VIII. Geprognosticeerde balans

Geprognosticeerde balans

Terug naar navigatie - Geprognosticeerde balans
BALANS PER 31 DECEMBER (bedragen x € 1.000) 2018 2019 2020 2021 2022 2023
ACTIVA
Vaste activa
Immateriële vaste activa 1.014 961 933 908 882 882
Materiële vaste activa
- Investeringen met een economisch nut 114.669 128.281 136.649 134.650 132.791 128.317
- Investeringen met een maatschappelijk nut 6.546 12.314 11.710 11.085 10.437 10.437
Financiële vaste activa 8.581 9.490 9.334 9.123 8.912 8.703
Totaal vaste activa 130.810 151.045 158.627 155.766 153.023 148.340
Vlottende activa
Voorraden 12.495 12.469 8.034 8.034 8.034 8.034
Uitzettingen korter dan één jaar 5.217 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000
Overlopende activa 6.448 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Liquide middelen 109 500 500 500 500 500
Totaal vlottende activa 24.270 15.969 11.534 11.534 11.534 11.534
Totaal activa 155.079 167.015 170.160 167.300 164.556 159.873
PASSIVA
Vaste financieringsmiddelen
Eigen vermogen 42.106 40.359 42.465 45.679 54.066 56.954
Voorzieningen 24.572 31.172 29.957 27.733 26.497 24.164
Langlopende schulden 63.954 64.275 77.064 74.869 71.414 69.958
Totaal vaste financieringsmiddelen 130.632 135.805 149.486 148.282 151.977 151.076
Vlottende passiva
Kortlopende schulden 9.365 13.000 12.500 11.500 10.500 8.000
Overlopende passiva 15.081 18.210 8.174 7.519 2.080 797
Totaal vlottende passiva 24.447 31.210 20.674 19.019 12.580 8.797
Totaal passiva 155.079 167.015 170.160 167.300 164.556 159.873