V. Vergelijking met voorgaande begrotingsjaren

Vergelijking met voorgaande begrotingsjaren

Terug naar navigatie - Vergelijking met voorgaande begrotingsjaren
(bedragen x € 1.000) Realisatie 2018 Begroting na wijziging 2019 Begroting 2020
(t/m TR2-2019)
Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo
1. Openbare orde en veiligheid 3.528 117 -3.410 3.268 87 -3.181 3.464 39 -3.425
2. Verkeer, vervoer en waterstaat 4.366 98 -4.268 4.928 26 -4.902 4.993 26 -4.968
3. Economische zaken 807 1.026 219 776 354 -422 693 236 -457
4. Onderwijs 5.504 200 -5.303 5.932 202 -5.730 5.810 173 -5.637
5. Cultuur, sport en recreatie 7.914 1.193 -6.721 8.533 1.343 -7.190 8.717 1.314 -7.403
6. Sociale voorz. en maatschappelijke dienstverl. 45.466 10.981 -34.485 46.178 9.898 -36.280 46.208 10.230 -35.978
7. Volksgezondheid en milieu 8.871 8.090 -781 9.572 8.377 -1.195 10.738 9.815 -923
8. Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting 3.340 2.724 -616 3.768 2.053 -1.716 3.434 2.039 -1.395
9. Financiën en bedrijfsvoering 14.527 900 -13.627 14.063 1 -14.062 15.194 1 -15.193
10. Algemeen bestuur 3.040 1.060 -1.980 2.805 601 -2.204 2.851 622 -2.230
Totaal Programma's 97.362 26.388 -70.973 99.821 22.941 -76.880 102.103 24.495 -77.607
Algemene dekkingsmiddelen/overhead/VPB/onvoorzien 3.640 73.744 70.103 3.715 75.446 71.731 2.642 76.154 73.511
Mutaties reserves 2.673 2.126 -546 1.825 6.545 4.720 76 5.067 4.991
Totaal 103.674 102.258 -1.416 105.362 104.932 -429 104.821 105.716 895