Meer
Publicatiedatum: 08-10-2020

Inhoud

Sitemap

Sitemap

Jaarstukken 2019 Blz. 1  
Programma’s Blz. 2  
Inleiding / Jaarrekening in één oogopslag Blz. 3  
Jaarrekening in een oogopslag Blz. 4  
Analyse rekeningresultaat en structurele doorwerking naar 2020 Blz. 5  
Analyse rekeningresultaat en structurele doorwerking naar 2020 Blz. 6  
Bestemming rekeningresultaat Blz. 7  
Bestemming rekeningresultaat Blz. 8  
Programma 1 Openbare orde en veiligheid Blz. 9  
Wat hebben we in 2019 gerealiseerd en welke activiteiten zijn daarvoor verricht? Blz. 10  
Uitvoeringsagenda 2018-2022 Blz. 11  
10. Handhaving Blz. 12  
11. Openbare orde en veiligheid Blz. 13  
Wat heeft het programma Openbare orde en veiligheid gekost? Blz. 14  
Verbonden partijen Blz. 15  
Beleidsindicatoren Blz. 16  
Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat Blz. 17  
Wat hebben we in 2019 gerealiseerd en welke activiteiten zijn daarvoor verricht? Blz. 18  
Uitvoeringsagenda 2018-2022 Blz. 19  
12. Mobiliteit Blz. 20  
13. Optimale verbindingen tussen kernen Blz. 21  
30. Elst Centraal Blz. 22  
33. Verbeteren Infrastructuur Elst Noord Blz. 23  
34. Stationsomgeving Zetten-Andelst Blz. 24  
Wat heeft het programma Verkeer, vervoer en waterstaat gekost? Blz. 25  
Toelichting op afwijkingen groter dan € 100.000. Blz. 26  
Programma 3 Economische zaken Blz. 27  
Wat hebben we in 2019 gerealiseerd en welke activiteiten zijn daarvoor verricht? Blz. 28  
Uitvoeringsagenda 2018-2022 Blz. 29  
15. Economisch Uitvoeringsprogramma Blz. 30  
Wat heeft het programma Economische zaken gekost? Blz. 31  
Toelichting op afwijkingen groter dan € 100.000. Blz. 32  
Verbonden partijen Blz. 33  
Beleidsindicatoren Blz. 34  
Programma 4 Onderwijs Blz. 35  
Wat hebben we in 2019 gerealiseerd en welke activiteiten zijn daarvoor verricht? Blz. 36  
Uitvoeringsagenda 2018-2022 Blz. 37  
16. Strategisch Meerjarig Huisvestingsplan 2020 Blz. 38  
17. Doorlopende leerlijn Blz. 39  
37. Huisvesting OBC Blz. 40  
Wat heeft het programma Onderwijs gekost? Blz. 41  
Toelichting op afwijking groter dan € 100.000. Blz. 42  
Beleidsindicatoren Blz. 43  
Programma 5 Cultuur, sport en recreatie Blz. 44  
Wat hebben we in 2019 gerealiseerd en welke activiteiten zijn daarvoor verricht? Blz. 45  
Uitvoeringsagenda 2018-2022 Blz. 46  
18. Sportnota Blz. 47  
19. Uitvoering nota Kunst, cultuur en Erfgoed Blz. 48  
20. Nota toerisme en recreatie Blz. 49  
21. Wanmolen Blz. 50  
25. MFC Valburg Blz. 51  
26. MFC Herveld Blz. 52  
27. MFC Randwijk Blz. 53  
31. Nieuwbouw Multifunctioneel Sportcentrum te Elst Blz. 54  
32. Actualisering Kwaliteitsplan Beheerplan Openbare Ruimte Blz. 55  
35. Landschapspark Park Lingezegen Blz. 56  
36. Landschapspark De Danenberg Blz. 57  
41. Visie op bibliotheek Blz. 58  
Wat heeft het programma Cultuur, sport en recreatie gekost? Blz. 59  
Toelichting op afwijkingen groter dan € 100.000. Blz. 60  
Verbonden partijen Blz. 61  
Beleidsindicatoren Blz. 62  
Programma 6 Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening Blz. 63  
Wat hebben we in 2019 gerealiseerd en welke activiteiten zijn daarvoor verricht? Blz. 64  
Uitvoeringsagenda 2018-2022 Blz. 65  
03. Passende inrichting sociaal domein (Overbetuwe samen) Blz. 66  
04. Passende voorzieningen Sociaal Domein Blz. 67  
05. Participatie Blz. 68  
06. Armoedebeleid Blz. 69  
Wat heeft het programma Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening gekost? Blz. 70  
Toelichting op afwijkingen groter dan € 100.000. Blz. 71  
Verbonden partijen Blz. 72  
Beleidsindicatoren Blz. 73  
Programma 7 Volksgezondheid en milieu Blz. 74  
Wat hebben we in 2019 gerealiseerd en welke activiteiten zijn daarvoor verricht? Blz. 75  
Uitvoeringsagenda 2018-2022 Blz. 76  
02. Routekaart duurzaamheid 2017-2020 Blz. 77  
Wat heeft het programma Volksgezondheid en milieu gekost? Blz. 78  
Toelichting op afwijkingen groter dan € 100.000. Blz. 79  
Verbonden partijen Blz. 80  
Beleidsindicatoren Blz. 81  
Programma 8 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting Blz. 82  
Wat hebben we in 2019 gerealiseerd en welke activiteiten zijn daarvoor verricht? Blz. 83  
Uitvoeringsagenda 2018-2022 Blz. 84  
01. Omgevingswet Blz. 85  
09. Woonagenda Blz. 86  
14. Knoop 38 Blz. 87  
22. Dorpshart Heteren Blz. 88  
23. Dorpshart Oosterhout Blz. 89  
24. Dorpshart Driel Blz. 90  
28. Land van Tap Blz. 91  
29. Omgevingsvisie Blz. 92  
38. Schil Zetten/Hemmen Blz. 93  
39. Wonen onder hoogspanningskabels Blz. 94  
40. Extra huisvesting statushouders en eigen inwoners Blz. 95  
Wat heeft het programma Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting gekost? Blz. 96  
Toelichting op afwijkingen groter dan € 100.000. Blz. 97  
Verbonden partijen Blz. 98  
Beleidsindicatoren Blz. 99  
Programma 9 Financiën en bedrijfsvoering Blz. 100  
Wat hebben we in 2019 gerealiseerd en welke activiteiten zijn daarvoor verricht? Blz. 101  
Uitvoeringsagenda 2018-2022 Blz. 102  
42. Klantgerichte dienstverlening bij uitvoerende taken Blz. 103  
43. Strategisch HR beleid Blz. 104  
44. Van buiten naar binnen bij vormgevende taken Blz. 105  
45. Professionele bedrijfsvoering/optimale procesinrichting Blz. 106  
46. Optimale informatievoorziening Blz. 107  
47. Realiseren toekomstbestendig gemeentehuis Blz. 108  
48. AO/IB (administratieve organisatie / interne financiële beheersing) uitwerken Blz. 109  
49. Nota risicomanagement uitwerken Blz. 110  
50. Financiën: goed rentmeesterschap Blz. 111  
Wat heeft het programma Financiën en bedrijfsvoering gekost? Blz. 112  
Programma 10 Algemeen bestuur Blz. 113  
Wat hebben we in 2019 gerealiseerd en welke activiteiten zijn daarvoor verricht? Blz. 114  
Uitvoeringsagenda 2018-2022 Blz. 115  
07. Inwonerparticipatie Blz. 116  
08. Kerngericht werken Blz. 117  
Wat heeft het programma 10 Algemeen bestuur gekost? Blz. 118  
Toelichting op afwijkingen groter dan € 100.000. Blz. 119  
Verbonden partijen Blz. 120  
Algemene dekkingsmiddelen, VPB, onvoorzien en mutaties reserves Blz. 121  
Algemene dekkingsmiddelen, VPB en onvoorzien Blz. 122  
Mutaties reserves per programma Blz. 123  
I. Lokale lasten Blz. 124  
Inleiding Blz. 125  
Het beleidskader van de lokale heffingen Blz. 126  
Lokale lastendruk in vergelijking met het regionale en landelijke beeld Blz. 127  
De kostendekking Blz. 128  
II. Weerstandsvermogen Blz. 129  
1. Algemeen Blz. 130  
2. Incidenteel weerstandsvermogen Blz. 131  
3. Structureel weerstandsvermogen Blz. 132  
Kengetallen Blz. 133  
III. Onderhoud kapitaalgoederen Blz. 134  
Inleiding Blz. 135  
Welke afspraken zijn over het onderhoud van de kapitaalgoederen gemaakt? Blz. 136  
Kwaliteitsniveaus Blz. 137  
In plannen vastgelegde kwaliteitsniveaus van het onderhoud Blz. 138  
Financiële consequenties Blz. 139  
IV. Financiering Blz. 140  
Paragraaf financiëring Blz. 141  
V. Bedrijfsvoering Blz. 142  
Bedrijfsvoering algemeen Blz. 143  
Organisatie en personeel Blz. 144  
Inkoop Blz. 145  
Communicatie Blz. 146  
Procesgericht werken & lean Blz. 147  
Juridisch Blz. 148  
Beleidsindicatoren bedrijfsvoering Blz. 149  
VI. Verbonden partijen Blz. 150  
Inleiding Blz. 151  
Financieel overzicht Blz. 152  
Verbonden parijen Blz. 153  
VP Gemeenschappelijke regelingen Blz. 154  
VP 01. Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden (VGGM) Blz. 155  
VP 02. Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA) Blz. 156  
VP 03. Werkvoorziening Midden-Gelderland (Presikhaaf Bedrijven) Blz. 157  
VP 04. Parkorganisatie (Park Lingezegen) Blz. 158  
VP 05. Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Domein regio Centraal Gelderland te Arnhem Blz. 159  
VP 06. Samenwerkingsverband Euregio Rijn-Waal Blz. 160  
VP 07. Recreatieschap Over-Betuwe Blz. 161  
VP 08. Bedrijfsvoeringsorganisatie Vervoersorganisatie Arnhem Nijmegen (BVO-VAN, voorheen DRAN) Blz. 162  
VP 09. Gemeenschappelijk Orgaan Arnhem Nijmegen City Region Blz. 163  
VP Vennootschappen en coöperaties Blz. 164  
VP 10a. Commandiet Westeraam B.V. te Elst Blz. 165  
VP 10b. GEM Westeraam Beheer B.V. te Elst Blz. 166  
VP 10c. GEM Westeraam Elst C.V. te Elst Blz. 167  
VP 11. Ondernemerscentrum De Schalm B.V. te Andelst/Valburg Blz. 168  
VP 12. Bank Nederlandse Gemeenten N.V. te Den Haag Blz. 169  
VP 13. Vitens N.V. te Zwolle Blz. 170  
VP Stichtingen en verenigingen Blz. 171  
VP 14. Stichting Samenwerkingsverband Glasvezelnetwerk Arnhem (SSGA) Blz. 172  
VP Overige verbonden partijen Blz. 173  
VII. Grondbeleid Blz. 174  
Grondbeleid Blz. 175  
1. Verloop boekwaarde Blz. 176  
2. Resultaat 2019 Blz. 177  
3. De te verwachten resultaten van de actieve complexen in exploitatie Blz. 178  
4. Algemene toelichting Blz. 179  
Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling Blz. 180  
Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling Blz. 181  
Overzicht van baten en lasten Blz. 182  
Overzicht van baten en lasten Blz. 183  
Toelichting overzicht van baten en lasten Blz. 184  
Analyse verschillen per taakveld Blz. 185  
Analyse begrotingsrechtsmatigheid Blz. 186  
Analyse begrotingsrechtsmatigheid Blz. 187  
Overzicht aanwending onvoorzien Blz. 188  
Overzicht aanwending onvoorzien Blz. 189  
Overzicht incidentele baten en lasten Blz. 190  
Overzicht incidentele baten en lasten Blz. 191  
Overzicht structurele toevoegingen en onttrekkingen aan reserves Blz. 192  
Overzicht structurele toevoegingen en onttrekkingen aan reserves Blz. 193  
WNT Blz. 194  
WNT Blz. 195  
Toelichting WNT 2018 Blz. 196  
Balans Blz. 197  
Balans Blz. 198  
Toelichting op de balans Blz. 199  
Immateriële vaste activa Blz. 200  
Materiële vaste activa Blz. 201  
Financiële vaste activa Blz. 202  
Voorraden Blz. 203  
Uitzettingen rentetypische looptijd korter dan 1 jaar Blz. 204  
Overlopende activa Blz. 205  
Eigen vermogen Blz. 206  
Voorzieningen Blz. 207  
Vaste schulden Blz. 208  
Overlopende passiva Blz. 209  
Waarborgen en garanties Blz. 210  
Niet uit de balans blijkende verplichtingen Blz. 211  
Gebeurtenissen na balansdatum Blz. 212  
Gebeurtenissen na balansdatum Blz. 213  
I. Lijst met gebruikte afkortingen Blz. 214  
Lijst met gebruikte afkortingen Blz. 215  
II. Specificatie onttrekkingen Algemene Reserve Blz. 216  
Specificatie onttrekkingen algemene reserve Blz. 217  
III. Voortgang onderzoeken Rekenkamercommissie (RKC) Blz. 218  
Voortgang onderzoeken Rekenkamercommissie (RKC) Blz. 219  
IV. Overzicht SISA Blz. 220  
Overzicht SISA Blz. 221  
V. Controleverklaring Blz. 222  
Controleverklaring Blz. 223