VII. Arbeidskosten gerelateerde verplichtingen

Arbeidskosten gerelateerde verplichtingen

Terug naar navigatie - Arbeidskosten gerelateerde verplichtingen

Gemeenten dienen in de begroting in te gaan op de zogenaamde jaarlijks terugkerende aan arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume. Onder arbeidsrechtelijke verplichtingen worden verstaan de aanspraken op toekomstige uitkeringen door huidig dan wel voormalig personeel.

Het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten (BBV) schrijft voor dat jaarlijkse arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume via de exploitatie moeten lopen. Deze personele lasten worden via de exploitatie verantwoord in het jaar waarin de uitbetaling plaatsvindt. Daarbij gaat het om verlofaanspraken e.d.. Ook worden wachtgelduitkeringen ten laste van het personeelsbudget gedekt. Voor arbeidskosten gerelateerde verplichtingen waarvan het jaarlijkse bedrag geen gelijk volume heeft, is een voorziening gevormd. Dit is het geval voor de wethouderspensioenen, het nabestaandenpensioen en de wachtgelden voor voormalige wethouders.