II. Overzicht baten en lasten 2020

Overzicht baten en lasten 2020

(bedragen x € 1.000) Lasten Baten Subtotaal Mut. reserves Saldo
1. Openbare orde en veiligheid 3.464 39 -3.425 0 -3.425
2. Verkeer, vervoer en waterstaat 4.993 26 -4.968 329 -4.639
3. Economische zaken 693 236 -457 66 -391
4. Onderwijs 5.810 173 -5.637 98 -5.539
5. Cultuur, sport en recreatie 8.717 1.314 -7.403 363 -7.040
6. Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening 46.208 10.230 -35.978 2.637 -33.341
7. Volksgezondheid en milieu 10.738 9.815 -923 226 -697
8. Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting 3.434 2.039 -1.395 775 -620
9. Financiën en bedrijfsvoering 15.194 1 -15.193 159 -15.034
10. Algemeen bestuur 2.851 622 -2.230 0 -2.230
Subtotaal 102.103 24.495 -77.607 4.651 -72.956
Algemene Dekkingsmiddelen 2.583 76.154 73.570 340 73.910
Overhead * - - - - -
VPB 4 0 -4 0 -4
Onvoorzien 55 0 -55 0 -55
Saldo 104.745 100.649 -4.096 4.991 895
* Programma 9 bestaat volledig uit de overhead dus zijn de lasten en baten van de overhead niet meer afzonderlijk op deze regel gepresenteerd.