X. PNL per programma

PNL per programma

Programma Nieuwe Lasten 2020-2023
(bedragen x € 1.000)
Nr. Omschrijving Jaar Bruto inv. Reserves Derden / Netto inv. Expl. Afschr. Lasten Lasten Lasten Lasten
uitv. eenmalig e.d. grondexpl. eenmalig last term. 2020 2021 2022 2023
Programma 1. Openbare orde en veiligheid
1. Formatie: Nota Integrale veiligheid 2020 44 44
2. Handhaving BOA's
a. Extra voertuig (investering) 2019 35 35 10 4
Programma 2. Verkeer, vervoer en Waterstaat
3. Bestrijding invasieve plantensoorten
a. Structureel bedrag 2020 15 15
b. Eenmalig bedrag jaarschijf 2020 2020 140 140 0
c. Eenmalig bedrag jaarschijf 2021 2021 85 85 0
d. Eenmalig bedrag jaarschijf 2022 2022 55 55 0
e. Eenmalig bedrag jaarschijf 2023 2023 15 15 0
4. Aanvullend projectbudget Spoorkruisingen Elst Noord 2022 PM PM PM 20 PM
5. Rehabilitatie Rauwendaal e.o. Heteren (2022 t/m 2025)
a. Jaarschijf 2022 2022 PM PM PM PM 20 PM
b. Jaarschijf 2023 2023 PM PM PM PM 20
6. Rehabilitatie Vogelzang Elst
a. Jaarschijf 2022 2022 239 10 10 219 20 13
b. Jaarschijf 2023 2023 239 10 10 219 20
7. Optimalisatie aansluiting Sportpark De Pas
a. Investeringsbudget 2020 150 150 20 9
b. Formatie: projectleider, toezichthouder 2020 10 10 0
8. Fietspad 1e Weter.wal tussen Gr. Molenstr. - Rijksw. N.
a. Investeringsbudget 2022 250 250 20 15
b. Formatie: projectleider, toezichthouder 2022 10 10 0
9. Vervanging wegdekken Poort van Midden Geld. Noord
a. Vervanging wegdekken 2020 2020 209 209 20 13
b. Vervanging wegdekken 2021 2021 151 151 20 9
c. Vervanging wegdekken 2022 2022 146 146 20 9
10. Duurzame mobiliteit
a. Eenmalig bedrag jaarschijf 2020 2020 25 25 0
11. Stationsomgeving Zetten-Andelst
a. Investeringsbedrag 2022 500 50 450 20 28
12. Ontwikkelingsvisie Linge
a. Uitvoeringsmaatregelen 2021 pm pm pm
13. Uitvoering Fietsagenda
a. Jaarschijf 2019 2019 200 200 20 12
b. Jaarschijf 2020 2020 939 939 20 57
14. Renovatie Paulstraat Slijk-Ewijk 2020 270 25 245 20 15
15. Herinrichting Hoge Wick/Spaanstraat Oosterhout 2020 521 50 471 20 29
16. Herinrichting doorgaande wegen Vriesenenk en Huyenkamp
a. Jaarschijf 2020 2020 450 450 20 28
b. Jaarschijf 2021 2021 450 450 20 28
17. Renovatie kruising Dauw-Griegstraat Elst 2020 108 108 20 7
18. Rehabilitatie Rädeckerstraat en 2e Lange Voren Elst 2019 585 585 20 36
19. Verbeteren ontsluiting De Schalm in Andelst 2019 130 130 20 8
20. Reconstructie Bloemenbuurt Heteren (over 3 jaren)
a. Reconstructie Bloemenbuurt Heteren 2019 2019 380 207 173 20 11
b. Reconstructie Bloemenbuurt Heteren 2020 2020 380 207 173 20 11
21. Herinr. Mozartstraat vanaf Griegstraat Elst (over 2 jaren)
a. Herinr. Mozartstraat vanaf Griegstraat Elst 2019 2019 300 175 125 20 8
b. Herinr. Mozartstraat vanaf Griegstraat Elst 2020 2020 300 175 125 20 8
22. Infrastructuur Elst Noord
a. Spoorkruisingen Weteringsewal en Rijksweg N. (2019) 2020 2.925 2.925 20 179
23. Aanvul. budget verbreden Kerkepad (PNL-post 8-2017) 2020 220 220 20 13
24. Fiets-/wandelverb. en natuurvriend. oever met struinpad 2019 400 400 20 25
25. Veilig oversteken Ceintuurbaan 2020 50 50 20 3
Programma 3. Economische zaken
26. Ondersteuningstraject agrarische sector 2020 66 66 0
Programma 4. Onderwijs
27. Twee noodlokalen basisschool Esdoorn te Elst 2020 250 250 15 19
28. Noodlokalen basisonderwijs Westeraam
a. Investeringsbedrag 2020 497 497 15 39
b. Eenmalig budget bouwbegeleiding / directievoering (inh.) 2020 25 25 0
29. Noodlokalen voortgezet onderwijs Westeraam 2020 580 580 15 45
30. Formatie: interne bouwbegeleiding PNL-posten 29/31/32 2020 25 25 0
31. Vervangende nieuwbouw De Meeuwenberg Driel
a. Investeringsbedrag 2021 2021 1.333 1.333 40 49
b. Investeringsbedrag 2022 2022 1.333 1.333 40 49
c. Formatie: projectleider, toezichthouder 2021 75 75 0
32. Vervangende nieuwbouw SamSam Oosterhout
a. Investeringsbedrag 2022 3.732 3.732 40 136
b. Formatie: projectleider, toezichthouder 2022 75 75 0
33. Uitvoering resultaat quickscan schoolgebouwen
a. Budget jaarschijf 2020 2020 PM PM 25 PM
b. Budget jaarschijf 2021 2021 PM PM 25 PM
c. Budget jaarschijf 2022 2022 PM PM 25 PM
d. Budget jaarschijf 2023 2023 PM PM 25
34. Vervangende nieuwbouw basisschool Zetten 2023 PM PM 40
35. Noodz. onderh./renov. gebouw Mozartstr.(huidige OBC) 2022 PM PM 25 PM
36. Huisvesting OBC
a. Aanvullend investeringsbedrag bouw school 2020 3.116 3.116 40 114
b. Aanv. invest.bedrag inricht. openb. ruimte en plankosten 2020 570 570 20 35
37. Bijdrage achterstall. en planm. onderh. school De Vallei 2019 515 515 15 40
38. Onderwijsleerpakket en meubilair school De Wegwijzer 2019 53 53 10 6
Programma 5. Cultuur, sport en recreatie
39. Actualiseren beheerplannen op basis van IBOR 2020 75 75 0
40. Erfgoed
a. Eenmalig budget 2020 2020 20 20 0
b. Eenmalig budget 2021 2021 30 30 0
c. Formatie: erfgoed 2020 45 45
41. Overbetuwe Doet 0
a. Structureel 2020 105 105
b. Eénmalig 2020 17 17 0
42. Nieuwbouw zwembad en overdekte sportaccommodatie
a. Investeringsbedrag (geschat bedrag) 2022 22.000 22.000
b. Hogere structurele exploitatielasten (incl. kap.lasten) 2023 550
c. Grondkosten 2022 PM PM 0
d. Formatie: programmamanager zwembad 2020-2023 240 240 20 15
43. Formatie uitvoering Sportnota 2020 28 28
44. Formatie: vastgoedregisseur 2020 99 99
45. Meer muziek in de klas 2020 53 53 0
46. Bibliotheek OBGZ
a. Structureel 2020 86 86
b. Eenmalig voor herhuisvesting in Heteren 2021 150 150 0
47. Sportpark De Pas
a. Real. vitaal Sportpark De Pas (aanvull. op post 2018) 2019 600 150 450 30 20
b. Onderhouds- en beheerkosten 2020 35 35
48. Herdenking WOII
a. Jaarschijf 2020 Masterplan Airborneregio 2020 38 38 0
b. Jaarschijf 2021 Masterplan Airborneregio 2021 29 29 0
c. Jaarschijf 2022 Masterplan Airborneregio 2022 27 27 0
49. Realisatie 3e veld Excelsior 2020 350 350 30 16
50. Bronzen beeld generaal Sosabowski 2020 20 20 0
51. Eerste proefjaar knuffelbijen 2020 10 10 0
52. Aanleg 2 kunstgras korfbalvelden bij HPC in Zetten
a. Investeringsbedrag 2019 150 150 30 7
b. Kosten specialistisch jaarlijks onderhoud 2020 3 3
53 Preventie overgewicht jeugd via JOGG!
a. Jaarschijf 2020 2020 35 35 0
54. Landschapspark De Danenberg
a. Gemeentelijke bijdrage 2019 2019 300 300 20 18
b. Gemeentelijke bijdrage 2020 2020 200 200 20 12
55. Speelplannen
a. Doorontw. particip.meth. speelplannen jaarschijf 2020 2020 20 20 0
b. Inzet projectregisseur speelplannen jaarschijf 2020 2020 18 18 0
Programma 6. Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening
56. Beheervergoed. sportz. Hoendrik (besluit 19bw000030) 2020 23 23
57. Nieuwe integrale armoedebeleid 2021 110 110
58. Formatie: WMO beleidsmedewerker 2020 52 52
59. Formatie: wetswijziging inburgering 2020 60 60 0
60. Schulden en preventie
a. Uitvoeringsplan jaarschijf 2020 2020 PM PM PM
61. Nieuwbouw De Wanmolen in Zetten (o.b.v. 18rb000008)
a. Investeringsbedrag variant light jaarschijf 2019 2019 203 203 40 7
b. Investeringsbedrag variant light jaarschijf 2020 2021 5.000 5.000 40 183
Dekking door vrijval bestaande kapitaallasten -8 -81
Dekking door inzet bestemmingsreserve kapitaallasten (gevormd met vrijval deel voorziening groot onderhoud accommodaties) -38
Dekking door inzet revolverend duurzaamheidsfonds PM
62. MFA Randwijk 2019 1.817 1.817 40 66
Gedeeltelijke dekking ten laste van besparing op beheersvergoeding en deel vrijval exploitatiekosten -23
Programma 7. Volksgezondheid en milieu
63. Duurzaamheid
a. Eenmalig budget 2020 130 130 0
b. Formatie: duurzaamheid 2020 96 96 0
64. Formatie: uitbreiding milieustraat 2020 100 100
Dekking via de afvalstoffenheffing -100 -100
Programma 8. Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting
65. Aankoopregeling Knoop 38 / RTG 2020 PM PM 0
66. Herinrichting omgeving 't Fort
a. Eenmalig budget sloop gebouwen 2020 50 50 0
b. Voorbereid.kosten en opstellen herinrichtingscenario’s 2020 25 25 0
c. Herinrichting omgeving met centrumkwaliteit 2020 350 350 20 21
67. Ontwikkeling locaties woonwagenstandplaatsen
a. Investeringsbudget jaarschijf 2020 2020 PM PM 20 PM
b. Investeringsbudget jaarschijf 2021 2021 PM PM 20 PM
68. Implementatie Omgevingswet
a. Eenmalig bedrag 2020 2020 500 500 0
69. Revitalisering Centrumplan Oosterhout
a. Budget voor plankosten 2019 100 100 30 4
b. Budget voor realisering jaarschijf 2021 2021 1.000 1.000 30 45
c. Budget voor realisering jaarschijf 2022 2022 1.900 1.900 30 85
70. Revitalisering Centrumplan Driel
a. Budget voor plankosten 2019 100 100 30 4
b. Budget voor realisering jaarschijf 2021 2021 1.450 1.450 30 65
c. Budget voor realisering jaarschijf 2022 2022 1.450 1.450 30 65
71. Taakveld Wonen/ Uitvoering Woonagenda 2020
a. Taakv. Wonen/ Uitv. Woonagenda 2020 jaarschijf 2020 2020 21 21 0
Programma 9. Financiën en bedrijfsvoering
72. Informatie Awareness 2020 25 25 0
73. Contracten
a. Formatie: contractadviseur 2020 50 50
b. Formatie: contractbeheer 2020 44 44
74. Formatie: zaaksysteem 2020 87 87
75. P-budget
a.1. Effecten FUWA (bijv. ivm doorontw. Fys./Dienstv../Zaakg.) 2020 275 275
a.2. Effecten organisatieontwikk. structureel 2020 250 250
a.3. Effecten organisatieontwikk. eenmalig 2020 2020 167 167 0
a.4. Effecten organisatieontwikk. eenmalig 2021 2021 167 167 0
a.5. Effecten organisatieontwikk. eenmalig 2022 2022 167 167 0
b. WW-risico i.v.m. wijziging aanstellingsrichtlijn 2020 PM PM
c. Effecten cao 2020 PM PM
d. Effecten WNRA 2020 PM PM
e. Inzet beschikbare ruimte in MJR voor uitbreid. formatie -222 -222
76. ICT voorzieningen voor in de nieuwe publieke ruimten 2019 158 158 5 34
x
Programma 10. Algemeen bestuur x
77. Jongerenparticipatie
a. Structureel bedrag jaarschijf 2020 2020 48 48
b. Aanvullend structureel bedrag vanaf 2021 2021 pm pm
x
Totalen 62.429 3.412 220 58.797 1.177 1.346 783 259 965
Aanvulling tot stelpost
Totale lasten 1.346 783 259 965
Totale lasten per 2023 3.352
Algemene reserve 2020: 1.669
Algemene reserve 2021: 536
Algemene reserve 2022: 334
Algemene reserve 2023: 15
Totale onttrekking Algemene Reserve 2.554
Voorziening riolering (betreft PNL-posten 6, 14, 15, 20 en 21) 858
Totale onttrekking: 3.412