Uitgaven

2,59%
€ -2.719
x €1.000
2,59% Complete

Inkomsten

76,83%
€ 81.221
x €1.000
76,83% Complete

Saldo

8771,22%
€ 78.502
x €1.000

Algemene dekkingsmiddelen, VPB, onvoorzien en mutaties reserves

Uitgaven

2,59%
€ -2.719
x €1.000
2,59% Complete

Inkomsten

76,83%
€ 81.221
x €1.000
76,83% Complete

Saldo

8771,22%
€ 78.502
x €1.000

Algemene dekkingsmiddelen, VPB en onvoorzien

Terug naar navigatie - Algemene dekkingsmiddelen, VPB en onvoorzien
Lasten (bedragen x € 1.000) 2020 2021 2022 2023
Onvoorzien:
- werkelijke raming onvoorzien 55 55 55 55
- reeds bestemde structurele financiële ruimte 878 878 878 878
- eenmalige financiële ruimte 247 167 167 0
- stelposten (algemeen) 0 1.015 2.100 3.116
Overige lasten:
- lasten heffingen en invordering gemeentelijke belastingen 1.109 1.109 1.109 1.109
- lasten deelnemingen 8 8 8 8
- lasten geldleningen 2 2 2 2
- overige lasten 343 343 343 343
Totaal lasten 2.642 3.577 4.662 5.511
Baten (bedragen x € 1.000) 2020 2021 2022 2023
Algemene dekkingsmiddelen:
- dividend deelnemingen -133 -133 -133 -133
- onroerende zaakbelastingen gebruikers -998 -1.013 -1.028 -1.043
- onroerende zaakbelastingen eigenaren -6.592 -6.707 -6.823 -6.940
- hondenbelasting -276 -276 -276 -276
- reclamebelasting -79 -79 -79 -79
- precariobelastingen -299 -34 -34 -34
- uitkeringen gemeentefonds -58.440 -60.073 -60.764 -62.831
- uitkeringen sociaal deelfonds -7.556 -7.556 -7.556 -7.556
- rentetoevoeging aan algemene dienst:
- rente bestemmingsreserves -269 -269 -269 -269
- rente voorzieningen -632 -632 -632 -632
- rente overlopende passiva -8 -8 -8 -8
- onderuitputting -71 -71 -71 -71
Overige baten:
- overige baten -800 -795 -795 -795
Totaal baten -76.153 -77.646 -78.468 -80.667

Mutaties reserves per programma

Terug naar navigatie - Mutaties reserves per programma
Toevoegingen (bedragen x € 1.000) 2020 2021 2022 2023
Toevoeging aan reserves programma 01 0 0 0 0
Toevoeging aan reserves programma 02 68 68 68 68
Toevoeging aan reserves programma 03 0 0 0 0
Toevoeging aan reserves programma 04 0 0 0 0
Toevoeging aan reserves programma 05 0 0 0 0
Toevoeging aan reserves programma 06 0 0 0 0
Toevoeging aan reserves programma 07 0 0 0 0
Toevoeging aan reserves programma 08 0 0 0 0
Toevoeging aan reserves programma 09 1 1 1 1
Toevoeging aan reserves programma 10 0 0 0 0
Toevoeging aan reserves alg. dekkingsmidd. 7 7 7 7
Totaal toevoegingen 76 76 76 76
Onttrekkingen (bedragen x € 1.000) 2020 2021 2022 2023
Onttrekkingen aan reserves programma 01 0 0 0 0
Onttrekkingen aan reserves programma 02 397 317 277 237
Onttrekkingen aan reserves programma 03 66 0 0 0
Onttrekkingen aan reserves programma 04 98 123 123 48
Onttrekkingen aan reserves programma 05 363 302 120 93
Onttrekkingen aan reserves programma 06 2.636 2.105 2.465 1.966
Onttrekkingen aan reserves programma 07 226 0 0 0
Onttrekkingen aan reserves programma 08 775 178 178 178
Onttrekkingen aan reserves programma 09 159 159 159 159
Onttrekkingen aan reserves programma 10 0 0 0 0
Onttrekkingen aan reserves alg. dekkingsmid. 347 322 322 155
Totaal onttrekkingen 5.067 3.506 3.644 2.836