Uitgaven

5,42%
€ 6.492
x € 1.000
5,42% Complete

Inkomsten

6,98%
€ 8.350
x € 1.000
6,98% Complete

Saldo

953,67%
€ -1.859
x € 1.000

Programma 8 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

Uitgaven

5,42%
€ 6.492
x € 1.000
5,42% Complete

Inkomsten

6,98%
€ 8.350
x € 1.000
6,98% Complete

Saldo

953,67%
€ -1.859
x € 1.000

Wat hebben we in 2019 gerealiseerd en welke activiteiten zijn daarvoor verricht?

Terug naar navigatie - Wat hebben we in 2019 gerealiseerd en welke activiteiten zijn daarvoor verricht?

Uitvoeringsagenda 2018-2022

Terug naar navigatie - Uitvoeringsagenda 2018-2022

Wat heeft het programma Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting gekost?

Terug naar navigatie - Wat heeft het programma Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting gekost?
Bedragen x €1.000
Exploitatie Actuele Begroting 2019 Realisatie 2019 Saldo 2019
8.1 Ruimtelijke ordening.
Lasten 965 1.386 -421
Baten -156 -490 334
Totaal 8.1 Ruimtelijke ordening. 809 897 -87
8.2 Grondexploitatie (niet bedr.terr.).
Lasten 1.397 2.679 -1.282
Baten -4.989 -5.594 605
Totaal 8.2 Grondexploitatie (niet bedr.terr.). -3.592 -2.914 -678
8.3 Wonen en bouwen.
Lasten 1.987 2.426 -439
Baten -979 -2.267 1.288
Totaal 8.3 Wonen en bouwen. 1.009 159 849

Toelichting op afwijkingen groter dan € 100.000.

Terug naar navigatie - Toelichting op afwijkingen groter dan € 100.000.

8.2  Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)  Voordelen Nadelen I/S

-  Op grond van de geldende voorschriften moeten de boekwaardes van MVA gronden per 1-1-2020 zijn gewaardeerd tegen marktwaarde in de dan geldende bestemming. Voor het Land van Tap is de taxatiewaarde aanzienlijk lager dan de boekwaarde waardoor een afboeking heeft plaatsgevonden. 

- Hogere storting in de voorziening verliesgevende complexen voor het grondcomplex Heteren Centrum dan waar bij het opstellen van TR3-2019 vanuit was gegaan.

- Niet geraamde vrijval voorziening verliesgevende complexen voor het grondcomplex Elst Centraal West.

- In het reeds afgesloten krediet voor de bouw van een nieuwe brede school in Westeraam was rekening gehouden met een bijdrage van GEM Westeraam. Deze bijdrage is niet in 2012, maar pas in 2019 ontvangen. Door indexatie ed. was de ontvangen bijdrage uiteindelijk groter dan geraamd. In afwachting van de daadwerkelijke besteding is het surplus toegevoegd aan de bestemmingsreserve bovenwijkse voorzieningen. Deze toevoeging is onderdeel van taakveld "mutatie reserves". 

- Ten opzichte van de begroting zijn er minder uren besteed aan de woningbouwcomplexen. De loon- en overheadkosten werden derhalve niet gedekt door de betreffende grondexploitaties.

Saldo diverse overige voor- en nadelen
90

866
1.082


324201


27

I


II

I

I


I

Totaal 956 1.634  

Een uitgebreidere toelichting op het resultaat van de woningbouwcomplexen is te vinden in de Paragraaf Grondbeleid.

8.3  Wonen en bouwen Voordelen Nadelen I/S

Hogere opbrengsten leges omgevingsvergunningen door enkele grotere omgevingsvergunningen die in het laatste kwartaal zijn afgegeven.

 In 2019 is gestart met een aantal projecten die nog doorlopen in 2020. De budgetten zijn dus nog niet volledig aangewend. Het betreft:
   - project toegankelijke kernen                                €    35.000
   - project BAG-terugmeldingen                               €    99.000
   - project handhaving strijdige bewoning          €    73.000
   - project invoering Omgevingswet                       € 214.000
   - project woonwagenstandplaatsen                    €    15.000
Aangezien de kosten van deze projecten gedekt worden uit de algemene reserve, wordt dit voordeel gecompenseerd door een lagere onttrekking aan deze reserve op het taakveld "mutaties reserves".

Lagere rentelasten omdat o.a. de beschikbare middelen voor een Duurzaamheidslening en een Stimuleringslening non-profit nog niet volledig zijn benut.

Positief saldo van de exploitatie van de  woningen die zijn aangekocht in het kader van de uitkoopregeling woningen onder een hoogspanningsverbinding (huurinkomsten groter dan exploitatielasten).

Saldo diverse overige voor- en nadelen

354


436

36


20


3I


I

I


I


I

Totaal 849 0  

Verbonden partijen

Terug naar navigatie - Verbonden partijen

De Commandiet Westeraam BV, GEM Westeraam Beheer BV en de GEM Westeraam CV dragen bij aan de realisatie van de doelstellingen van dit programma.

Beleidsindicatoren

Terug naar navigatie - Beleidsindicatoren
Indicator 2016 2017 2018 2019 NL (meest actuele) Bron
Gemeentelijke woonlasten éénpersoonshuishouden: - 535 545 520 669 COELO, Groningen
Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden: - 618 593 555 739 COELO, Groningen
Gemiddelde WOZ-waarde woningen: 223 - 235 246 248 CBS - Statistiek Waarde Onroerende Zaken
Nieuwbouw woningen: aantal per 1.000 woningen 7,8 - 12,2 - 8,6 ABF - Systeem Woningvoorraad
% Demografische druk - 76,2 77,3 77,8 69,8 CBS Statistiek Bevolking - bewerking ABF Research