VI. Verbonden partijen

Inleiding

Op grond van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV), titel 2.3., artikel 15, dient de gemeente in de begroting aandacht te besteden aan derde rechtspersonen, waarmee de gemeente een bestuurlijke en financiële band heeft. Er zijn immers bestuurlijke, beleidsmatige en/of financiële belangen en risico's, die uit gemeenschappelijke regelingen, deelnemingen in NV's, stichtingen of verenigingen of andere overeenkomsten kunnen voortvloeien. Om te spreken van een verbonden partij, dient de gemeente zowel een bestuurlijk als een financieel belang in de betreffende partij te hebben.
De paragraaf verbonden partijen dient tenminste te bevatten:
- de visie op verbonden partijen in relatie tot de realisatie van de doelstellingen die zijn opgenomen in de begroting
- de beleidsvoornemens omtrent verbonden partijen
- de lijst van verbonden partijen.

Bestuurlijk belang
Onder bestuurlijk belang wordt verstaan: een zetel in het bestuur van een bestuurlijke participatie of het hebben van stemrecht. Het uitoefenen van bestuurlijke invloed op het bestuur van een bestuurlijk verbonden organisatie door de gemeente is er op gericht het publieke belang te dienen. In het nastreven van het publieke belang dient de reden gelegen te zijn van het aangaan van een relatie met een derde rechtspersoon.

Financieel belang
Alleen een bestuurlijk belang maakt een partij nog geen zogenaamde verbonden partij, daarvoor is ook een financieel belang vereist. Onder financieel belang worden niet alleen eigendomsrechten, zoals die voortvloeien uit het bezit van aandelen begrepen, maar ook constructies als het verstrekken van leningen, het verlenen van subsidies en het stellen van garanties.

Beleid verbonden partijen
In de “Nota verbonden partijen” is een dwingend kader opgenomen voor de oprichting van en de deelneming in een publiekrechtelijke of privaatrechtelijke organisatie, maar ook voor de gemeentelijke vertegenwoordiging in deze organisaties. Bovendien geeft deze nota aan op welke wijze de interne controle, verantwoording en toezicht met betrekking tot de verbonden partijen is geregeld. Het doel hiervan is de gemeenteraad inzicht te geven over de mate waarin de beoogde doelstellingen binnen de verbonden partijen worden gerealiseerd, over goede borging van het publieke geld dat in de verbonden partijen omgaat en over adequate beheersing van de eventuele risico’s.

In de Uitvoeringsagenda 2014-2018 is bij speerpunt 11 ‘Regionale samenwerking’ vermeld dat we interne sturing, beheersing, verantwoording en toezicht m.b.t. verbonden partijen willen verbeteren. En ook de mogelijkheden van de raad vergroten om haar kaderstellende en controlerende rol uit te oefenen. Als uitwerking van genoemd speerpunt werken we aan een (nieuwe) actualisatie van de Nota verbonden partijen. Ook de paragraaf verbonden partijen passen we aan.
In voorliggende versie vermelden we vooraan een beknopt samenvattend overzicht van alle verbonden partijen. In komende versies willen we meer aandacht geven aan het bereiken van doelstellingen van de partijen en het bereiken van de doelstellingen van de gemeente met deelname in de verbonden partij. Waarbij het niet alleen financiële doelen betreft, maar ook inhoudelijke prestatieafspraken.

Financieel overzicht

Nr Cat Verbonden partij Bijdrage Eigen vermogen Vreemd vermogen
(bedragen x € 1.000) 2020 1 jan 31 dec 1 jan 31 dec
Gemeenschappelijke regelingen
1 A Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland Midden (VGGM) 3.667 8.239 7.368 14.246 16.739
Veilig Thuis 308 207 50 770 770
2 A Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA) 1.011 711 407 479 442 *
3 A Werkvoorziening Midden Gelderland (Presikhaaf bedrijven) 0 608 583 322 322 *
4 A Park Lingezegen 240 0 0 400 400 **
5 B Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Domein (MGR) 4.618 0 0 2.700 4.700 *
6 B Samenwerkingsverband Euregio Rijn/Waal 12 2.103 2.199 1.627 1.170
7 B Recreatieschap Overbetuwe 0 0 0 0 0
8 B BVO Doelgroepenvervoer Regio Arnhem Nijmegen 756 0 0 5.350 8.796
9 B Gemeenschappelijk Orgaan Arnhem Nijmegen City 89 81 137 0 0
Vennootschappen en coöperaties
10a A Commandiet Westeraam BV 0 294 294 0 0 **
10b B GEM Westeraam Beheer BV 0 454 454 6.702 6.702 **
10c A GEM Westeraam CV 0 454 454 6.702 6.702 **
11 A Ondernemerscentrum De Schalm BV 0 989 1.325 **
12 B Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) 0 4.953 4.991 135.041 132.486
13 B Vitens NV 0 534 533 1.194 1.233
Stichtingen en Verenigingen
14 B St. Samenwerkingsverband Glasvezelnetwerk (SSGA) 4
Totale bijdrage verbonden partijen 10.705
De omvang van het eigen- en vreemd vermogen is voor de meeste verbonden partijen gebaseerd op de jaarstukken 2018. De uitzonderingen hierop zijn: * Op basis van de geprognoticeerde balans uit de begroting 2020 ** Op basis van de jaarstukken 2018 aangepast met de verwachte mutaties op basis van de begroting 2019

VP Gemeenschappelijke regelingen

VP Vennootschappen en coöperaties

VP Stichtingen en verenigingen