III. Structureel begrotingssaldo

Structureel begrotingssaldo

Terug naar navigatie - Structureel begrotingssaldo
(bedragen x € 1.000) 2020 2021 2022 2023
Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten
1. Openbare orde en veiligheid 3.464 39 3.509 40 3.554 41 3.599 43
2. Verkeer, vervoer en waterstaat 4.993 26 5.284 26 5.281 26 5.306 26
3. Economische zaken 693 236 627 236 627 236 627 236
4. Onderwijs 5.810 173 6.090 173 6.141 173 6.255 173
5. Cultuur, sport en recreatie 8.717 1.314 8.692 1.314 8.517 1.314 8.993 1.314
6. Sociale voorz. en maatschappelijke dienstverl. 46.208 10.230 45.880 10.180 46.061 10.680 46.177 11.180
7. Volksgezondheid en milieu 10.738 9.815 10.540 9.815 10.568 9.815 10.596 9.815
8. Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting 3.434 2.039 2.859 2.042 2.969 2.044 3.118 2.047
9. Financiën en bedrijfsvoering 15.194 1 15.194 1 15.194 1 15.194 1
10. Algemeen bestuur 2.851 622 2.878 634 2.906 646 2.935 659
Subtotaal 102.103 24.495 101.553 24.461 101.818 24.977 102.800 25.493
Algemene Dekkingsmiddelen 2.583 76.154 3.518 77.646 4.603 78.468 5.452 80.667
Overhead * - - - - - - - -
VPB 4 0 4 0 4 0 4 0
Onvoorzien 55 0 55 0 55 0 55 0
Totaal 104.745 100.649 105.130 102.108 106.480 103.446 108.311 106.161
Saldo van baten en lasten -4.096 -3.022 -3.034 -2.150
Mutatie reserves 4.991 3.430 3.568 2.759
Saldo na mutatie reserves 895 408 534 609
Saldo incidentele baten en lasten 0 0 0 0
Structureel begrotingssaldo 895 408 534 609
* Programma 9 bestaat volledig uit de overhead dus zijn de lasten en baten van de overhead niet meer afzonderlijk op deze regel gepresenteerd.