Uitgaven

2,72%
€ -2.851
x €1.000
2,72% Complete

Inkomsten

0,59%
€ 622
x €1.000
0,59% Complete

Saldo

249,11%
€ -2.230
x €1.000

Programma 10 Algemeen bestuur

Uitgaven

2,72%
€ -2.851
x €1.000
2,72% Complete

Inkomsten

0,59%
€ 622
x €1.000
0,59% Complete

Saldo

249,11%
€ -2.230
x €1.000

Toelichting

Terug naar navigatie - Toelichting

De gemeente Overbetuwe is een op samenwerking gerichte gemeente. In dit programma gaan we specifiek in op de regionale samenwerking en de samenwerking met onze inwoners. Er zijn echter veel meer partijen met wie we samenwerken, denk aan onze (maatschappelijke) partners, organisaties, ondernemers en onze buurgemeenten.

Regionale samenwerking
De gemeente Overbetuwe, liggend in het hart van de regio Arnhem-Nijmegen, is een groot voorstander van regionale samenwerking. Zo wordt samengewerkt met andere gemeenten in allerlei samenwerkingsverbanden (met Lingewaard, subregio Arnhem (sociaal domein), regio Arnhem-Nijmegen (economie, mobiliteit, wonen en duurzaamheid), VGGM, Gelderse Corridor etc.). Overbetuwe vindt het belangrijk dat de regionale samenwerking effectief en slagvaardig is opgezet om de gezamenlijke doelen te realiseren. Dat is noodzakelijk om de concurrentiepositie, aantrekkingskracht en bereikbaarheid van onze regio te versterken.


De gemeente Overbetuwe is zowel qua omvang (inwoners en oppervlakte) als geografische ligging een factor van betekenis in het regionale en provinciale krachtenveld. Dit wordt nog versterkt door de van oudsher zeer actieve, zelfbewuste en coöperatieve houding van bestuur en organisatie in de regio. Wij weten wat we als gemeente te bieden hebben en opereren als betrouwbare partner vanuit een duidelijke visie. Wij werken daarbij efficiënt en resultaatgericht en stimuleren innovatieve oplossingen. Vanuit onze krachtige, zelfstandige positie gaan wij samenwerking aan met anderen als deze een meerwaarde biedt voor onze inwoners, organisaties, instellingen en bedrijven. Ook staan wij open voor samenwerking, zowel binnen als buiten onze gemeente, om daarmee anderen te helpen. We zijn daarmee een gemeente die gericht is op de samenleving, lokaal en regionaal.

Samenwerking met inwoners: visie op participatie
We gaan uit van een veranderende samenleving waarbij de inwoners van Overbetuwe centraal staan. Waar iedereen meedoet. Sterke kernen waar mensen zich thuis voelen, elkaar kennen en helpen. Dit is ons vertrekpunt. We richten ons hierbij enerzijds op kernen die zelf richting en invulling geven aan hun leefomgeving, en anderzijds op een communicatieve overheid in relatie tot deze kernen of groepen inwoners.

De gemeenteraad hecht veel waarde aan een duidelijke visie op de interactie met onze inwoners. Het thema staat regelmatig op de agenda. Ook de veranderingen in de samenleving vragen om een duidelijke visie. Daarom willen we een brede visie op zowel inwoners- als overheidsparticipatie[1] opstellen. Deze is richtinggevend voor het kerngericht werken en voor gemeentelijk beleid. We vertalen de visie naar concrete instrumenten die organisatie breed kunnen worden ingezet.

[1] Overheidsparticipatie gaat over de ondersteuning van ideeën van inwoners door de overheid. De overheid bepaald niet maar faciliteert. Inwonersparticipatie is andersom: dan hebben we het over bijvoorbeeld de input van inwoners bij gemeentelijk beleid.

 

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Algemeen bestuur

Terug naar navigatie - Algemeen bestuur

Een duidelijke en gedragen visie op onze rol als overheid, in relatie tot onze inwoners en partners, en hier ook naar handelen alsmede het versterken van levendige en vitale kernen vanuit de urgentie van de inwoners zelf.

Speerpunt(en)/ Wat gaan we er voor doen?

Wat mag het kosten?

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten?

Saldi programma

Bedragen x €1.000
Exploitatie Begroot 2020 Begroot 2021 Begroot 2022 Begroot 2023
Lasten 2.851 2.878 2.906 2.935
Baten 622 634 646 659

Taakveld 0.2 Burgerzaken

Terug naar navigatie - Taakveld 0.2 Burgerzaken
Bedragen x €1.000
Exploitatie Begroot 2020 Begroot 2021 Begroot 2022 Begroot 2023
Lasten 1.060 1.060 1.060 1.060
Baten 622 634 646 659

Verbonden partijen

Terug naar navigatie - Verbonden partijen

De volgende verbonden partijen dragen bij aan de realisatie van de doelstellingen van dit programma:
- Euregio RijnWaal
- Arnhem Nijmegen City Region