Meer
Publicatiedatum: 10-12-2019

Inhoud

Sitemap

Sitemap

Programmabegroting 2020 Blz. 1  
Inleiding begroting 2020 Blz. 2  
Programma’s Blz. 3  
Programma 1 Openbare orde en veiligheid Blz. 4  
Toelichting Blz. 5  
Beleidsnota's Blz. 6  
Wat willen we bereiken? Blz. 7  
Openbare orde en veiligheid Blz. 8  
b20 10. Handhaving Blz. 9  
b20 11. Openbare orde en veiligheid Blz. 10  
Wat mag het kosten? Blz. 11  
Taakveld 1.1 Crisisbeheersing en Brandweer Blz. 12  
Taakveld 1.2 Openbare orde en Veiligheid Blz. 13  
Verbonden partijen Blz. 14  
Beleidsindicatoren Blz. 15  
Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat Blz. 16  
Toelichting Blz. 17  
Beleidsnota's Blz. 18  
Wat willen we bereiken? Blz. 19  
Verkeer, vervoer en waterstaat Blz. 20  
b20 12. Mobiliteit Blz. 21  
b20 13. Optimale verbindingen tussen kernen Blz. 22  
b20 33. Verbeteren infrastructuur Elst Noord Blz. 23  
b20 34. Stationsomgeving Zetten-Andelst Blz. 24  
b20 51. Bestrijding invasieve plantensoorten Blz. 25  
b20 52. Rehabilitatie Vogelenzang Elst Blz. 26  
b20 53. Vervanging wegdekken Poort van Midden Gelderland Blz. 27  
Wat mag het kosten? Blz. 28  
Taakveld 2.1 Verkeer en Vervoer Blz. 29  
Taakveld 2.2 Parkeren Blz. 30  
Taakveld 2.5 Openbaar vervoer Blz. 31  
Programma 3 Economische zaken Blz. 32  
Toelichting Blz. 33  
Beleidsnota's Blz. 34  
Wat willen we bereiken? Blz. 35  
Economische zaken Blz. 36  
b20 15. Economisch Uitvoeringsprogramma Blz. 37  
Ondersteuning agrarische sector Blz. 38  
Wat mag het kosten? Blz. 39  
Taakveld 3.1 Economische ontwikkeling Blz. 40  
Taakveld 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur Blz. 41  
Taakveld 3.3 Bedrijfsloket- en regelingen Blz. 42  
Verbonden partijen Blz. 43  
Beleidsindicatoren Blz. 44  
Programma 4 Onderwijs Blz. 45  
Toelichting Blz. 46  
Wat willen we bereiken? Blz. 47  
Onderwijs Blz. 48  
b20 16. Strategisch Meerjarig Huisvestingsplan 2020 Blz. 49  
b20 17. Doorlopende leerlijn Blz. 50  
b20 37. Huisvesting OBC Blz. 51  
Wat mag het kosten? Blz. 52  
Taakveld 4.1 Openbaar basisonderwijs Blz. 53  
Taakveld 4.2 Onderwijshuisvesting Blz. 54  
Taakveld 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken Blz. 55  
Verbonden partijen Blz. 56  
Beleidsindicatoren Blz. 57  
Programma 5 Cultuur, sport en recreatie Blz. 58  
Toelichting Blz. 59  
Beleidsnota's Blz. 60  
Wat willen we bereiken? Blz. 61  
Cultuur, sport en recreatie Blz. 62  
b20 18. Sportnota Blz. 63  
b20 19. Uitvoering nota Kunst, cultuur en Erfgoed Blz. 64  
b20 20. Nota toerisme en recreatie Blz. 65  
b20 31. Visie op zwembaden Blz. 66  
b20 32. Actualisering Kwaliteitsplan Beheerplan Openbare Ruimte Blz. 67  
b20 35. Landschapspark Park Lingezegen Blz. 68  
b20 36. Landschapspark De Danenberg Blz. 69  
b20 41. Visie op bibliotheek Blz. 70  
Meer muziek in de klas Blz. 71  
Overbetuwe Doet Blz. 72  
Vastgoedregisseur Blz. 73  
Knuffelbijen (Amendement) Blz. 74  
Wat mag het kosten? Blz. 75  
Taakveld 5.1 Sportbeleid en activering Blz. 76  
Taakveld 5.2 Sportaccommodaties Blz. 77  
Taakveld 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie Blz. 78  
Taakveld 5.5 Cultureel erfgoed Blz. 79  
Taakveld 5.6 Media (bibliotheek en lokale omroep) Blz. 80  
Taakveld 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie Blz. 81  
Verbonden partijen Blz. 82  
Beleidsindicatoren Blz. 83  
Programma 6 Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening Blz. 84  
Toelichting Blz. 85  
Beleidsnota's Blz. 86  
Wat willen we bereiken? Blz. 87  
Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening Blz. 88  
b20 03. Passende inrichting Sociaal Domein Blz. 89  
b20 04. Passende voorzieningen Sociaal Domein Blz. 90  
b20 05. Participatie Blz. 91  
b20 06. Armoedebeleid Blz. 92  
b20 21. Wanmolen Blz. 93  
b20 22. Dorpshart Heteren Blz. 94  
b20 25. MFC Valburg Blz. 95  
b20 26. MFC Herveld Blz. 96  
b20 27. MFC Randwijk Blz. 97  
Wat mag het kosten? Blz. 98  
Taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie Blz. 99  
Taakveld 6.2 Wijkteams Blz. 100  
Taakveld 6.3 Inkomensregelingen Blz. 101  
Taakveld 6.4 Begeleide participatie Blz. 102  
Taakveld 6.5 Arbeidsparticipatie Blz. 103  
Taakveld 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) Blz. 104  
Taakveld 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ Blz. 105  
Taakveld 6.72 Maatwerkdienstverlening 18- Blz. 106  
Taakveld 6.82 Geëscaleerde zorg 18- Blz. 107  
Verbonden partijen Blz. 108  
Beleidsindicatoren Blz. 109  
Programma 7 Volksgezondheid en milieu Blz. 110  
Toelichting Blz. 111  
Beleidsnota's Blz. 112  
Wat willen we bereiken? Blz. 113  
Volksgezondheid en milieu Blz. 114  
b20 02. Routekaart duurzaamheid 2017-2020 Blz. 115  
b20 55. Milieustraat Blz. 116  
Wat mag het kosten? Blz. 117  
Taakveld 7.1 Volksgezondheid Blz. 118  
Taakveld 7.2 Riolering Blz. 119  
Taakveld 7.3 Afval Blz. 120  
Taakveld 7.4 Milieubeheer Blz. 121  
Taakveld 7.5 Begraafplaatsen Blz. 122  
Verbonden partijen Blz. 123  
Beleidsindicatoren Blz. 124  
Programma 8 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting Blz. 125  
Toelichting Blz. 126  
Beleidsnota's Blz. 127  
Wat willen we bereiken? Blz. 128  
Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting Blz. 129  
b20 01. Omgevingswet Blz. 130  
b20 09. Woonagenda Blz. 131  
b20 53. Vervanging wegdekken Poort van Midden Gelderland Blz. 132  
b20 14. Railterminal Gelderland (RTG)/Knoop 38 Blz. 133  
b20 23. Dorpshart Oosterhout Blz. 134  
b20 24. Dorpshart Driel Blz. 135  
b20 28. Land van Tap Blz. 136  
b20 30. Elst Centraal Blz. 137  
b20 38. Schil Zetten / Hemmen Blz. 138  
b20 39. Wonen onder hoogspanningskabels Blz. 139  
b20 40. Extra huisvesting statushouders en eigen inwoners Blz. 140  
b20 58. Herinrichting ’t Fort Blz. 141  
Motie Dorpshart Zetten Blz. 142  
Wat mag het kosten? Blz. 143  
Taakveld 8.1 Ruimtelijke Ordening Blz. 144  
Taakveld 8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) Blz. 145  
Taakveld 8.3 Wonen en bouwen Blz. 146  
Verbonden partijen Blz. 147  
Beleidsindicatoren Blz. 148  
Programma 9 Financiën en bedrijfsvoering Blz. 149  
Toelichting Blz. 150  
Beleidsnota's Blz. 151  
Wat willen we bereiken? Blz. 152  
Financiën en bedrijfsvoering Blz. 153  
B20 42. Klantgerichte dienstverlening bij uitvoerende taken Blz. 154  
b20 43. Strategisch HR beleid Blz. 155  
b20 44. Van buiten naar binnen bij vormgevende taken Blz. 156  
b20 45. Professionele bedrijfsvoering / optimale procesinrichting Blz. 157  
b20 46. Optimale informatievoorziening Blz. 158  
b20 47. Realiseren toekomstbestendig gemeentehuis Blz. 159  
b20 48. AO/IB (adm.org./ interne fin. beheersing) Blz. 160  
b20 49. Nota risicomanagement uitwerken Blz. 161  
b20 50. Goed rentmeesterschap Blz. 162  
Wat mag het kosten? Blz. 163  
Taakveld 0.4 Overhead Blz. 164  
Programma 10 Algemeen bestuur Blz. 165  
Toelichting Blz. 166  
Wat willen we bereiken? Blz. 167  
Algemeen bestuur Blz. 168  
b20 07. Inwonerparticipatie en 08. Kerngericht werken Blz. 169  
b20 60. Versterking Regio Arnhem Nijmegen Blz. 170  
Wat mag het kosten? Blz. 171  
Taakveld 0.1 Bestuur Blz. 172  
Taakveld 0.2 Burgerzaken Blz. 173  
Verbonden partijen Blz. 174  
Algemene dekkingsmiddelen, VPB, onvoorzien en mutaties reserves Blz. 175  
Algemene dekkingsmiddelen, VPB en onvoorzien Blz. 176  
Mutaties reserves per programma Blz. 177  
I. Lokale lasten Blz. 178  
Inleiding Blz. 179  
Het beleidskader van de lokale heffingen Blz. 180  
Kostendekking 2020 per verordening Blz. 181  
Lokale lastendruk Blz. 182  
Kwijtschelding gemeentelijke belastingen Blz. 183  
II. Weerstandsvermogen Blz. 184  
Algemeen Blz. 185  
Risicobeleid Blz. 186  
Weerstandsratio Blz. 187  
BBV-indicatoren Blz. 188  
III. Onderhoud kapitaalgoederen Blz. 189  
Inleiding Blz. 190  
Welke afspraken zijn over het onderhoud van de kapitaalgoederen gemaakt? Blz. 191  
Kwaliteitsniveaus Blz. 192  
In plannen vastgelegde kwaliteitsniveaus van het onderhoud Blz. 193  
Financiële consequenties Blz. 194  
IV. Financiering Blz. 195  
Beleidskader Blz. 196  
Marktontwikkelingen Blz. 197  
Leningenportefeuille Blz. 198  
Rente Blz. 199  
Risicobeheer Blz. 200  
V. Bedrijfsvoering Blz. 201  
Bedrijfsvoering Blz. 202  
Personeel en organisatie Blz. 203  
Inkoop & contractmanagement Blz. 204  
Communicatie Blz. 205  
Informatievoorziening Blz. 206  
Juridische zaken Blz. 207  
Beleidsindicatoren bedrijfsvoering Blz. 208  
VI. Verbonden partijen Blz. 209  
Inleiding Blz. 210  
Financieel overzicht Blz. 211  
Verbonden Partijen Blz. 212  
VP Gemeenschappelijke regelingen Blz. 213  
01. Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden (VGGM) Blz. 214  
02. Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA) Blz. 215  
03. Werkvoorziening Midden-Gelderland (Presikhaaf Bedrijven) Blz. 216  
04. Parkorganisatie (Park Lingezegen) Blz. 217  
05. Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Domein regio Centraal Gelderland te Arnhem Blz. 218  
06. Samenwerkingsverband Euregio Rijn-Waal Blz. 219  
07. Recreatieschap Over-Betuwe Blz. 220  
08. Bedrijfsvoeringsorganisatie Vervoersorganisatie Arnhem Nijmegen (BVO-VAN, voorheen DRAN) Blz. 221  
09. Gemeenschappelijk Orgaan Arnhem Nijmegen City Region Blz. 222  
VP Vennootschappen en coöperaties Blz. 223  
10a. Commandiet Westeraam B.V. te Elst Blz. 224  
10b. GEM Westeraam Beheer B.V. te Elst Blz. 225  
10c. GEM Westeraam Elst C.V. te Elst Blz. 226  
11. Ondernemerscentrum De Schalm B.V. te Andelst/Valburg Blz. 227  
12. Bank Nederlandse Gemeenten N.V. te Den Haag Blz. 228  
13. Vitens N.V. te Zwolle Blz. 229  
VP Stichtingen en verenigingen Blz. 230  
14. Stichting Samenwerkingsverband Glasvezelnetwerk Arnhem (SSGA) Blz. 231  
VII. Grondbeleid Blz. 232  
Inleiding Blz. 233  
Het gemeentelijk grondbeleid Blz. 234  
Verlies- en winstneming Blz. 235  
De te verwachten resultaten van de lopende actieve complexen Blz. 236  
Risico’s grondexploitatie Blz. 237  
Grondcomplexen Blz. 238  
Uiteenzetting financiële positie Blz. 239  
Algemeen Blz. 240  
Begrotingssaldi 2020-2023 Blz. 241  
Sociaal domein Blz. 242  
Ontwikkeling van de Algemene Reserve Blz. 243  
Uitgangspunten van deze begroting Blz. 244  
Recapitulatie Blz. 245  
I. Financiële gevolgen bestaand en nieuw beleid Blz. 246  
Financiële gevolgen bestaand en nieuw beleid Blz. 247  
II. Overzicht baten en lasten 2020 Blz. 248  
Overzicht baten en lasten 2020 Blz. 249  
III. Structureel begrotingssaldo Blz. 250  
Structureel begrotingssaldo Blz. 251  
IV. Incidentele baten en lasten Blz. 252  
Incidentele baten en lasten Blz. 253  
V. Vergelijking met voorgaande begrotingsjaren Blz. 254  
Vergelijking met voorgaande begrotingsjaren Blz. 255  
VI. Reserves en Voorzieningen Blz. 256  
Stand en verloop per reserve en voorziening Blz. 257  
Prognose Algemene Reserve per 31 augustus 2019 Blz. 258  
Structurele toevoegingen en onttrekkingen per reserve Blz. 259  
VII. Arbeidskosten gerelateerde verplichtingen Blz. 260  
Arbeidskosten gerelateerde verplichtingen Blz. 261  
VIII. Geprognosticeerde balans Blz. 262  
Geprognosticeerde balans Blz. 263  
IX. EMU saldo Blz. 264  
EMU saldo Blz. 265  
X. PNL per programma Blz. 266  
PNL per programma Blz. 267  
XI. Baten en lasten per taakveld Blz. 268  
Baten en lasten per taakveld Blz. 269