Uitgaven

14,5%

€ -15.194

x € 1.000
14,5% Complete

Inkomsten

0%

€ 1

x € 1.000
0% Complete

Saldo

1697,52%

€ -15.193

x € 1.000

Programma 9 Financiën en bedrijfsvoering

Uitgaven

14,5%

€ -15.194

x € 1.000
14,5% Complete

Inkomsten

0%

€ 1

x € 1.000
0% Complete

Saldo

1697,52%

€ -15.193

x € 1.000

Toelichting

Gemeente Overbetuwe voert een solide financieel beleid. We doen geen uitgaven die we niet kunnen betalen en kiezen voor goede lange termijn investeringen. Door realistisch te begroten en regelmatig te rapporteren, houden we grip op onze financiën. We spannen ons in om de gemeentelijke lasten voor onze inwoners op een laag niveau te houden.
Bedrijfsvoering is ondersteunend – niet ondergeschikt - en faciliterend aan ontwikkelingen (uitvoering van speerpunten) in de organisatie. Daarnaast is er een aantal speerpunten waarbij de bedrijfsvoering zelf een leidende rol heeft. Waarvan een deel al eerder in gang is gezet.
Enerzijds vraagt de uitvoering van speerpunten om flexibiliteit en maatwerk, anderzijds vragen ze om consistentie en beheersbaarheid / controleerbaarheid. Voor een goede bedrijfsvoering dienen al deze aspecten in een goede balans met elkaar te staan. Om deze balans te behouden, dient continu tussen bestuur en ambtelijke organisatie een open gelijkwaardige dialoog van afstemming / invulling / timing / bijstelling van alle ambities (wettelijke verplichtingen, gemeentelijke speerpunten, maatschappelijk ontwikkelingen etc.) plaats te vinden.

In de paragraaf bedrijfsvoering vindt u nadere informatie over een aantal bedrijfsvoering aspecten.

Beleidsnota's

Financiële verordening Overbetuwe 2017

Wat willen we bereiken?

Financiën en bedrijfsvoering

De gemeentelijke bedrijfsvoering volgt en anticipeert op ontwikkelingen in de maatschappij, door de optimale ondersteuning van het primaire proces. In 2020 kenmerkt de relatie van bedrijfsvoering met het primaire proces zich als een ‘klant-leverancier’ relatie. De afgelopen jaren hebben we daar als organisatie, samen met externe partners, in juiste stappen naartoe gewerkt.

Speerpunt(en)/ Wat gaan we er voor doen?

Wat mag het kosten?

Saldi programma

Bedragen x €1.000
Exploitatie Begroot 2020 Begroot 2021 Begroot 2022 Begroot 2023
Lasten 15.194 15.194 15.194 15.194
Baten 1 1 1 1

Taakveld 0.4 Overhead

Bedragen x €1.000
Exploitatie Begroot 2020 Begroot 2021 Begroot 2022 Begroot 2023
Lasten 15.194 15.194 15.194 15.194
Baten 1 1 1 1