Overzicht incidentele baten en lasten

Overzicht incidentele baten en lasten

Realisatie 2019
Lasten Baten
1. Openbare orde en veiligheid
geen incidentele mutaties > 100.000
2. Verkeer, vervoer en waterstaat
TV 2.1 Het bovenwijkse complex B012 (Spoorzone) had over 2019 een negatief saldo. 979
TV 2.1 Een deel van de van het rijk ontvangen (geïndexeerde) SPODO-subsidie was niet nodig voor dekking van het project Spoorzone. 2.360
TV 2.1 Lagere kapitaallasten doordat enkele (grote) infrastructurele investeringsprojecten nog niet volledig zijn uitgevoerd. 230
TV 2.1 Aantal eenmalige projecten 2019 lopen nog door in 2020. De beschikbaar gestelde budgetten zijn in 2019 nog volledig besteed. 308
3. Economische zaken
TV 3.2 Aanvullende storting in de voorziening verliesgevende complexen voor het complex De Merm Oost in Elst. 274
4. Onderwijs
TV 4.3 Meerlasten VVE zijn ten laste van de specifieke uitkering OAB gebracht dan begroot, waardoor er regulier budget overblijft. 161
5. Cultuur, sport en recreatie 0
geen incidentele mutaties > 100.000
6. Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening
TV 6.1 Lagere exploitatielasten van de MFC's in Herveld en Valburg doordat de bouw ervan nog niet is voltooid. 109
TV 6.1 Aantal eenmalige projecten 2019 lopen nog door in 2020. De beschikbaar gestelde budgetten zijn in 2019 nog volledig besteed. 198
TV 6.3 Positieve afrekening BBZ voorgaande jaren en lager voorschot BBZ in 2019 247
TV 6.3 Lagere uitgaven Participatiewet doordat zich minder mensen voor een IOAW-uitkering hebben gemeld. 278
Diverse TV Hogere uitgaven binnen het Sociaal Domein (hoofdzakelijk voor jeugdzorg) 3.102
7. Volksgezondheid en milieu
TV 7.3 Extra kosten voor getroffen maatregelen in de milieustraat naar aanleiding van het rapport van ODRA 110
8. Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting
TV 8.2 Afwaardering Land van Tap omdat de taxatiewaarde aanzienlijk lager is de boekwaarde. 1.082
TV 8.2 Hogere dan geraamde storting in de voorziening verliesgevende complexen voor het grondcomplex Heteren Centrum. 324
TV 8.2 Hogere dan geraamde ontvangen bijdrage van GEM Westeraam als gevolg van indexatie. 866
TV 8.2 Minder uren besteed aan woningbouwcomplexen en dus lagere dekking van loon- en overheadkosten door de grondexploitaties. 201
TV 8.3 Hogere opbrengsten leges omgevingsvergunningen door enkele grotere omgevingsvergunningen in laatste kwartaal 2019. 354
TV 8.3 Aantal eenmalige projecten 2019 lopen nog door in 2020. De beschikbaar gestelde budgetten zijn in 2019 nog volledig besteed. 421
9. Financiën en bedrijfsvoering
geen incidentele mutaties > 100.000
10. Algemeen bestuur
TV 0.1 Per saldo aanvullende storting in de voorziening wethouderspensioenen door lagere rekenrente. 202
Algemene dekkingsmiddelen / onvoorzien
TV 0.5 Lagere dan geraamde rente over de voorzieningen door een lager dan begroot saldo. 104
Div. TV Overige baten (samengesteld uit meerdere diverse kleinere mutaties). 209
Totaal 6.378 5.741
Saldo incidentele baten en lasten -637
Mutatie reserves -4.317
Effect op rekeningssaldo -4.954