Uitgaven

44,08%
€ -46.208
x €1.000
44,08% Complete

Inkomsten

9,68%
€ 10.230
x €1.000
9,68% Complete

Saldo

4019,93%
€ -35.978
x €1.000

Programma 6 Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening

Uitgaven

44,08%
€ -46.208
x €1.000
44,08% Complete

Inkomsten

9,68%
€ 10.230
x €1.000
9,68% Complete

Saldo

4019,93%
€ -35.978
x €1.000

Toelichting

Terug naar navigatie - Toelichting

We streven naar een samenleving waar inwoners elkaar ondersteunen, hun eigen kracht en dat van hun netwerk optimaal benutten en naar vermogen kunnen meedoen. Dit betekent dat inwoners die behoefte hebben aan zorg of ondersteuning, kunnen rekenen op hulp vanuit de gemeente. Maar het betekent ook dat we inwoners helpen om hun eigen kracht te versterken. En dat we investeren in laagdrempelige (algemene) voorzieningen. Op het gebied van werk en inkomen staat het meedoen naar vermogen centraal. Uitgangspunt is dat inwoners die kunnen werken, het beste af zijn als ze in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien. Als zij daarbij ondersteuning nodig hebben, geeft de gemeente die. Inwoners die (nog) niet kunnen werken, participeren op een andere, passende manier. Als werken (nog) niet tot de mogelijkheden behoort, mogen inwoners rekenen op financiële ondersteuning door de gemeente.

We hebben onze taken op het gebied van de Participatiewet, Wmo en Jeugdwet in 2015 ingevoerd. Nu is het moment om een stevige veranderslag in te zetten; de werkelijke transformatie. Dit willen we niet zonder reden; zowel inwoners, onze partners als de gemeente zien veel kansen voor verbetering. Wij denken dat we de ondersteuning van onze inwoners beter én betaalbaar kunnen organiseren. Zodat zij die ondersteuning nodig hebben, dit ook in de toekomst kunnen blijven ontvangen.

Wat hebben we nu voor ogen bij de transformatie?
Overbetuwe heeft tot doel de ondersteuning voor inwoners efficiënter en effectiever te maken (transformatie) zodat we beter uitvoering kunnen geven aan onze wettelijke taken. Deze transformatie geven we vorm middels Overbetuwe SAMEN. Overbetuwe SAMEN is een nieuw samenwerkingsverband van alle zorg- en ondersteuningsaanbieders in Overbetuwe. In eerste instantie worden de Wmo en Jeugdwet uitgevoerd in dit samenwerkingsverband, en op termijn ook de Participatiewet. Hierbij hanteren we een aantal uitgangspunten:

Iedereen telt en doet mee: Inwoners van Overbetuwe zijn zelfredzaam en weerbaar en in staat te participeren in de samenleving.
De buurt als haven: Het welzijn van inwoners is een verantwoordelijkheid van de hele samenleving. Evenals het signaleren van mogelijke zorgen. Daar waar inwoners zelf hun ondersteuning kunnen organiseren, faciliteren we dit. Zo kunnen dorpscorporaties ontstaan.
Nabij zijn en passende ondersteuning: Vrijwilligers en beroepskrachten werken samen en zijn zo veel mogelijk aanwezig in de leefomgeving van de inwoner: in de buurt, op school, etc. De geboden ondersteuning is passend en sluit aan op de vraag van onze inwoners.
Duidelijke informatie en zichtbaarheid: We zorgen voor duidelijke informatie, voorzieningen zijn toegankelijk en alle betrokkenen committeren zich aan een gedeelde opgave.

We verwachten door deze nieuwe samenwerkingsvorm lagere administratieve lasten en controleerbare verantwoording, focus op kwaliteit, passende zorg en resultaat en sturingsinformatie o.b.v. analyse en inzicht, op basis van bestaande data en kritische prestatie indicatoren (KPI’s). Zodat we tijdig kunnen bijsturen indien nodig.

Voorzieningen op maat voor levendige kernen
We leven in een landelijke woonomgeving met het comfort van de dorpsgemeenschap waar je weet dat je er toe doet en het verschil kunt maken. De gemeente wil een partner zijn die krachtige kernen faciliteert door bewoners, maatschappelijke organisaties en bedrijfsleven onderling te verbinden en door bewonersinitiatieven te begeleiden. De behoefte en het zelf organiserend vermogen van inwoners in en buiten de kernen is hierbij leidend. We kiezen daarom voor differentiatie per kern. We zijn flexibel en toekomstbestendig (om in te kunnen spelen op o.a. demografische ontwikkelingen). We investeren minder in gebouwen en meer in activiteiten. Juiste verwachtingen tussen gemeente en inwoners/maatschappelijke partijen zijn essentieel om kern- of gebiedsgericht samen te werken. Vooraf moet helder zijn wat de mate van invloed en inspraak van deelnemers is.

Beleidsnota's

Terug naar navigatie - Beleidsnota's

Visie en ontwikkeling Participatiewet 2019-2022
Uitvoeringsplan Van cliënt naar kandidaat 2019
Integraal armoedebeleid 2019 – 2022
Visie op de organisatie van het  Sociaal Domein  2019
Transformatieagenda 2017 - 2019
Beleidsplan Sociaal Domein 2017 - 2021
Werken met kernteams: Leidende principes 2016
Transformatieprogramma en -agenda 2015 - 2017
Kaderstellende nota voor de decentralisaties 2013
Sociaal Maatschappelijke Visie 2013
Visie op Vastgoed  2018

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening

Terug naar navigatie - Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening

De doelstelling om ondersteuning van inwoners (jong en oud) dichtbij, betaalbaar, bereikbaar en kwalitatief goed te organiseren blijft onverminderd van kracht. Binnen deze doelstelling onderscheiden we de volgende vier subdoelen:
- Iedereen telt en doet mee: zelfredzame inwoners
- De buurt als haven: zorg voor elkaar
- Nabij zijn: passende ondersteuning voor jong en oud
- Kwalitatieve en toegankelijke informatie en voorzieningen in de buurt

Speerpunt(en)/ Wat gaan we er voor doen?

Wat mag het kosten?

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten?

Saldi programma

Bedragen x €1.000
Exploitatie Begroot 2020 Begroot 2021 Begroot 2022 Begroot 2023
Lasten 46.208 45.880 46.061 46.177
Baten 10.230 10.180 10.680 11.180

Taakveld 6.3 Inkomensregelingen

Terug naar navigatie - Taakveld 6.3 Inkomensregelingen
Bedragen x €1.000
Exploitatie Begroot 2020 Begroot 2021 Begroot 2022 Begroot 2023
Lasten 11.102 11.212 11.212 11.212
Baten 8.809 8.809 8.809 8.809

Verbonden partijen

Terug naar navigatie - Verbonden partijen

De volgende verbonden partijen dragen bij aan de realisatie van de doelstellingen van dit programma:
-
MGR Sociaal Domein regio centraal Gelderland
-
Vervoersorganisatie Arnhem Nijmegen

Beleidsindicatoren

Terug naar navigatie - Beleidsindicatoren
Indicator 2016 2017 2018 2019 NL (meest actuele) Bron
% Jongeren met delict voor de rechter - - - - 1,45 Verwey Jonker Instituut - Kinderen in Tel
% Kinderen in armoede - - - - 6,58 Verwey Jonker Instituut - Kinderen in Tel
% Jeugdwerkloosheid - - - - 0,77 Verwey Jonker Instituut - Kinderen in Tel
% Netto arbeidsparticipatie 68,4 69,8 70,8 - 67,8 CBS - Arbeidsdeelname
Bijstandsuitkeringen: aantal per 1.000 inwoners 18 jaar eo 19,6 21 20,6 - 39 CBS - Participatiewet
Aantal re-integratievoorzieningen: aantal per 1.000 inwoners 15-65 jaar 27 32,8 32,8 - 30,5 CBS - Participatiewet
Wmo-cliënten met een maatwerkarrangement: aantal per 1.000 inwoners - 21 29 - 60 CBS - Monitor Sociaal Domein WMO
Jongeren met jeugdhulp: % van alle jongeren tot 18 jaar 10,7 11,3 12,4 - 10,4 CBS - Beleidsinformatie jeugd
Jongeren met jeugdreclassering: % van alle jongeren tot 18 jaar 0,3 0,3 0,3 - 0,3 CBS - Beleidsinformatie jeugd
Jongeren met jeugdbescherming: % van alle jongeren tot 18 jaar 1 0,9 0,8 - 1,1 CBS - Beleidsinformatie jeugd