V. Bedrijfsvoering

Bedrijfsvoering

Terug naar navigatie - Bedrijfsvoering

Inleiding

In deze paragraaf komen de verschillende onderwerpen op het terrein van de bedrijfsvoering aan de orde. Eerst schetsen wij aan de hand van de ‘Visie op bedrijfsvoering Overbetuwe, Meer-Waarde Creëren 2018-2020’, wat de ontwikkelingen de komende jaren zijn. Vervolgens geven wij aan de hand van de Uitvoeringsagenda 2018-2022 per ‘PIOFACH’ onderwerp de ontwikkelingen voor 2020.

Visie op bedrijfsvoering Overbetuwe, Meer-Waarde Creëren 2018-2020
In de afgelopen jaren zijn inspanningen verricht op het gebied van bedrijfsvoering waardoor het niveau van voorzieningen en diensten van de gemeente Overbetuwe inmiddels prima voldoet aan de huidige tijd. Hiermee is tevens de basis gelegd voor de verdere optimalisering van de bedrijfsvoering naar de verdere toekomst.

In de ‘Visie op bedrijfsvoering Overbetuwe, Meer-Waarde Creëren 2018-2020' staan de volgende thema’s centraal:
- Verbinding/aansluiting met de externe klant en de interne klant: Extern is gericht op meerwaarde creëren voor onze inwoners, bedrijven en instellingen en Intern door verdere verhoging van efficiency en kwaliteit.
- Flexibiliteit en maatwerk versus wet- en regelgeving: De maatschappij vraagt om maatwerk, om aansluiting te (blijven) vinden met onze externe klant moet de bedrijfsvoering ook flexibel kunnen bewegen, hiernaast standaardiseren we daar waar mogelijk om efficiënt te kunnen blijven werken.
- Medewerkers die het mogelijk maken: Medewerkers zijn de sleutel tot succesvolle bedrijfsvoering. Zij zijn degenen die moeten zorgen voor de verbinding met de klant, maatwerk leveren en flexibele oplossingen aandragen.

Uitvoeringsagenda 2018-2022
In de uitvoeringsagenda 2018-2022 heeft het college zijn speerpunten uit het coalitieprogramma: Overbetuwe in bloei, een dijk van een gemeente, uitgewerkt. De focus voor 2020 van de speerpunten die betrekking hebben op bedrijfsvoering is beschreven in programma 9 Financien en Bedrijfsvoering.

Personeel en organisatie

Terug naar navigatie - Personeel en organisatie

In 2019 is een aantal organisatieontwikkelingen in gang gezet die ook in 2020 hun stempel gaan drukken op de organisatie en onze medewerkers. Dit doen wij om een optimale dienstverlening aan ons bestuur, onze inwoners en ondernemers te leveren en (blijvend) te kunnen anticiperen op ontwikkelingen in de samenleving en de rol die we daarbij hebben als overheid. In dit onderdeel van de paragraaf gaan we dieper in op ontwikkelingen die (de meeste) impact hebben op het personeel (organisatieontwikkelingen, Cao onderhandelingen, wet normalisering rechtspositie ambtenaren (WNRA) en duurzame inzetbaarheid van de vitale medewerker). Vervolgens  wordt ingegaan op de kaderstellende systematiek van het P-budget, de ontwikkeling van het P-budget van 2015-2020 en geven we  een samenvatting  van de structurele en incidentele mutaties P-budget.

Organisatieontwikkelingen
Hoofdstructuur
In juli 2019 is een nieuwe structuur voor de organisatie vastgesteld die per 1 januari 2020 van kracht zal zijn. Door middel van deze structuur, met een indeling in domeinen, worden vakinhoudelijke processen meer bij elkaar samengebracht en de sturing in de organisatie verbeterd. Bovendien kunnen medewerkers –indien nodig - beter bij hun werkzaamheden worden ondersteund. Hiermee wordt een basis gelegd voor de verdere professionalisering van de organisatie op zowel de hardere (processen, procedures, middelen) als zachtere aspecten (cultuur, houding en gedrag).
Om de hoofdstructuur te realiseren en het management kwantitatief en kwalitatief te versterken is in de Kadernota 2020 een bedrag opgenomen van € 250.000 structureel.

Ontwikkelthema’s
De richting voor de verdere professionalisering wordt neergelegd in de herijkte koers van de gemeentelijke organisatie (2020 – 2023) en is daarmee een belangrijke leidraad voor onze organisatieontwikkeling voor de komende jaren. Uit de koers van de organisatie komen ontwikkelthema’s voort zoals bestuurlijk-ambtelijk samenspel, kernwaarden / cultuur, leiderschap. Voor het realiseren van deze ontwikkelthema’s is in de Kadernota 2020 een bedrag opgenomen van € 500.000 incidenteel. Dit bedrag wordt verdeeld over de periode 2020 t/m 2022.
Naast deze organisatie brede ontwikkeling en ontwikkelthema’s, zijn ook een aantal specifieke ontwikkelingen binnen sectoren ingezet zoals Overbetuwe Samen binnen het Sociaal Domein, de Omgevingswet in het fysiek domein, e.d. Deze ontwikkelingen zijn als speerpunt in de Uitvoeringsagenda opgenomen, inclusief de benodigde (incidentele) middelen, waardoor ze in dit onderdeel buiten beschouwing zijn gelaten. 

Functiewaardering
De maatschappelijke (bijv. Omgevingswet) en organisatieontwikkelingen (bijv. Zaakgericht werken) hebben effecten voor functies. Ook de herinrichting van onze dienstverlening en de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt hebben impact op ons functiehuis en de waardering van functies. Functies die voor functiewaardering in aanmerking komen, worden voorgelegd voor waardering en toetsing op marktconformiteit bij een externe organisatie. In de Kadernota 2020 is hiervoor een bedrag opgenomen van € 275.000 structureel.

CAO-onderhandelingen
De CAO-onderhandelingen hebben in september 2019 geleid tot een definitief CAO-akkoord. In dit CAO-akkoord zijn onder andere afspraken gemaakt over loonontwikkeling, werkgeversbijdrage voor de ziektekosten en vakbonden en de ontwikkeling van sectorale normen voor verlof en vitaliteit.  De financiële effecten van dit Cao akkoord zijn opgenomen in deze begroting. Zie de “samenvatting structurele- en incidentele lasten”.

Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren (WNRA).
De WNRA is met ingang van 1 januari 2020 van kracht. In 2019 heeft de focus gelegen op de voorbereidingen (w.o. plan van aanpak, trainingen) en implementatie van deze wet. In 2020 wordt verder vormgegeven aan de doorontwikkeling van deze wet. In het CAO-akkoord  2019 zijn afspraken gemaakt over de werkgeversbijdrage aan de vakbonden en deze bedraagt voor onze organisatie € 7.500 structureel.

Duurzame inzetbaarheid / de vitale medewerker
In onze organisatie is duurzame inzetbaarheid / de vitale medewerker een van de speerpunten waarop we ons focussen. Medewerkers die vitaal zijn hebben een hogere belastbaarheid, doen het werk met plezier, zijn flexibeler en melden zich minder vaak ziek. Hoe vitaler onze medewerkers zijn, hoe slagvaardiger onze organisatie is. In 2020 gaan we het vitaliteitsbeleid samen met onze medewerkers verder vormgeven.

Verzuim
In 2019 (t/m augustus) ontwikkelt het verzuimpercentage zich in onze organisatie 0,2% lager ten opzichte van het percentage in 2018 (t/m augustus) (6,8%). Het niet-werk gerelateerd verzuim maakt een groot onderdeel uit van het verzuimpercentage t/m augustus 2019. Daarnaast blijft het  werk-gerelateerd verzuim een aandachtspunt. Zeker in tijden waarin onze organisatie volop in ontwikkeling is en een beroep wordt gedaan op de veerkracht van onze medewerkers. Verzuim heeft continue aandacht binnen het management. Ook vindt hierover overleg plaats met de Arbodienst en andere partijen (bijv. het IZA-zorgpakket) die hierbij betrokken zijn. Daarnaast vergroten we door middel van ons vitaliteitsbeleid het bewustzijn van onze medewerkers dat in de toekomst eventueel zijn effecten heeft op het verzuim.

In onderstaand overzicht is de ontwikkeling van het werkelijke ziekteverzuim (excl. zwangerschapsverlof) geschetst.

 

2015

2016

2017

2018

2019

Norm Overbetuwe

4%

4%

4%

4%

4%

Werkelijk Overbetuwe

5,4%

5,4%

6,9%

6,8%

6,6% *

Landelijke gemeente

5,3%

5,6%

5,4%

5,8%

N.n.b.

Landelijk gemeenten 20.000-50.000

4,9%

5,1%

5,3%

5,6%

N.n.b.

*Verzuim t/m augustus 2019

Systematiek P-budget 
Formatieontwikkeling
Op basis van het coalitieprogramma, de bestuurlijke ambities en de (noodzakelijke) organisatieontwikkeling, staat onze organisatie voor een uitdaging. Zowel voor de realisatie van inhoudelijke thema’s alsook voor de inrichting van de hoofdstructuur (d.w.z. het kwantitatief en kwalitatief versterken van het management), is extra formatie nodig. Voor de inhoudelijke onderbouwing hiervan wordt verwezen naar PNL-posten in de Kadernota 2020. In de Kadernota is al aangegeven dat deze ambities niet te realiseren zijn binnen de kaders van de systematiek van het P-budget. Bij het raadsvoorstel voor de evaluatie systematiek P-budget en de beantwoording van motie 2 die bij de behandeling van de Kadernota 2020 is ingediend wordt/is hierop verder ingegaan.

Evaluatie systematiek P-budget
De evaluatie van het P-budget heeft in 2018 plaatsgevonden. Een delegatie van de raad, het college en de directie is hierbij betrokken geweest. De evaluatie wordt nog aan u voorgelegd. Bij instemming wordt verder vormgegeven aan de aanbevelingen die zijn gedaan in de rapportage Evaluatie systematiek P-budget 2018. De financiële effecten van de evaluatie (bijv. de norm van 6,9 fte en tijdelijke norm van 7,2 fte per 1.000 inwoners) sluiten aan bij Kadernota 2020 en zijn hierdoor geborgd.

Ontwikkeling P-budget 2015 -2020
Onderstaand overzicht geeft inzicht in de financiële ontwikkeling van het p-budget 2015 t/m 2020.

(Bedragen in miljoenen euro) 

 

2015

2016

2017

2018*

2019

2020

Totale omvang P-budget o.b.v. primaire begroting

€ 18,7

€ 19,0

€ 19,6

€ 22,5*

 € 23,6**

 € 26,2**

Totale omvang P-budget o.b.v. aangepaste begroting (incl. mutaties)

€ 18,7

€ 20,1

€ 22,0

 € 24,0

N.n.b.

N.n.b.

Werkelijke uitgaven P-budget

€ 18,7

€ 19,9

€ 22,4

€ 24,3

N.n.b.

N.n.b.

* Is incl. de loonkosten voor 22 fte (± € 1,8 miljoen) verhoging van de formatie t.b.v. de decentralisatie sociaal domein en incl. 0,41 miljoen  van de formatie van de gemeente Lingewaard i.v.m. de belastingsamenwerking (kosten worden volledig door gemeente  Lingewaard terugbetaald).
** Is incl. 0,41 miljoen van de formatie van de gemeente Lingewaard. Zie voor een nadere toelichting bij bovenstaand *.
De stijging van € 2,6 miljoen (afgerond) van het p-budget 2020 ten opzichte van 2019 is vooral te verklaren door het CAO-akkoord 2019, de organisatieontwikkelingen en bestuurlijke ambities. In onderstaand overzicht zijn deze kosten gespecificeerd.

Samenvatting  structurele en incidentele mutaties P-budget

CAO-akkoord en WNRA:

·          Loonkostenontwikkeling
·          Werkgeversbijdrage ziektekosten
·          Werkgeversbijdrage vakbonden i.v.m. WNRA

 

€        1.025.000 **  structureel
€               47.000 *** structureel
€                  7.500 *** structureel

Organisatieontwikkeling:

·          Nieuwe hoofdstructuur
·          Ontwikkelthema’s  n.a.v. diverse inzichten zoals evaluaties, analyses
·          Functiewaardering

 

€           250.000*     structureel
€           500.000*     incidenteel
€           275.000*     structureel

Formatieontwikkeling:

·          Formatieontwikkeling o.b.v. systematiek P-budget
·          Formatieontwikkeling o.b.v. lokale ambities

 

€           222.000*     structureel
€           327.000*     structureel

Doorwerking Begroting 2019 naar 2020

Functiewaardering / Individueel Keuze Budget / Banenafspraak

 

€           440.000      structureel

*       Bedragen zijn opgenomen in de Kadernota 2020.
**     Hiervan is deel opgenomen in de Kadernota 2020. Het merendeel van dit bedrag vloeit voort uit het CAO-akkoord dat in september 2019 is vastgesteld.
***    Zijn de financiële effecten die voortvloeien uit het vastgestelde CAO-akkoord in september 2019

 

Inkoop & contractmanagement

Terug naar navigatie - Inkoop & contractmanagement

Voor het jaar 2020 concentreren wij ons voor wat betreft de inkoopfunctie op de kerntaken: ‘advisering aan de organisatie’, ‘wettelijke verplichte taken’ en de prioriteiten uit de uitvoeringsagenda 2018-2022. De verdere professionalisering van de inkoopfunctie, waaronder ook contractmanagement, wordt de komende jaren doorgezet. Specifiek geven we aandacht aan hoe we met onze aanbestedingen kunnen bijdragen aan de gemeentelijke doelstellingen op het gebied van Duurzaamheid, Social Return en (lokaal) MKB.

In het kader van de leidende principes van onze bedrijfsvoering leggen we intern de focus op het 'partnership', waarbij we meer willen inzetten op de advisering 'hoe' we de behoefte van de interne klant beter kunnen inkopen. En wanneer er is ingekocht, hoe we die contracten beter kunnen managen. Daarbij houden we de wet- en regelgeving, maar uiteraard ook het algemene concernbelang in het oog. Om meer grip te krijgen op het aantal aanbestedingen, werken we met een jaarlijkse inkoopkalender en is het werkproces zo aangepast dat budgethouders hun voorgenomen inkopen vanaf een lager bedrag al bij inkoop melden. Zo kunnen we een (meerjarige) strategische inkoopplanning maken en invulling geven aan het principe ‘beter en efficiënt’.

Communicatie

Terug naar navigatie - Communicatie

Ook in 2020 geven we verder invulling aan de communicatievisie 'Luisteren en verbinden'. Deze visie geven we dit jaar een update naar aanleiding van de organisatieontwikkelingen en de ontwikkelingen op ons vakgebied. In deze communicatievisie zijn drie pijlers te onderscheiden. We benoemen hieronder per pijler kort de meest in het oog springende ambities. Gemeente Overbetuwe wil blijvend werken aan een communicatieve organisatie. In 2020 richten we ons op de volgende speerpunten:

Luisteren
- (Strategisch) communicatieadvies en -uitvoering bij alle speerpunten uit de uitvoeringsagenda 2018-2022 van het college en het focusplan van de directie;
- Het dagelijks luisteren naar signalen vanuit de samenleving o.a. door omgevingsanalyse en monitoring van (sociale) media en deze, naast een gezamenlijke webcare met KCC, vertalen naar issues en proactieve communicatie.
- In 2019/2020 versterken we deze beweging door met Communicatie en Publiekszaken toe te werken naar integraal klantcontact, onder andere door het opzetten van een online team als nieuwe werkwijze. De HAN begeleidt ons én drie andere gemeenten bij deze ontwikkeling (benchmark en verdiepend onderzoek).
- We zijn actief betrokken bij het speerpunt / beleidsontwikkelingen rondom inwonersparticipatie.

Stimuleren we de organisatie in de interne, maar ook externe samenwerking en kennisuitwisseling
- De toepassing van nieuw communicatiebeleid / communicatief handelen op basis van uitgangspunten van effectieve publiekscommunicatie. Daarbij coachen en ondersteunen wij collega's.
- Vanuit bestuurscommunicatie leggen we continu de verbinding tussen gewenste inhoud van het bestuur en de informatiebehoefte van inwoners / stakholdersbijeenkomsten voorbereiden en regisseren waarbij we in gesprek gaan met inwoners of stakeholders (o.a. klankbordgroep of bewonersavond). Zo kunnen we letterlijk de buitenwereld met de binnenwereld verbinden en vice versa.

 Communicatiekracht organisatie versterken
Alle medewerkers van de gemeente Overbetuwe communiceren. Communicatie ondersteunt hen daarbij o.a. door;
- Aanbieden van trainingen Klare Taal, introductie van de tool Klinkende Taal, gebruik van Nivo, effectieve werkvormen voor bijeenkomsten, een nieuwsbrieftool (La Posta) werken met beelden i.p.v. tekst en Social Media.
- Op maat bieden van communicatie-advies en ondersteuning bij de uitvoering.
- In 2020 beheren we binnen het online team alle online media, waaronder onze toptakenwebsite die eind 2019 teruggebracht is naar een echte online dienstverleningstool.

Informatievoorziening

Terug naar navigatie - Informatievoorziening

Optimale informatievoorziening gaat altijd over de vraag die er vanuit de business is naar ondersteuning, en wat team Informatie daarin kan leveren. De ontwikkelingsrichting daarin wordt daarom enerzijds gedreven door interne ontwikkelingen maar anderzijds ook door landelijke of zelfs wereldwijde technologische ontwikkelingen, waarmee we proactief de organisatie kunnen ondersteunen. Dat zal terug te zien zijn in de aandachtsgebieden die we gaan vastleggen in het nieuw op te stellen Informatiebeleidsplan. Dit plan borduurt voort op de ontwikkelrichtingen die ook dit jaar al zijn ingezet, te weten:
- De (ICT) basis op orde
- Ondersteunen van de ontwikkelingen in het Sociaal Domein (Regieorganisatie)
- Ondersteunen van de ontwikkelingen in het Fysiek Domein
- Ondersteunen van de ontwikkelingen binnen de Bedrijfsvoering
- Ondersteunen van de ontwikkelingen binnen de Dienstverlening
- Ontwikkelen van Datagedreven werken

Passend bij deze 6 aandachtsgebieden richten we ons voor het komende jaar dan ook op de volgende projecten:
Inregelen van de ICT processen binnen de ICT samenwerking met Lingewaard

Inrichten en door ontwikkelen van professioneel Functioneel Beheer
Functioneel beheerders zijn de verbinding tussen de interne organisatie en de ICT. Daar de ICT als gevolg van de samenwerking met Lingewaard wat meer op afstand komt te zitten is deze ontwikkeling nog relevanter geworden voor Overbetuwe. 2019 was het jaar van de planvorming, in 2020 gaan we dit plan uitvoeren.

Grip op de gegevens in het Sociaal Domein
Zodra duidelijk is hoe de samenwerking binnen het Sociaal Domein er concreet uit gaat zien, moeten we onderzoeken welke gegevens we met welke partijen uit moeten wisselen, en op welke manier we dat kunnen doen. Daarbij dienen we ook rekening te houden met de AVG.

Informatiedeel van de Omgevingswet
Op 1 januari 2021 gaat de Omgevingswet in. Vanaf dat moment moet het voor iedereen mogelijk zijn om via het Omgevingsloket te zien wat er wel of niet mag volgens de Omgevingswet. Om dit te realiseren moeten onze interne systemen aansluiten op dit landelijke loket, er moet informatie uitgewisseld kunnen worden met derde partijen zoals de ODRA of de Veiligheidsregio en gegevensstromen moeten geharmoniseerd worden. Deze ontwikkeling is in 2019 gestart en zal in 2020 gecontinueerd worden.

Informatievoorziening bij Ruimtelijke projecten
Op dit moment zit veel van de informatie die de projectmanagers in het Fysiek Domein nodig hebben voor een goede aansturing van hun projecten opgesloten in documenten. Om beter grip te krijgen op de projecten moet deze informatie beter toegankelijk en meer in samenhang gepresenteerd worden. Dit vergt een nieuwe manier van werken met andere softwaretools om daarbij te ondersteunen. In 2019 is hiervoor de eerste aanzet gegeven, maar dit zal in 2020 doorlopen.

De nieuwe werkplek
In 2020 eindigt de support vanuit Microsoft op onze huidige Office 2010 producten. Dat betekent dat we zullen moeten kijken naar een opvolger van deze producten.

Zaakgericht werken
Al in 2019 zijn we gestart met de invoering van het zaaksysteem InProces als ondersteunende software bij het Zaakgericht Werken. In 2020 gaan we door met de verdere uitrol van het Zaakgericht Werken in de gehele organisatie.

Datagedreven werken
In 2020 gaan we op projectmatige basis de organisatie verder helpen in het datagedreven werken. Op basis van concrete vraagstukken vanuit de organisatie zullen we interactieve dashboards gaan opleveren, waarmee de medewerker zelf zijn informatievraag kan beantwoorden.

Daarnaast is er nog het spoor van de procesoptimalisatie. Voorheen was dit een apart speerpunt, maar met de komst van het Zaakgericht Werken is het logisch om dit weer onder Informatievoorziening te scharen. Belangrijk vliegwiel voor procesverbetering is namelijk de invoering van het zaakgericht werken. Ten behoeve van de vastlegging van de processen gebruiken we de tool Engage. Deze tool vullen we als daar vanuit de business een concrete vraag naar is, of als er een proces in het zaaksysteem ondersteund gaat worden. Om te zorgen dat deze processen in Engage kunnen komen te staan gaan we door met het opleiden en ondersteunen van procesbeschrijvers per domein in de organisatie. Daarnaast gaan we de training procesgericht werken aanbieden in het concern brede’ opleidingsplan.

Juridische zaken

Terug naar navigatie - Juridische zaken

Jaarlijks wordt aan de hand van kengetallen zoals aantallen en uitkomsten van bezwaren, rechtszaken en aansprakelijkstellingen onderzocht of de organisatie juridisch in control is en of de juridische kwaliteit van werkprocessen voldoende is. Indien noodzakelijk worden verbeteracties ingezet, bijvoorbeeld op het gebied van kennisontwikkeling en -uitwisseling, kwaliteit van regelgeving, bevoegdheden, te gebruiken formats en sjablonen. Daarnaast richten we ons in 2020 op de volgende onderwerpen dan wel ontwikkelingen:

Digitalisering van bekendmakingen
Naar alle waarschijnlijkheid gaat in januari 2021 de Wet elektronische publicatie algemene bekendmakingen en mededelingen in werking. Dit houdt de verplichting in tot digitale bekendmaking en kennisgevingen in het elektronisch gemeenteblad. Digitale bekendmaking wordt voorwaarde voor de inwerkingtreding van besluiten. De terinzagelegging van stukken als onderdeel van een kennisgeving, bijvoorbeeld in een openbare voorbereidingsprocedure, moet ook elektronisch gebeuren. De elektronische bekendmaking wordt geïmplementeerd in de werkprocessen.

Privacy en gegevensbescherming
Op 25 mei 2018 trad de AVG (de Algemene Verordening Gegevensbescherming) in werking. De gemeente Overbetuwe is druk bezig geweest om compliant te zijn aan deze nieuwe wetgeving. Onze gemeentelijke organisatie is zich er bewust van geworden dat er voorzichtig omgegaan moet worden met data en heeft meer controle over te verwerken data. Maar om de bewustwording op structurele wijze te borgen zal in 2020 en daarop volgende jaren een bewustwordingscampagne van start gaan om de kennis en aandacht voor de AVG te vergroten. Ook gaat de organisatie een Data Protection Impact Assessment (DPIA) uitvoeren om vooraf de privacy risico’s van een gegevensverwerking in kaart te brengen en vervolgens maatregelen te kunnen nemen om de risico’s te verkleinen. Met in het gebruik nemen van het zaaksysteem en de ICT samenwerking met de gemeente Lingewaard gaat de organisatie meer aandacht besteden aan Privacy by design. Dit  betekent dat er bij het ontwerp van diensten, software en (soms) producten al rekening gehouden wordt met het beschermen van persoonsgegevens.  In het kader van onze dienstverlening, uitvoering van ons beleid en de wettelijke plicht  deelt de gemeente vaak persoonsgegevens met derden via e-mail. Aan het verzenden van informatie via e-mail zitten ook risico’s. Om gemakkelijk en veilig te kunnen e-mailen wordt in 2020 beveiligd mailen organisatie breed uitgerold.

Bezwaarschriften 
De bezwaarschriftencommissie gaat digitaal werken. Indienen van bezwaarschriften gebeurt zo veel mogelijk digitaal, al moet er de mogelijkheid blijven om dit op papier te doen. De commissieleden gaan papierloos werken, ook tijdens zittingen. Hiervoor moet een keuze gemaakt worden voor een te hanteren digitaal systeem. De uitwisseling van de digitale dossiers moet op een betrouwbare en veilige manier gebeuren. Partijen bij een bezwaarprocedure worden ook zoveel mogelijk digitaal benaderd, voor wat betreft de uitwisseling van stukken en informatie over de procedure. In 2019 is een start gemaakt met de implementatie in het werkproces. In 2020 zal dit verder worden uitgewerkt mede aan de hand van het in te voeren zaaksysteem. In Kamer II (ruimtelijke en overige zaken) is de commissie gestart met het digitaal werken. In Kamer I (sociale zaken) zal dat later worden ingevoerd vanwege het besloten karakter van de zittingen en de privacy gevoeligheid van de aan de orde zijnde zaken.

Wijzigingswet Wet open overheid (WOO)
Op 2 januari 2019 is de Woo bij de Tweede Kamer ingediend. In deze Wijzigingswet worden aanpassingen voorgesteld van het initiatiefwetsvoorstel Woo zoals dat sinds 2016 bij de Eerste Kamer ter behandeling voorligt. Zodra de wet inwerking treedt geldt de inspanningsverplichting voor bestuursorganen om bij de uitvoering van hun taak uit eigen beweging meer categorieën documenten actief openbaar moeten maken. Daarbij gaat het in ieder geval om informatie over het beleid, inclusief de voorbereiding, uitvoering, naleving, handhaving en evaluatie. Deze informatie moet duurzaam en toegankelijk worden gearchiveerd om gemakkelijk gevonden en geraadpleegd te worden. Begin 2020 gaan we inventariseren wat er nodig is voor de implementatie van deze wetgeving. Om gemeenten hierbij te ondersteunen is het VNG project Digitale Archieven op orde van start gegaan. Gemeente Overbetuwe is bij het project aangesloten.

Beleidsindicatoren bedrijfsvoering

Terug naar navigatie - Beleidsindicatoren bedrijfsvoering
Indicator Werkelijk 2016 Werkelijk 2017 Werkelijk 2018 Begroot 2019 Begroot 2020 Bron
Formatie: aantal Fte per 1.000 inwoners - - 6,93 6,78 7,08 Interne bron
Bezetting: aantal Fte per 1.000 inwoners - - 5,43 5,29 5,43 Interne bron
Apparaatkosten: kosten per inwoner - - 645,20 580,4 630,48 Interne bron
Externe inhuur: kosten inhuur externen als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen - - 0,24 0,19 0,19 Interne bron
Overhead: % van totale lasten - - 0,16 0,15 0,15 Interne bron