IX. EMU saldo

EMU saldo

Terug naar navigatie - EMU saldo
Omschrijving (bedragen x € 1.000) 2019 * 2020 2021 2022 2023
1. Balansmutaties in financiële vaste activa 908 -155 -211 -211 -209
2. Balansmutaties in financiële vlottende activa -8.274 0 0 0 0
3. Balansmutaties in vaste schuld 321 12.789 -2.194 -3.455 -1.455
4. Balans mutaties in vlottende passiva 6.763 -10.536 -1.656 -6.439 -3.783
5. Eventuele boekwinst bij verkoop effecten en (im)materiële vaste activa 0 0 0 0 0
Berekend EMU-saldo -14.450 -2.408 3.639 9.683 5.029
EMU-saldo referentiewaarde 3.648 3.972 3.991 4.046 4.120
Verschil EMU-saldo en referentiewaarde -18.098 -6.380 -352 5.637 909
* Volgens realisatie tot en met september 2019, aangevuld met raming resterende periode