XI. Baten en lasten per taakveld

Baten en lasten per taakveld

Lasten per taakveld (bedragen x € 1.000) 2020 2021 2022 2023
TV0.1 Bestuur 1.792 1.819 1.847 1.876
TV0.2 Burgerzaken 1.060 1.060 1.060 1.060
TV0.4 Overhead 15.194 15.194 15.194 15.194
TV0.5 Treasury -767 -767 -767 -767
TV0.61 OZB woningen 317 317 317 317
TV0.62 OZB niet-woningen 72 72 72 72
TV0.64 Belastingen overig. 721 721 721 721
TV0.7 Alg. uitkering en overige uitk. gemeentefonds 0 0 0 0
TV0.8 Overige baten en lasten 2.296 3.231 4.316 5.165
TV0.9 Vennootschapsbelating (VpB) 4 4 4 4
TV0.10 Mutaties reserves 76 76 76 76
TV0.11 Resultaat v.d. rekening baten/lasten 895 408 534 609
Totaal Hoofdtaakveld 0 Bestuur en ondersteuning 21.659 22.133 23.372 24.326
TV1.1 Crisbeheersing en brandweer 2.345 2.390 2.435 2.480
TV1.2 Openbare orde en veiligheid 1.119 1.119 1.119 1.119
Totaal Hoofdtaakveld 1 Veiligheid 3.464 3.509 3.554 3.599
TV2.1 Verkeer en vervoer 4.722 5.037 5.034 5.060
TV2.2 Parkeren 197 197 197 197
TV2.5 Openbaar vervoer 75 50 50 50
Totaal Hoofdtaakveld 2 Verkeer en vervoer 4.993 5.284 5.281 5.306
TV3.1 Economische ontwikkeling 428 362 362 362
TV3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 225 225 225 225
TV3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 40 40 40 40
Totaal Hoofdtaakveld 3 Economie 693 627 627 627
TV4.1 Openbaar basisonderwijs 41 41 41 41
TV4.2 Onderwijshuisvesting 3.174 3.451 3.500 3.610
TV4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken 2.595 2.598 2.601 2.604
Totaal Hoofdtaakveld 4 Onderwijs 5.810 6.090 6.141 6.255
TV5.1 Sportbeleid en activering 738 721 721 721
TV5.2 Sportaccommodaties 2.536 2.552 2.552 3.117
TV5.3 Cultuurpresentatie, - productie en partic 440 358 356 329
TV5.5 Cultureel erfgoed 130 140 110 110
TV5.6 Media 869 1.019 869 869
TV5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 4.004 3.901 3.909 3.846
Totaal Hoofdtaakveld 5 Sport, cultuur en recreatie 8.717 8.692 8.517 8.993
TV6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 5.848 5.293 5.357 5.357
TV6.2 Wijkteams 630 633 635 638
TV6.3 Inkomensregelingen 11.102 11.212 11.212 11.212
TV6.4 Begeleide participatie 4.139 4.213 4.287 4.361
TV6.5 Arbeidsparticipatie 1.337 1.341 1.345 1.349
TV6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 2.435 2.435 2.435 2.435
TV6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 5.103 5.133 5.163 5.193
TV6.72 Maatwerkdienstverlening 18- 14.573 14.573 14.573 14.573
TV6.81 Geëscaleerde zorg 18+ 87 87 87 87
TV6.82 Geëscaleerde zorg 18- 955 961 967 973
Totaal Hoofdtaakveld 6 Sociaal domein 46.208 45.880 46.061 46.177
TV7.1 Volksgezondheid 1.451 1.479 1.507 1.535
TV7.2 Riolering 2.313 2.313 2.313 2.313
TV7.3 Afval 4.835 4.835 4.835 4.835
TV7.4 Milieubeheer 2.052 1.826 1.826 1.826
TV7.5 Begraafplaatsen 87 87 87 87
Totaal Hoofdtaakveld 7 Volksgezondheid en milieu 10.738 10.540 10.568 10.596
TV8.1 Ruimtelijke ordening 661 661 770 920
TV8.2 Grondexploitatie (niet bedr.terr.) 710 656 656 656
TV8.3 Wonen en bouwen 2.064 1.542 1.542 1.542
Totaal Hoofdtaakveld 8 Volkshuiv, RO en Sted. Vern. 3.434 2.859 2.969 3.118
Saldo taakvelden 105.716 105.614 107.090 108.996
Baten per taakveld (bedragen x € 1.000) 2020 2021 2022 2023
TV0.1 Bestuur 0 0 0 0
TV0.2 Burgerzaken 622 634 646 659
TV0.4 Overhead 1 1 1 1
TV0.5 Treasury 1.063 1.058 1.058 1.058
TV0.61 OZB woningen 5.161 5.255 5.350 5.446
TV0.62 OZB niet-woningen 2.430 2.466 2.502 2.538
TV0.64 Belastingen overig. 1.433 1.168 1.168 1.168
TV0.7 Alg. uitkering en overige uitk. gemeentefonds 65.996 67.629 68.320 70.387
TV0.8 Overige baten en lasten 71 71 71 71
TV0.9 Vennootschapsbelating (VpB) 0 0 0 0
TV0.10 Mutaties reserves 5.067 3.506 3.644 2.836
TV0.11 Resultaat v.d. rekening baten/lasten 0 0 0 0
Totaal Hoofdtaakveld 0 Bestuur en ondersteuning 81.844 81.788 82.760 84.163
TV1.1 Crisbeheersing en brandweer 0 0 0 0
TV1.2 Openbare orde en veiligheid 39 40 42 43
Totaal Hoofdtaakveld 1 Veiligheid 39 40 41 43
TV2.1 Verkeer en vervoer 26 26 26 26
TV2.2 Parkeren 0 0 0 0
TV2.5 Openbaar vervoer 0 0 0 0
Totaal Hoofdtaakveld 2 Verkeer en vervoer 26 26 26 26
TV3.1 Economische ontwikkeling 0 0 0 0
TV3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 199 199 199 199
TV3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 37 37 37 37
Totaal Hoofdtaakveld 3 Economie 236 236 236 236
TV4.1 Openbaar basisonderwijs 0 0 0 0
TV4.2 Onderwijshuisvesting 44 44 44 44
TV4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken 129 129 129 129
Totaal Hoofdtaakveld 4 Onderwijs 173 173 173 173
TV5.1 Sportbeleid en activering 49 49 49 49
TV5.2 Sportaccommodaties 1.080 1.080 1.080 1.080
TV5.3 Cultuurpresentatie, - productie en partic 0 0 0 0
TV5.5 Cultureel erfgoed 0 0 0 0
TV5.6 Media 24 24 24 24
TV5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 162 162 162 162
Totaal Hoofdtaakveld 5 Sport, cultuur en recreatie 1.314 1.314 1.314 1.314
TV6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 1.053 753 753 753
TV6.2 Wijkteams 0 0 0 0
TV6.3 Inkomensregelingen 8.809 8.809 8.809 8.809
TV6.4 Begeleide participatie 0 0 0 0
TV6.5 Arbeidsparticipatie 0 0 0 0
TV6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 0 0 0 0
TV6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 368 368 368 368
TV6.72 Maatwerkdienstverlening 18- 0 250 750 1.250
TV6.81 Geëscaleerde zorg 18+ 0 0 0 0
TV6.82 Geëscaleerde zorg 18- 0 0 0 0
Totaal Hoofdtaakveld 6 Sociaal domein 10.230 10.180 10.680 11.180
TV7.1 Volksgezondheid 0 0 0 0
TV7.2 Riolering 3.331 3.331 3.331 3.331
TV7.3 Afval 6.431 6.431 6.431 6.431
TV7.4 Milieubeheer 0 0 0 0
TV7.5 Begraafplaatsen 53 53 53 53
Totaal Hoofdtaakveld 7 Volksgezondheid en milieu 9.815 9.815 9.815 9.815
TV8.1 Ruimtelijke ordening 160 163 166 168
TV8.2 Grondexploitatie (niet bedr.terr.) 911 911 911 911
TV8.3 Wonen en bouwen 968 968 968 968
Totaal Hoofdtaakveld 8 Volkshuiv, RO en Sted. Vern. 2.039 2.042 2.044 2.047
Saldo taakvelden 105.716 105.614 107.090 108.996