I. Financiële gevolgen bestaand en nieuw beleid

Financiële gevolgen bestaand en nieuw beleid

In onderstaande tabel is per programma aangegeven wat de nagekomen financiële mutaties zijn ten opzichte van de Kadernota 2020. De financiële gevolgen van nieuw beleid zijn opgenomen in en toegelicht middels het Programma Nieuwe Lasten (PNL) in de Kadernota 2020. De nagekomen financiële mutaties hebben betrekking op bestaand beleid. In de financiële begroting onderdeel X is daarnaast nog een totaaloverzicht opgenomen van het Programma Nieuwe Lasten.

(bedragen x € 1.000) 2020 2021 2022 2023
Saldo Kadernota 2020 850 606 1.180 1.260
Mutaties 1. Openbare orde en veiligheid
Geen mutaties
Mutaties 2. Verkeer, vervoer en waterstaat
- TR2-2019 structureel nadeel onkruidbestrijding en vegen (TV 2.1) -150 -150 -150 -150
Mutaties 3. Economische zaken
Geen mutaties
Mutaties 4. Onderwijs
Geen mutaties
Mutaties 5. Cultuur, sport en recreatie
- geen indexering gemeentelijke bijdrage Park Lingezegen 10 10 10 10
- vrijval structurele posten na 4 jaar (2019-2022) (TV 5.7) 70
Mutaties 6. Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening
- prijsstijging hulp bij huishouden (TV 6.71) -160 -160 -160 -160
- per saldo nadeel WWB (TV 6.3) -118 -118 -118 -118
- prijsstijging collectieve ziektekostenverzekering minima (TV 6.3) -66 -66 -66 -66
Mutaties 7. Volksgezondheid en milieu
- extra kostenverhaal afval (btw en overhead) (TV 7.3) 340 340 340 340
Mutaties 8. Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting
- TR2-2019 structureel nadeel hogere kapitaallasten (TV 8.2) -4 -4 -4 -4
- TR2-2019 structureel nadeel hogere kapitaallasten (TV 8.3) -4 -4 -4 -4
Mutaties 9. Financiën en bedrijfsvoering
Geen mutaties
Mutaties 10. Algemeen bestuur
Geen mutaties
Mutaties Alg. dekkingsmid / overhead / VPB / onvoorzien
- hogere algemene uitkering op basis van meicirculaire 2019 (TV 0.7) 497 386 99 220
- prijsstijgingen verzekeringspremie door indexaties -18 -18 -18 -18
- geschrapte prijsstijgingruimte Algemene Uitkering 44 61 61
- cao ontwikkelingen (P-budget) -200 -292 -388 -489
- structureel lager dividend Vitens NV (TV 0.5) -83 -83 -83 -83
- diverse overige mutaties van per saldo 35 51 69 74
- hogere lasten verbonden partijen -34 -134 -234 -334
Mutaties Totaal 45 -198 -646 -651
Saldo Begroting 2020 895 408 534 609