VI. Reserves en Voorzieningen

Stand en verloop per reserve en voorziening

(bedragen x € 1.000) Saldo 1-1-2020 Bij Af Saldo 1-1-2021 Bij Af Saldo 1-1-2022 Bij Af Saldo 1-1-2023 Bij Af Saldo 31-12-2023
Algemene Reserve 12.448 3.611 2.103 13.957 3.185 1.103 16.039 541 435 16.146 616 174 16.587
Bestemmingsreserves:
- Kapitaallasten Ambtshuis 910 0 28 882 0 29 853 0 30 823 0 31 792
- Kapitaallasten Hockeycomplex 1.084 0 68 1.016 0 68 947 0 68 879 0 68 810
- Kapitaallasten Heteren-Centrum 4.162 0 178 3.983 0 178 3.805 0 178 3.626 0 178 3.448
- Kapitaallasten kunstgras Spero 280 0 24 256 0 24 232 0 24 207 0 24 183
- Kapitaallasten sporthal HPC 1.351 0 48 1.303 0 48 1.255 0 48 1.207 0 48 1.159
- Kapitaallasten tijdelijke huisvestingsmaatregelen 250 0 62 188 0 62 126 0 62 65 0 65 0
- Kapitaallasten P&R garage Elst 392 0 5 387 0 5 382 0 5 377 0 5 371
- Kapitaallasten huisvesting 763 0 25 738 0 26 713 0 26 687 0 27 660
- Kapitaallasten Bemmelseweg 485 0 0 485 0 0 485 0 20 465 0 20 445
- Bovenwijkse voorzieningen 2.864 pm pm 2.864 pm pm 2.864 pm pm 2.864 pm pm 2.864
- Vervanging materiaal Openbare Werken 3.407 68 217 3.258 65 224 3.099 62 227 2.934 59 207 2.785
- Vitens 310 0 155 155 0 155 0 0 0 0 0 0 0
- Afslag 38 Elst/Oosterhout 2.297 pm pm 2.297 pm pm 2.297 pm pm 2.297 pm pm 2.297
- Telecommunicatietoepassing 44 1 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- Tekorten Sociaal Domein 9.027 0 2.492 6.535 0 2.105 4.430 0 2.465 1.965 0 1.965 0
Totaal bestemmingsreserves 27.626 69 3.348 24.347 65 2.925 21.487 62 3.154 18.395 59 2.639 15.815
Voorzieningen:
- Wethouderspensioenen 5.361 pm pm 5.361 pm pm 5.361 pm pm 5.361 pm pm 5.361
- Nabestaandenpensioen 267 0 17 250 0 17 232 0 17 215 0 17 197
- Planschades 14 pm pm 14 pm pm 14 pm pm 14 pm pm 14
- Wachtgelden vm wethouders 100 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- Groot-onderhoud gemeentelijke accommodaties 4.184 554 618 4.121 554 500 4.175 554 613 4.116 554 1.638 3.032
- Riolering 12.095 0 1.072 11.024 0 1.132 9.891 0 1.201 8.691 0 1.274 7.416
Totaal voorzieningen 22.022 554 1.807 20.769 554 1.650 19.673 554 1.832 18.396 554 2.929 16.021

Prognose Algemene Reserve per 31 augustus 2019

Werkelijk saldo 31-12-2018 voor resultaatbestemming (bedragen x € 1.000) 20.751
Onttrekking nadelig saldo jaarrekening 2018 -1.416
Verwacht saldo 1-1-2019 19.335
Verwacht voordelig begrotingssaldo 2019 o.b.v. TR3 - 2019 4.398
Onttrekkingen:
- adm. en begrotingswijzigingen 2019 t/m raad juni 2019 -1.506
- 50% van PNL-bedrag posten jaarschijf 2019 -1.268
- restanten van claims uit voorgaande jaren (t/m 2018) (zie 64e adm. wijz. 2019) -1.237
Stortingen:
- (eenmalige) begrotingsposten 2019 7
- voorschot verwachte winstuitkering GEM Westeraam (meegenomen in TR3) 0
- vrijval bestemmingsreserve precario 1.746
- hogere opbrengst Precariobelasting dan raming (zit al verwerkt in saldo 2019) 0
Verwacht saldo 1-1-2020 21.475
AF: vorming BR voor tekorten Sociaal Domein -9.027
Aangepast verwacht saldo 1-1-2020 12.448
Verwacht begrotingsoverschot 2020 895
Onttrekkingen:
- 50% van PNL-bedrag posten jaarschijf 2019 -1.268
- 50% van PNL-bedrag posten jaarschijf 2020 -835
Stortingen:
- (eenmalige) begrotingsposten 2020 7
- verwacht saldo grondcompl. Elst Zuid -/- risico (84 -/- 10) 74
- restant verwachte winstuitkering GEM Westeraam na aftrek VPB 200
- hogere opbrengst Precariobelasting dan raming (2.700 -/- 265) 2.435
Verwacht saldo 1-1-2021 13.957
Verwacht begrotingsoverschot 2021 408
Onttrekkingen:
- 50% van PNL-bedrag posten jaarschijf 2020 -835
- 50% van PNL-bedrag posten jaarschijf 2021 -268
Stortingen:
- (eenmalige) begrotingsposten 2021 7
- verwacht saldo grondcompl. Steenbeekstraat -/- risico (70 -/- 0) 70
- hogere opbrengst Precariobelasting dan raming (2.700 -/- 0) 2.700
Verwacht saldo 1-1-2022 16.039
Verwacht begrotingsoverschot 2022 534
Onttrekkingen:
- 50% van PNL-bedrag posten jaarschijf 2021 -268
- 50% van PNL-bedrag posten jaarschijf 2022 -167
Stortingen:
- (eenmalige) begrotingsposten 2022 7
Verwacht saldo 1-1-2023 16.146
Verwacht begrotingsoverschot 2023 609
Onttrekkingen:
- 50% van PNL-bedrag posten jaarschijf 2022 -167
- 50% van PNL-bedrag posten jaarschijf 2023 -8
Stortingen:
- (eenmalige) begrotingsposten 2023 7
Verwacht saldo 31-12-2023 16.587

Structurele toevoegingen en onttrekkingen per reserve

(bedragen x € 1.000) Saldo 1-1-2020 Bij Af Saldo 1-1-2021 Bij Af Saldo 1-1-2022 Bij Af Saldo 1-1-2023 Bij Af Saldo 31-12-2020
BR kap.last. Ambtshuis 910 0 28 882 0 29 853 0 30 823 0 31 792
BR kap.last. Hockeycomplex 1.084 0 68 1.016 0 68 947 0 68 879 0 68 810
BR kap.last. Heteren-Centrum 4.162 0 178 3.983 0 178 3.805 0 178 3.626 0 178 3.448
BR kap.last. kunstgras Spero 280 0 24 256 0 24 232 0 24 207 0 24 183
BR kap.last. sporthal HPC 1.351 0 48 1.303 0 48 1.255 0 48 1.207 0 48 1.159
BR kap.last. tijd. huisv.maatr. 250 0 62 188 0 62 126 0 62 65 0 65 0
BR kap.last. P&R garage Elst 392 0 5 387 0 5 382 0 5 377 0 5 371
BR kap.last. huisvesting 763 0 25 738 0 26 713 0 26 687 0 27 660
BR kap.last. Bemmelseweg 485 0 0 485 0 0 485 0 20 465 0 20 445
BR verv. materieel Openb. W. 3.407 68 217 3.258 65 224 3.099 62 227 2.934 59 207 2.785
BR tekorten Sociaal Domein 9.027 0 2.492 6.535 0 2.105 4.430 0 2.465 1.965 0 1.965 0
Totale reserves 22.111 68 3.148 19.031 65 2.770 16.326 62 3.154 13.234 59 2.639 10.654