IV. Incidentele baten en lasten

Incidentele baten en lasten

(bedragen x € 1.000) 2020 2021 2022 2023
Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten
1. Openbare orde en veiligheid
geen incidentele mutaties
2. Verkeer, vervoer en waterstaat
- PNL-post 3b Invasieve plantensoorten (TV 2.1) 140
- PNL-post 3c Invasieve plantensoorten (TV 2.1) 85
- PNL-post 3d Invasieve plantensoorten (TV 2.1) 55
- PNL-post 3e Invasieve plantensoorten (TV 2.1) 15
- PNL-post 7b Projectleider ontsluiting De Pas (TV 2.1) 10
- PNL-post 8b Projectleider fietspad Weteringsewal (TV 2.1) 10
- PNL-post 10a Duurzame mobiliteit (TV 2.5) 25
3. Economische zaken
- PNL-post 26 Ondersteuningstraject agrar. sector (TV 3.1) 66
4. Onderwijs
- PNL-post 28b Bouwbegeleiding noodlok. Westeraam (TV 4.2) 25
- PNL-post 30 Bouwbegeleiding div. nieuwb. scholen (TV 4.2) 25
- PNL-post 31c projectleider nieuwbouw De Meeuwenberg 75
- PNL 32b projectleider nieuwbouw SamSam 75
5. Cultuur, sport en recreatie
- PNL-post 41b Overbetuwe Doet eenmalig 2020 (TV 5.1) 17
- PNL-post 45 Meer muziek in de klas (TV 5.3) 53
- PNL-post 48a Herdenking WOII eenmalig 2020 (TV 5.3) 38
- PNL-post 48b Herdenking WOII eenmalig 2021 (TV 5.3) 29
- PNL-post 48c Herdenking WOII eenmalig 2022 (TV 5.3) 27
- PNL-post 50 Bronzen beeld generaal Sosabowski (TV 5.3) 20
- PNL-post 40a Erfgoed eenmalig 2020 (TV 5.5) 20
- PNL-post 40b Erfgoed eenmalig 2021 (TV 5.5) 30
- PNL-post 46b Bibliotheek eenmalige subsidie 2021 (TV 5.6) 150
- PNL-post 39 Actualiseren beheerplannen (IBOR) (TV 5.7) 75
- PNL-post 55a Doorontw. particip.meth. speelpl. (TV 5.7) 20
- PNL-post 55b Inzet projectregisseur speelplannen (TV 5.7) 18
- PNL-post 51 Eerste proefjaar knuffelbijen (TV 5.7) 10
6. Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening
- PNL-post 59 Formatie: wetswijziging inburgering (TV 6.1) 60
- Schoolmaatschappelijk werk (amendement begr. 2019) (TV 6.1) 50
- PNL-post 53a Preventie overgewicht jeugd JOGG (TV 6.1) 35
- Eenmalige uitgaven voorliggend veld (TV 6.1) 110
- Overbetuwe Samen: Inhuur derden (overige budget) (TV 6.1) 200
- Overbetuwe Samen: inrichtingskosten coöperatie (TV 6.1) 100
- Effecten voorliggend veld (TV 6.1) -300
7. Volksgezondheid en milieu
- PNL-post 63a Duurzaamheid eenmalig 2020 (TV 7.4) 130
- PNL-post 63b Formatie duurzaamheid eenm. 2020 (TV 7.4) 96
8. Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting
- PNL-post 66a Sloop gebouwen 't Fort (TV 8.2) 50
- PNL-post 66b Opstellen herinrichtingsscenario's (TV 8.2) 25
- PNL-post 68a Invoeringsbudget Omgevingswet (TV 8.3) 500
- PNL-post 71a Uitvoering woonagenda 2020 (TV 8.3) 21
9. Financiën en bedrijfsvoering
geen incidentele mutaties
10. Algemeen bestuur
geen incidentele mutaties
Algemene dekkingsmiddelen / onvoorzien
- Eenmalige IU verhoging taalniveau statushouders (TV 0.7) 55
- Eenmalige financiële ruimte verhoging taalniveau statushouders (TV 0.8) 55
- PNL-post 75a3 Effecten organisatieontwikk. 2020 (TV 0.8) 167
- PNL-post 75a4 Effecten organisatieontwikk. 2021 (TV 0.8) 167
- PNL-post 75a5 Effecten organisatieontwikk. 2022 (TV 0.8) 167
- PNL-post 72 Informatie Awareness (TV 0.8) 25
Totaal 1.885 55 546 0 324 0 15 0
Saldo incidentele baten en lasten -1.830 -546 -324 -15
Mutatie reserves 1.830 546 324 15
Effect op begrotingssaldo 0 0 0 0