Inleiding begroting 2020

Overbetuwe is een bloeiende gemeente, waar inwoners tevreden zijn over de inzet van de gemeente. Onze inzet is gericht op verbeteringen in en het bevorderen van de fysieke en sociale leefomgeving. Ook willen we passende zorg leveren aan inwoners die dat nodig hebben en is duurzaamheid voor ons een belangrijk thema. En dit alles bij een meerjarig sluitende begroting!

De financiële positie van veel Nederlandse gemeenten staat onder druk. De decentralisatie van met name de Jeugdzorgtaken en de daarbij horende rijksvergoeding voor deze nieuwe taken bleek niet in evenwicht. Ondanks een extra compensatie van het Rijk zijn veel gemeenten gedwongen om fors te snijden in de gemeentelijke taken teneinde de kosten van de decentralisaties te dekken.

Gelukkig zijn heroverwegingen in Overbetuwe niet nodig. We zijn er trots op een structureel sluitende begroting te presenteren waarin zowel de nieuwe lasten uit de Kadernota (PNL’s) als de extra lasten voor de Jeugdzorg zijn opgenomen. Het gevoerde financiële beleid van de afgelopen jaren, maakte onze financiële positie robuust genoeg om deze lasten op te vangen.

Het verwerken van deze lasten heeft uiteraard wel een impact op onze begrotingspositie. Structureel gezien zijn onze begrotingsoverschotten lager dan voorzien. Daarnaast neemt de omvang van ons eigen vermogen aanzienlijk af aangezien we vanuit de algemene reserve een nieuwe bestemmingsreserve voor het Sociaal Domein vormen om de extra lasten van het sociaal domein te dekken.

Vanuit het principe “goed rentmeesterschap” blijven we inzetten op een gezonde financiële positie. Wij zullen ons dan ook inspannen om onze financiële positie, zowel structureel als incidenteel, gezond te houden. De opties hiervoor werken we uit in de Kadernota 2021.