Uitgaven

3,28%
€ -3.434
x €1.000
3,28% Complete

Inkomsten

1,93%
€ 2.039
x €1.000
1,93% Complete

Saldo

155,84%
€ -1.395
x €1.000

Programma 8 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

Uitgaven

3,28%
€ -3.434
x €1.000
3,28% Complete

Inkomsten

1,93%
€ 2.039
x €1.000
1,93% Complete

Saldo

155,84%
€ -1.395
x €1.000

Toelichting

Terug naar navigatie - Toelichting

Overbetuwe ontwikkelt door als een onderscheidende, krachtige gemeente met een aangenaam woon-, leef- en vestigingsklimaat. Vanzelfsprekend rekening houdend met de interne en externe ontwikkelingen in de toekomst. Voortbouwend op de aanwezige omgevingskarakteristieken en kwaliteiten in de samenleving. En vanzelfsprekend integraal; we zetten in op het verbinden van mensen, netwerken, beleidsvelden én identiteit en beleving. Dit is ook de essentie van de nieuwe Omgevingswet om in de fysieke leefomgeving tot een integrale visie en planontwikkeling te komen. Hierbinnen is voldoende aandacht voor een gedifferentieerde opbouw van onze bevolking en het voorzien in de woningbehoefte van specifieke doelgroepen.

Beleidsnota's

Terug naar navigatie - Beleidsnota's

Toekomstvisie+  2009
Beeldkwaliteitplan Heteren Centrum 2016
Beeldkwaliteitplan Centrum Elst 2016
Welstandsnota 2016
Woonagenda 2020
Visie op Grondbeleid 2018
Beleidsplan Licht in Overbetuwe 2018-2022
Visie op Vastgoed 2018
Reclamenota 2019
Landschapsontwikkelingsplan 2010
Economisch uitvoeringsprogramma 2019
Erfgoedverordening 2017
Nota Parkeren 2016

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

Terug naar navigatie - Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

Een goede kwaliteit van de fysieke leefomgeving ter vervulling van maatschappelijke behoeften. De leefbaarheid in onze dorpen is van groot belang en daarbij het behouden en ontwikkelen van krachtige dorpskernen.

Speerpunt(en)/ Wat gaan we er voor doen?

Wat mag het kosten?

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten?

Saldi programma

Bedragen x €1.000
Exploitatie Begroot 2020 Begroot 2021 Begroot 2022 Begroot 2023
Lasten 3.434 2.859 2.969 3.118
Baten 2.039 2.042 2.044 2.047

Verbonden partijen

Terug naar navigatie - Verbonden partijen

De volgende verbonden partijen dragen bij aan de realisatie van de doelstellingen van dit programma:
-
Commandiet Westeraam BV
-
GEM Westeraam Beheer BV
-
GEM Westeraam CV

Beleidsindicatoren

Terug naar navigatie - Beleidsindicatoren
Indicator 2016 2017 2018 2019 NL (meest actuele) Bron
Woonlasten éénpersoonshuishouden: - 535 545 520 669 COELO, Groningen
Woonlasten meerpersoonshuishouden: - 618 593 555 739 COELO, Groningen
WOZ-waarde woningen: 223 - 235 - 230 CBS - Statistiek Waarde Onroerende Zaken
Nieuwbouw woningen: aantal per 1.000 woningen 7,8 - - - 7,2 ABF - Systeem Woningvoorraad
% Demografische druk - 76,2 77,3 - 69,6 CBS - Bevolkingsstatistiek