Sitemap

Jaarstukken 2019 Blz. 1
Programma’s Blz. 2
Inleiding / Jaarrekening in één oogopslag Blz. 3
Jaarrekening in een oogopslag Blz. 4
Analyse rekeningresultaat en structurele doorwerking naar 2020 Blz. 5
Analyse rekeningresultaat en structurele doorwerking naar 2020 Blz. 6
Bestemming rekeningresultaat Blz. 7
Bestemming rekeningresultaat Blz. 8
Programma 1 Openbare orde en veiligheid Blz. 9
Wat hebben we in 2019 gerealiseerd en welke activiteiten zijn daarvoor verricht? Blz. 10
Uitvoeringsagenda 2018-2022 Blz. 11
10. Handhaving Blz. 12
11. Openbare orde en veiligheid Blz. 13
Wat heeft het programma Openbare orde en veiligheid gekost? Blz. 14
Verbonden partijen Blz. 15
Beleidsindicatoren Blz. 16
Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat Blz. 17
Wat hebben we in 2019 gerealiseerd en welke activiteiten zijn daarvoor verricht? Blz. 18
Uitvoeringsagenda 2018-2022 Blz. 19
12. Mobiliteit Blz. 20
13. Optimale verbindingen tussen kernen Blz. 21
30. Elst Centraal Blz. 22
33. Verbeteren Infrastructuur Elst Noord Blz. 23
34. Stationsomgeving Zetten-Andelst Blz. 24
Wat heeft het programma Verkeer, vervoer en waterstaat gekost? Blz. 25
Toelichting op afwijkingen groter dan € 100.000. Blz. 26
Programma 3 Economische zaken Blz. 27
Wat hebben we in 2019 gerealiseerd en welke activiteiten zijn daarvoor verricht? Blz. 28
Uitvoeringsagenda 2018-2022 Blz. 29
15. Economisch Uitvoeringsprogramma Blz. 30
Wat heeft het programma Economische zaken gekost? Blz. 31
Toelichting op afwijkingen groter dan € 100.000. Blz. 32
Verbonden partijen Blz. 33
Beleidsindicatoren Blz. 34
Programma 4 Onderwijs Blz. 35
Wat hebben we in 2019 gerealiseerd en welke activiteiten zijn daarvoor verricht? Blz. 36
Uitvoeringsagenda 2018-2022 Blz. 37
16. Strategisch Meerjarig Huisvestingsplan 2020 Blz. 38
17. Doorlopende leerlijn Blz. 39
37. Huisvesting OBC Blz. 40
Wat heeft het programma Onderwijs gekost? Blz. 41
Toelichting op afwijking groter dan € 100.000. Blz. 42
Beleidsindicatoren Blz. 43
Programma 5 Cultuur, sport en recreatie Blz. 44
Wat hebben we in 2019 gerealiseerd en welke activiteiten zijn daarvoor verricht? Blz. 45
Uitvoeringsagenda 2018-2022 Blz. 46
18. Sportnota Blz. 47
19. Uitvoering nota Kunst, cultuur en Erfgoed Blz. 48
20. Nota toerisme en recreatie Blz. 49
21. Wanmolen Blz. 50
25. MFC Valburg Blz. 51
26. MFC Herveld Blz. 52
27. MFC Randwijk Blz. 53
31. Nieuwbouw Multifunctioneel Sportcentrum te Elst Blz. 54
32. Actualisering Kwaliteitsplan Beheerplan Openbare Ruimte Blz. 55
35. Landschapspark Park Lingezegen Blz. 56
36. Landschapspark De Danenberg Blz. 57
41. Visie op bibliotheek Blz. 58
Wat heeft het programma Cultuur, sport en recreatie gekost? Blz. 59
Toelichting op afwijkingen groter dan € 100.000. Blz. 60
Verbonden partijen Blz. 61
Beleidsindicatoren Blz. 62
Programma 6 Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening Blz. 63
Wat hebben we in 2019 gerealiseerd en welke activiteiten zijn daarvoor verricht? Blz. 64
Uitvoeringsagenda 2018-2022 Blz. 65
03. Passende inrichting sociaal domein (Overbetuwe samen) Blz. 66
04. Passende voorzieningen Sociaal Domein Blz. 67
05. Participatie Blz. 68
06. Armoedebeleid Blz. 69
Wat heeft het programma Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening gekost? Blz. 70
Toelichting op afwijkingen groter dan € 100.000. Blz. 71
Verbonden partijen Blz. 72
Beleidsindicatoren Blz. 73
Programma 7 Volksgezondheid en milieu Blz. 74
Wat hebben we in 2019 gerealiseerd en welke activiteiten zijn daarvoor verricht? Blz. 75
Uitvoeringsagenda 2018-2022 Blz. 76
02. Routekaart duurzaamheid 2017-2020 Blz. 77
Wat heeft het programma Volksgezondheid en milieu gekost? Blz. 78
Toelichting op afwijkingen groter dan € 100.000. Blz. 79
Verbonden partijen Blz. 80
Beleidsindicatoren Blz. 81
Programma 8 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting Blz. 82
Wat hebben we in 2019 gerealiseerd en welke activiteiten zijn daarvoor verricht? Blz. 83
Uitvoeringsagenda 2018-2022 Blz. 84
01. Omgevingswet Blz. 85
09. Woonagenda Blz. 86
14. Knoop 38 Blz. 87
22. Dorpshart Heteren Blz. 88
23. Dorpshart Oosterhout Blz. 89
24. Dorpshart Driel Blz. 90
28. Land van Tap Blz. 91
29. Omgevingsvisie Blz. 92
38. Schil Zetten/Hemmen Blz. 93
39. Wonen onder hoogspanningskabels Blz. 94
40. Extra huisvesting statushouders en eigen inwoners Blz. 95
Wat heeft het programma Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting gekost? Blz. 96
Toelichting op afwijkingen groter dan € 100.000. Blz. 97
Verbonden partijen Blz. 98
Beleidsindicatoren Blz. 99
Programma 9 Financiën en bedrijfsvoering Blz. 100
Wat hebben we in 2019 gerealiseerd en welke activiteiten zijn daarvoor verricht? Blz. 101
Uitvoeringsagenda 2018-2022 Blz. 102
42. Klantgerichte dienstverlening bij uitvoerende taken Blz. 103
43. Strategisch HR beleid Blz. 104
44. Van buiten naar binnen bij vormgevende taken Blz. 105
45. Professionele bedrijfsvoering/optimale procesinrichting Blz. 106
46. Optimale informatievoorziening Blz. 107
47. Realiseren toekomstbestendig gemeentehuis Blz. 108
48. AO/IB (administratieve organisatie / interne financiële beheersing) uitwerken Blz. 109
49. Nota risicomanagement uitwerken Blz. 110
50. Financiën: goed rentmeesterschap Blz. 111
Wat heeft het programma Financiën en bedrijfsvoering gekost? Blz. 112
Programma 10 Algemeen bestuur Blz. 113
Wat hebben we in 2019 gerealiseerd en welke activiteiten zijn daarvoor verricht? Blz. 114
Uitvoeringsagenda 2018-2022 Blz. 115
07. Inwonerparticipatie Blz. 116
08. Kerngericht werken Blz. 117
Wat heeft het programma 10 Algemeen bestuur gekost? Blz. 118
Toelichting op afwijkingen groter dan € 100.000. Blz. 119
Verbonden partijen Blz. 120
Algemene dekkingsmiddelen, VPB, onvoorzien en mutaties reserves Blz. 121
Algemene dekkingsmiddelen, VPB en onvoorzien Blz. 122
Mutaties reserves per programma Blz. 123
Paragrafen Blz. 124
I. Lokale lasten Blz. 125
Inleiding Blz. 126
Het beleidskader van de lokale heffingen Blz. 127
Lokale lastendruk in vergelijking met het regionale en landelijke beeld Blz. 128
De kostendekking Blz. 129
II. Weerstandsvermogen Blz. 130
1. Algemeen Blz. 131
2. Incidenteel weerstandsvermogen Blz. 132
3. Structureel weerstandsvermogen Blz. 133
Kengetallen Blz. 134
III. Onderhoud kapitaalgoederen Blz. 135
Inleiding Blz. 136
Welke afspraken zijn over het onderhoud van de kapitaalgoederen gemaakt? Blz. 137
Kwaliteitsniveaus Blz. 138
In plannen vastgelegde kwaliteitsniveaus van het onderhoud Blz. 139
Financiële consequenties Blz. 140
IV. Financiering Blz. 141
Paragraaf financiëring Blz. 142
V. Bedrijfsvoering Blz. 143
Bedrijfsvoering algemeen Blz. 144
Organisatie en personeel Blz. 145
Inkoop Blz. 146
Communicatie Blz. 147
Procesgericht werken & lean Blz. 148
Juridisch Blz. 149
Beleidsindicatoren bedrijfsvoering Blz. 150
VI. Verbonden partijen Blz. 151
Inleiding Blz. 152
Financieel overzicht Blz. 153
Verbonden parijen Blz. 154
VP Gemeenschappelijke regelingen Blz. 155
VP 01. Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden (VGGM) Blz. 156
VP 02. Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA) Blz. 157
VP 03. Werkvoorziening Midden-Gelderland (Presikhaaf Bedrijven) Blz. 158
VP 04. Parkorganisatie (Park Lingezegen) Blz. 159
VP 05. Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Domein regio Centraal Gelderland te Arnhem Blz. 160
VP 06. Samenwerkingsverband Euregio Rijn-Waal Blz. 161
VP 07. Recreatieschap Over-Betuwe Blz. 162
VP 08. Bedrijfsvoeringsorganisatie Vervoersorganisatie Arnhem Nijmegen (BVO-VAN, voorheen DRAN) Blz. 163
VP 09. Gemeenschappelijk Orgaan Arnhem Nijmegen City Region Blz. 164
VP Vennootschappen en coöperaties Blz. 165
VP 10a. Commandiet Westeraam B.V. te Elst Blz. 166
VP 10b. GEM Westeraam Beheer B.V. te Elst Blz. 167
VP 10c. GEM Westeraam Elst C.V. te Elst Blz. 168
VP 11. Ondernemerscentrum De Schalm B.V. te Andelst/Valburg Blz. 169
VP 12. Bank Nederlandse Gemeenten N.V. te Den Haag Blz. 170
VP 13. Vitens N.V. te Zwolle Blz. 171
VP Stichtingen en verenigingen Blz. 172
VP 14. Stichting Samenwerkingsverband Glasvezelnetwerk Arnhem (SSGA) Blz. 173
VP Overige verbonden partijen Blz. 174
VII. Grondbeleid Blz. 175
Grondbeleid Blz. 176
1. Verloop boekwaarde Blz. 177
2. Resultaat 2019 Blz. 178
3. De te verwachten resultaten van de actieve complexen in exploitatie Blz. 179
4. Algemene toelichting Blz. 180
B. JAARREKENING Blz. 181
Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling Blz. 182
Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling Blz. 183
Overzicht van baten en lasten Blz. 184
Overzicht van baten en lasten Blz. 185
Toelichting overzicht van baten en lasten Blz. 186
Analyse verschillen per taakveld Blz. 187
Analyse begrotingsrechtsmatigheid Blz. 188
Analyse begrotingsrechtsmatigheid Blz. 189
Overzicht aanwending onvoorzien Blz. 190
Overzicht aanwending onvoorzien Blz. 191
Overzicht incidentele baten en lasten Blz. 192
Overzicht incidentele baten en lasten Blz. 193
Overzicht structurele toevoegingen en onttrekkingen aan reserves Blz. 194
Overzicht structurele toevoegingen en onttrekkingen aan reserves Blz. 195
WNT Blz. 196
WNT Blz. 197
Toelichting WNT 2018 Blz. 198
Balans Blz. 199
Balans Blz. 200
Toelichting op de balans Blz. 201
Immateriële vaste activa Blz. 202
Materiële vaste activa Blz. 203
Financiële vaste activa Blz. 204
Voorraden Blz. 205
Uitzettingen rentetypische looptijd korter dan 1 jaar Blz. 206
Overlopende activa Blz. 207
Eigen vermogen Blz. 208
Voorzieningen Blz. 209
Vaste schulden Blz. 210
Overlopende passiva Blz. 211
Waarborgen en garanties Blz. 212
Niet uit de balans blijkende verplichtingen Blz. 213
Gebeurtenissen na balansdatum Blz. 214
Gebeurtenissen na balansdatum Blz. 215
C. BIJLAGEN Blz. 216
I. Lijst met gebruikte afkortingen Blz. 217
Lijst met gebruikte afkortingen Blz. 218
II. Specificatie onttrekkingen Algemene Reserve Blz. 219
Specificatie onttrekkingen algemene reserve Blz. 220
III. Voortgang onderzoeken Rekenkamercommissie (RKC) Blz. 221
Voortgang onderzoeken Rekenkamercommissie (RKC) Blz. 222
IV. Overzicht SISA Blz. 223
Overzicht SISA Blz. 224
V. Controleverklaring Blz. 225
Controleverklaring Blz. 226
Activiteiten
Zoeken
Bijlagen
Contact
PrivacyStatement
Sitemap