Overzicht van baten en lasten

Overzicht van baten en lasten

Primaire begroting 2019 Begroting na wijziging 2019 Realisatie 2019
(bedragen x € 1.000) Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo
1. Openbare orde en veiligheid 67 3.200 -3.133 87 3.805 -3.718 133 3.771 -3.638
2. Verkeer, vervoer en waterstaat 26 4.030 -4.005 26 5.130 -5.104 2.501 5.448 -2.947
3. Economische zaken 354 726 -372 628 769 -140 613 984 -372
4. Onderwijs 176 5.502 -5.326 376 5.890 -5.514 357 5.626 -5.270
5. Cultuur, sport en recreatie 1.107 7.272 -6.165 1.680 8.895 -7.215 1.618 8.509 -6.890
6. Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening 9.903 41.524 -31.621 10.048 47.148 -37.100 10.597 49.525 -38.928
7. Volksgezondheid en milieu 8.377 8.794 -418 8.379 9.770 -1.391 8.117 9.746 -1.629
8. Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting 1.915 2.654 -739 6.124 4.350 1.774 8.350 6.492 1.859
9. Financiën en bedrijfsvoering 1 14.327 -14.326 1 13.963 -13.962 3 14.004 -14.001
10. Algemeen bestuur 744 2.800 -2.055 701 4.072 -3.371 754 4.379 -3.625
Subtotaal programma 22.671 90.830 -68.159 28.049 103.790 -75.741 33.043 108.483 -75.440
Algemene Dekkingsmiddelen 72.849 3.181 69.668 78.083 3.736 74.348 77.730 3.818 73.912
Overhead * 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VPB 0 4 -4 0 62 -62 0 40 -40
Onvoorzien 0 55 -55 0 -20 20 0 0 0
Subtotaal alg. dekkingsmiddelen, VPB en onvoorzien 72.849 3.240 69.609 78.083 3.778 74.305 77.730 3.858 73.872
Resultaat voor bestemming 95.520 94.069 1.451 106.133 107.568 -1.436 110.773 112.341 -1.568
Mutaties reserves per programma:
1. Openbare orde en veiligheid 0 0 0 38 0 38 1 0 1
2. Verkeer, vervoer en waterstaat 147 71 76 697 0 697 1.271 2.391 -1.121
3. Economische zaken 0 0 0 50 0 50 25 0 25
4. Onderwijs 48 0 48 141 0 141 109 0 109
5. Cultuur, sport en recreatie 93 0 93 674 0 674 470 0 470
6. Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening 0 0 0 1.951 0 1.951 1.364 0 1.364
7. Volksgezondheid en milieu 0 0 0 193 0 193 83 0 83
8. Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting 178 0 178 1.594 0 1.594 1.063 887 177
9. Financiën en bedrijfsvoering 153 2 151 298 94 204 211 94 116
10. Algemeen bestuur 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Algemene Dekkingsmiddelen 155 7 148 2.901 2.753 148 4.317 4.169 148
Subtotaal mutaties reserves 774 80 694 8.537 2.847 5.689 8.914 7.541 1.373
Resultaat na bestemming 96.294 94.149 2.145 114.669 110.416 4.254 119.687 119.882 -195
* Programma 9 bestaat volledig uit de overhead dus zijn de lasten en baten van de overhead niet meer afzonderlijk op deze regel gepresenteerd.