b20 04. Passende voorzieningen Sociaal Domein
      3. Blz. 91 b20 05. Participatie
      4. Blz. 92 b20 06. Armoedebeleid
      5. Blz. 93 b20 21. Wanmolen
      6. Blz. 94 b20 22. Dorpshart Heteren
      7. Blz. 95 b20 25. MFC Valburg
      8. Blz. 96 b20 26. MFC Herveld
      9. Blz. 97 b20 27. MFC Randwijk
    4. Blz. 98 Wat mag het kosten?
    5. Blz. 99 Taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
    6. Blz. 100 Taakveld 6.2 Wijkteams
    7. Blz. 101 Taakveld 6.3 Inkomensregelingen
    8. Blz. 102 Taakveld 6.4 Begeleide participatie
    9. Blz. 103 Taakveld 6.5 Arbeidsparticipatie
    10. Blz. 104 Taakveld 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)
    11. Blz. 105 Taakveld 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+
    12. Blz. 106 Taakveld 6.72 Maatwerkdienstverlening 18-
    13. Blz. 107 Taakveld 6.82 Geëscaleerde zorg 18-
    14. Blz. 108 Verbonden partijen
    15. Blz. 109 Beleidsindicatoren
   7. Blz. 110 Programma 7 Volksgezondheid en milieu
    1. Blz. 111 Toelichting
    2. Blz. 112 Beleidsnota's
    3. Blz. 113 Wat willen we bereiken?
     1. Blz. 114 Volksgezondheid en milieu
      1. Blz. 115 b20 02. Routekaart duurzaamheid 2017-2020
      2. Blz. 116 b20 55. Milieustraat
    4. Blz. 117 Wat mag het kosten?
    5. Blz. 118 Taakveld 7.1 Volksgezondheid
    6. Blz. 119 Taakveld 7.2 Riolering
    7. Blz. 120 Taakveld 7.3 Afval
    8. Blz. 121 Taakveld 7.4 Milieubeheer
    9. Blz. 122 Taakveld 7.5 Begraafplaatsen
    10. Blz. 123 Verbonden partijen
    11. Blz. 124 Beleidsindicatoren
   8. Blz. 125 Programma 8 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting
    1. Blz. 126 Toelichting
    2. Blz. 127 Beleidsnota's
    3. Blz. 128 Wat willen we bereiken?
     1. Blz. 129 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting
      1. Blz. 130 b20 01. Omgevingswet
      2. Blz. 131 b20 09. Woonagenda
      3. Blz. 132 b20 53. Vervanging wegdekken Poort van Midden Gelderland
      4. Blz. 133 b20 14. Railterminal Gelderland (RTG)/Knoop 38
      5. Blz. 134 b20 23. Dorpshart Oosterhout
      6. Blz. 135 b20 24. Dorpshart Driel
      7. Blz. 136 b20 28. Land van Tap
      8. Blz. 137 b20 30. Elst Centraal
      9. Blz. 138 b20 38. Schil Zetten / Hemmen
      10. Blz. 139 b20 39. Wonen onder hoogspanningskabels
      11. Blz. 140 b20 40. Extra huisvesting statushouders en eigen inwoners
      12. Blz. 141 b20 58. Herinrichting ’t Fort
      13. Blz. 142 Motie Dorpshart Zetten
    4. Blz. 143 Wat mag het kosten?
    5. Blz. 144 Taakveld 8.1 Ruimtelijke Ordening
    6. Blz. 145 Taakveld 8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)
    7. Blz. 146 Taakveld 8.3 Wonen en bouwen
    8. Blz. 147 Verbonden partijen
    9. Blz. 148 Beleidsindicatoren
   9. Blz. 149 Programma 9 Financiën en bedrijfsvoering
    1. Blz. 150 Toelichting
    2. Blz. 151 Beleidsnota's
    3. Blz. 152 Wat willen we bereiken?
     1. Blz. 153 Financiën en bedrijfsvoering
      1. Blz. 154 B20 42. Klantgerichte dienstverlening bij uitvoerende taken
      2. Blz. 155 b20 43. Strategisch HR beleid
      3. Blz. 156 b20 44. Van buiten naar binnen bij vormgevende taken
      4. Blz. 157 b20 45. Professionele bedrijfsvoering / optimale procesinrichting
      5. Blz. 158 b20 46. Optimale informatievoorziening
      6. Blz. 159 b20 47. Realiseren toekomstbestendig gemeentehuis
      7. Blz. 160 b20 48. AO/IB (adm.org./ interne fin. beheersing)
      8. Blz. 161 b20 49. Nota risicomanagement uitwerken
      9. Blz. 162 b20 50. Goed rentmeesterschap
    4. Blz. 163 Wat mag het kosten?
    5. Blz. 164 Taakveld 0.4 Overhead
   10. Blz. 165 Programma 10 Algemeen bestuur
    1. Blz. 166 Toelichting
    2. Blz. 167 Wat willen we bereiken?
     1. Blz. 168 Algemeen bestuur
      1. Blz. 169 b20 07. Inwonerparticipatie en 08. Kerngericht werken
      2. Blz. 170 b20 60. Versterking Regio Arnhem Nijmegen
    3. Blz. 171 Wat mag het kosten?
    4. Blz. 172 Taakveld 0.1 Bestuur
    5. Blz. 173 Taakveld 0.2 Burgerzaken
    6. Blz. 174 Verbonden partijen
   11. Blz. 175 Algemene dekkingsmiddelen, VPB, onvoorzien en mutaties reserves
    1. Blz. 176 Algemene dekkingsmiddelen, VPB en onvoorzien
    2. Blz. 177 Mutaties reserves per programma
  3. Blz. 178 Paragrafen
   1. Blz. 179 I. Lokale lasten
    1. Blz. 180 Inleiding
    2. Blz. 181 Het beleidskader van de lokale heffingen
    3. Blz. 182 Kostendekking 2020 per verordening
    4. Blz. 183 Lokale lastendruk
    5. Blz. 184 Kwijtschelding gemeentelijke belastingen
   2. Blz. 185 II. Weerstandsvermogen
    1. Blz. 186 Algemeen
    2. Blz. 187 Risicobeleid
    3. Blz. 188 Weerstandsratio
    4. Blz. 189 BBV-indicatoren
   3. Blz. 190 III. Onderhoud kapitaalgoederen
    1. Blz. 191 Inleiding
    2. Blz. 192 Welke afspraken zijn over het onderhoud van de kapitaalgoederen gemaakt?
    3. Blz. 193 Kwaliteitsniveaus
    4. Blz. 194 In plannen vastgelegde kwaliteitsniveaus van het onderhoud
    5. Blz. 195 Financiële consequenties
   4. Blz. 196 IV. Financiering
    1. Blz. 197 Beleidskader
    2. Blz. 198 Marktontwikkelingen
    3. Blz. 199 Leningenportefeuille
    4. Blz. 200 Rente
    5. Blz. 201 Risicobeheer
   5. Blz. 202 V. Bedrijfsvoering
    1. Blz. 203 Bedrijfsvoering
    2. Blz. 204 Personeel en organisatie
    3. Blz. 205 Inkoop & contractmanagement
    4. Blz. 206 Communicatie
    5. Blz. 207 Informatievoorziening
    6. Blz. 208 Juridische zaken
    7. Blz. 209 Beleidsindicatoren bedrijfsvoering
   6. Blz. 210 VI. Verbonden partijen
    1. Blz. 211 Inleiding
    2. Blz. 212 Financieel overzicht
    3. Blz. 213 Verbonden Partijen
     1. Blz. 214 VP Gemeenschappelijke regelingen
      1. Blz. 215 01. Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden (VGGM)
      2. Blz. 216 02. Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA)
      3. Blz. 217 03. Werkvoorziening Midden-Gelderland (Presikhaaf Bedrijven)
      4. Blz. 218 04. Parkorganisatie (Park Lingezegen)
      5. Blz. 219 05. Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Domein regio Centraal Gelderland te Arnhem
      6. Blz. 220 06. Samenwerkingsverband Euregio Rijn-Waal
      7. Blz. 221 07. Recreatieschap Over-Betuwe
      8. Blz. 222 08. Bedrijfsvoeringsorganisatie Vervoersorganisatie Arnhem Nijmegen (BVO-VAN, voorheen DRAN)
      9. Blz. 223 09. Gemeenschappelijk Orgaan Arnhem Nijmegen City Region
     2. Blz. 224 VP Vennootschappen en coöperaties
      1. Blz. 225 10a. Commandiet Westeraam B.V. te Elst
      2. Blz. 226 10b. GEM Westeraam Beheer B.V. te Elst
      3. Blz. 227 10c. GEM Westeraam Elst C.V. te Elst
      4. Blz. 228 11. Ondernemerscentrum De Schalm B.V. te Andelst/Valburg
      5. Blz. 229 12. Bank Nederlandse Gemeenten N.V. te Den Haag
      6. Blz. 230 13. Vitens N.V. te Zwolle
     3. Blz. 231 VP Stichtingen en verenigingen
      1. Blz. 232 14. Stichting Samenwerkingsverband Glasvezelnetwerk Arnhem (SSGA)
   7. Blz. 233 VII. Grondbeleid
    1. Blz. 234 Inleiding
    2. Blz. 235 Het gemeentelijk grondbeleid
    3. Blz. 236 Verlies- en winstneming
    4. Blz. 237 De te verwachten resultaten van de lopende actieve complexen
    5. Blz. 238 Risico’s grondexploitatie
    6. Blz. 239 Grondcomplexen
  4. Blz. 240 Financiële positie
   1. Blz. 241 Uiteenzetting financiële positie
    1. Blz. 242 Algemeen
    2. Blz. 243 Begrotingssaldi 2020-2023
    3. Blz. 244 Sociaal domein
    4. Blz. 245 Ontwikkeling van de Algemene Reserve
    5. Blz. 246 Uitgangspunten van deze begroting
    6. Blz. 247 Recapitulatie
  5. Blz. 248 Financiële begroting
   1. Blz. 249 I. Financiële gevolgen bestaand en nieuw beleid
    1. Blz. 250 Financiële gevolgen bestaand en nieuw beleid
   2. Blz. 251 II. Overzicht baten en lasten 2020
    1. Blz. 252 Overzicht baten en lasten 2020
   3. Blz. 253 III. Structureel begrotingssaldo
    1. Blz. 254 Structureel begrotingssaldo
   4. Blz. 255 IV. Incidentele baten en lasten
    1. Blz. 256 Incidentele baten en lasten
   5. Blz. 257 V. Vergelijking met voorgaande begrotingsjaren
    1. Blz. 258 Vergelijking met voorgaande begrotingsjaren
   6. Blz. 259 VI. Reserves en Voorzieningen
    1. Blz. 260 Stand en verloop per reserve en voorziening
    2. Blz. 261 Prognose Algemene Reserve per 31 augustus 2019
    3. Blz. 262 Structurele toevoegingen en onttrekkingen per reserve
   7. Blz. 263 VII. Arbeidskosten gerelateerde verplichtingen
    1. Blz. 264 Arbeidskosten gerelateerde verplichtingen
   8. Blz. 265 VIII. Geprognosticeerde balans
    1. Blz. 266 Geprognosticeerde balans
   9. Blz. 267 IX. EMU saldo
    1. Blz. 268 EMU saldo
   10. Blz. 269 X. PNL per programma
    1. Blz. 270 PNL per programma
   11. Blz. 271 XI. Baten en lasten per taakveld
    1. Blz. 272 Baten en lasten per taakveld
  6. Activiteiten
  7. Zoeken
  8. Publicatie bijlagen
  9. Contact
  10. PrivacyStatement
  11. Sitemap