Uitgaven

10,24%
€ -10.738
x €1.000
10,24% Complete

Inkomsten

9,28%
€ 9.815
x €1.000
9,28% Complete

Saldo

103,13%
€ -923
x €1.000

Programma 7 Volksgezondheid en milieu

Uitgaven

10,24%
€ -10.738
x €1.000
10,24% Complete

Inkomsten

9,28%
€ 9.815
x €1.000
9,28% Complete

Saldo

103,13%
€ -923
x €1.000

Toelichting

Terug naar navigatie - Toelichting

We willen een schone gemeente zijn waar het fijn wonen, werken en recreëren is.  Niet alleen voor onszelf, maar ook voor de generaties na ons. We willen een duurzame gemeente zijn/worden. Een toekomstbestendige gemeente met een langdurige balans tussen ‘people, planet en profit’. Samen met inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties kunnen we, onder andere door in te spelen op lokale en regionale  initiatieven, duurzaamheid in Overbetuwe verstevigen.

Beleidsnota's

Terug naar navigatie - Beleidsnota's

Waterplan Gemeente Overbetuwe 2008
Nota geluidbeleid 2009
Nota hogere grenswaarden 2009
Nota evenementen en geluid 2009
Nota bedrijven en geluid 2009
Milieubeleidsplan (incl. milieukompas) 2009
Overbetuwe, actualisatie klimaatbeleid 2015
Routekaart Duurzaamheid 2017
Uitvoeringsnotitie, Publieke Gezondheid Volwassen en Ouderen Overbetuwe  2018
Geurgebiedsvisie 2019

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Volksgezondheid en milieu

Terug naar navigatie - Volksgezondheid en milieu

Een duurzame, veilige en gezonde samenleving. Overbetuwe streeft ernaar in 2050 energieneutraal te zijn. De normen voor milieu en veiligheid voldoen minimaal aan de wettelijke normen. Op het gebied van de volksgezondheid sluiten wij aan op de regionale visie "publieke gezondheid".

Volksgezondheid heeft meerdere aspecten. Programma 7 betreft ons streven naar een gezonde en veilige leefomgeving voor onze inwoners en ziektebestrijding. Maar daarnaast heeft gezondheid ook een zorgaspect. Het gaat om preventie, zorg en ondersteuning in relatie tot onze wettelijke taken vanuit de Wmo, de  jeugdzorg en de wet publieke gezondheid. Dit zorgaspect van gezondheid is onderdeel van programma 6.

Speerpunt(en)/ Wat gaan we er voor doen?

Wat mag het kosten?

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten?

Saldi programma

Bedragen x €1.000
Exploitatie Begroot 2020 Begroot 2021 Begroot 2022 Begroot 2023
Lasten 10.738 10.540 10.568 10.596
Baten 9.815 9.815 9.815 9.815

Taakveld 7.2 Riolering

Terug naar navigatie - Taakveld 7.2 Riolering
Bedragen x €1.000
Exploitatie Begroot 2020 Begroot 2021 Begroot 2022 Begroot 2023
Lasten 2.313 2.313 2.313 2.313
Baten 3.331 3.331 3.331 3.331

Taakveld 7.3 Afval

Terug naar navigatie - Taakveld 7.3 Afval
Bedragen x €1.000
Exploitatie Begroot 2020 Begroot 2021 Begroot 2022 Begroot 2023
Lasten 4.835 4.835 4.835 4.835
Baten 6.431 6.431 6.431 6.431

Verbonden partijen

Terug naar navigatie - Verbonden partijen

De volgende verbonden partijen dragen bij aan de realisatie van de doelstellingen van dit programma:
-
Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland Midden (VGGM)
-
Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA)

Beleidsindicatoren

Terug naar navigatie - Beleidsindicatoren
Indicator 2016 2017 2018 2019 NL (meest actuele) Bron
Omvang huishoudelijk restafval: kg per inwoner 130 90 - - 174 CBS - Statistiek Huishoudelijk Afval
% Hernieuwbare elektriciteit 2,6 3,4 - - 16,9 Rijkswaterstaat - Klimaatmonitor