Uitgaven

3,3%

€ -3.464

x € 1.000
3,3% Complete

Inkomsten

0,04%

€ 39

x € 1.000
0,04% Complete

Saldo

382,68%

€ -3.425

x € 1.000

Programma 1 Openbare orde en veiligheid

Uitgaven

3,3%

€ -3.464

x € 1.000
3,3% Complete

Inkomsten

0,04%

€ 39

x € 1.000
0,04% Complete

Saldo

382,68%

€ -3.425

x € 1.000

Toelichting

Overbetuwe is een relatief veilige gemeente en daar blijven we samen met vele partners voortdurend aan werken. Dit doen we o.a. omdat veiligheid voor onze inwoners en ondernemers hoge prioriteit heeft. We werken er ook aan omdat een veilige gemeente bijdraagt aan een prettige woon- en werkomgeving en het welzijn en de sociale cohesie positief beïnvloedt. Inwoners, maatschappelijke instellingen, bedrijfsleven en professionele organisaties als politie, Openbaar Ministerie (OM) en veiligheidsregio hebben allemaal een rol binnen het thema veiligheid. Het is dus niet alleen een zaak van de gemeente. Zij heeft binnen dit thema de regierol.

Door de werkwijze die Overbetuwe hanteert in haar veiligheidsbeleid kan er snel en daadkrachtig gereageerd worden op onvoorzienbare of onverwachte ontwikkelingen.

Beleidsnota's

Nota Integrale Veiligheid 2015 - 2019 

Wat willen we bereiken?

Openbare orde en veiligheid

Verhoging van de objectieve en subjectieve veiligheid voor álle inwoners, bezoekers en organisaties van Gemeente Overbetuwe om op die manier de kwaliteit van de leef-, woon- en werkomgeving te verbeteren.

Speerpunt(en)/ Wat gaan we er voor doen?

Wat mag het kosten?

Saldi programma

Bedragen x €1.000
Exploitatie Begroot 2020 Begroot 2021 Begroot 2022 Begroot 2023
Lasten 3.464 3.509 3.554 3.599
Baten 39 40 41 43

Taakveld 1.1 Crisisbeheersing en Brandweer

Bedragen x €1.000
Exploitatie Begroot 2020 Begroot 2021 Begroot 2022 Begroot 2023
Lasten 2.345 2.390 2.435 2.480
Baten 0 0 0 0

Taakveld 1.2 Openbare orde en Veiligheid

Bedragen x €1.000
Exploitatie Begroot 2020 Begroot 2021 Begroot 2022 Begroot 2023
Lasten 1.119 1.119 1.119 1.119
Baten 39 40 42 43

Verbonden partijen

De volgende verbonden partijen dragen bij aan de realisatie van de doelstellingen van dit programma:
- Veiligheids- en gezondheidsregio Gelderland Midden (VGGM)

Beleidsindicatoren

Indicator 2016 2017 2018 2019 NL (meest actuele) Bron
Winkeldiefstal: aantal per 1.000 inwoners 1,1 1 0,9 - 2,2 CBS - Diefstallen
Diefstal uit woning: aantal per 1.000 inwoners 2,7 1,9 1,4 - 2,5 CBS - Diefstallen
Geweldsmisdrijven: aantal per 1.000 inwoners 3,7 3,6 3,2 - 4,8 CBS - Criminaliteit
Vernielingen: aantal per 1.000 inwoners 4 3,7 3,7 - 5,4 CBS - Criminaliteit
Verwijzingen Halt: aantal per 10.000 inwoners van 12-17 jaar 74 77 78 - 119 Bureau Halt