VII. Grondbeleid

Grondbeleid

In deze Paragraaf Grondbeleid 2019 wordt een toelichting gegeven op de financiële stand van zaken van de grondcomplexen in exploitatie per 31 december 2019.

 Deze paragraaf is als volgt samengesteld:

1. Verloop boekwaarde
2. Resultaat 2019
3. De te verwachten resultaten van de grondcomplexen in exploitatie.
4. Algemene toelichting
4.1 Uitgangspunten voor het samenstellen – actualiseren van grondexploitaties
4.2 Het grondbeleid van de gemeente Overbetuwe
4.3 Risico’s grondexploitatie

1. Verloop boekwaarde

Het verloop van de boekwaarde grondcomplexen in exploitatie over 2019 is:

Complex (bedragen x € 1.000) Vermeerderingen - verminderingen in begrotingsjaar
BW 1-1-2019 Kosten Opbrengsten Resultaat BW 31-12-2019
Woningbouwcomplexen
14 Elst Zuid 666 37 0 0 703
71 Elst Centraal (stationsplein West) 571 129 128 0 572
84 Heteren Centrum 2.859 194 0 0 3.053
135 Steenbeekstraat - Zetten 121 133 0 0 254
subtotaal 4.216 493 128 0 4.582
Bedrijvencomplexen
53 De Merm Elst 2.701 127 569 0 2.260
55 De Merm Oost Elst 2.971 70 0 0 3.041
56 PvMG Zuid Heteren 581 52 907 275 0
74 Spoorallee 1.829 62 1.145 0 745
subtotaal 8.082 312 2.622 275 6.046
Totaal 12.298 805 2.750 275 10.628
Voor de complexen met een nadelig saldo is een voorziening gevormd van ca. € 2,7 miljoen.

2. Resultaat 2019

Het voordelig resultaat over 2019 van de grondexploitatie bedraagt € 1.963.000 en is samengesteld uit:


Bij de TR4-2019 werd uitgegaan van een voordelig resultaat van €  3.542.000. Het nadelig verschil van  € 1.579.000  wordt veroorzaakt door:

3. De te verwachten resultaten van de actieve complexen in exploitatie

Het onderstaande overzicht toont de verschillen ten opzichte van 2019 van de te verwachten exploitatiesaldi van de actieve in exploitatie genomen grondcomplexen op basis van de geactualiseerde exploitatieopzetten per 1 januari 2020 ( N = nadelig, V = voordelig, resultaat *  € 1.000).

Complex (bedragen x € 1.000) GREX 1-1-2020 Eindwaarde per GREX 1-1-2019 Eindwaarde per verschillen t.o.v. 2019
Bedrijvencomplexen
53 De Merm Elst 421 N 31-12-2025 488 N 31-12-2025 67 V
55 De Merm Oost Elst 732 N 31-12-2025 458 N 31-12-2022 274 N
56 PvMG Zuid Heteren 269 V 31-12-2020 260 V 31-12-2020 9 V
74 Spoorallee 233 N 31-12-2021 238 N 31-12-2025 6 V
Subtotaal voordeel 269 V 260 V 9 V
Subtotaal nadeel 1.386 N 1.184 N 202 N
Saldo 1.116 N 924 N 192 N
Woningbouwcomplexen
14 Elst Zuid 19 V 31-12-2020 84 V 31-12-2019 65 N
71 Elst Centraal West 164 N 31-12-2021 254 N 31-12-2019 90 V
84 Heteren Centrum 1.126 N 31-12-2021 712 N 31-12-2021 413 N
135 Steenbeekstraat Zetten 103 V 31-12-2021 70 V - 103 V
Subtotaal voordeel 122 V 154 V 32 N
Subtotaal nadeel 1.290 N 967 N 323 N
Saldo 1.168 N 813 N 355 N
Totaal 2.284 N 1.737 N 547 N
Complexen met een voordelig saldo 391 V 414 V 22 N
Complexen met een nadelig saldo 2.675 N 2.151 N 525 N
Totaal voorzieningen 2.675 2.151 525

4. Algemene toelichting

4.1 Uitgangspunten voor het samenstellen - actualiseren van grondexploitaties
Bij het opstellen van de Paragraaf Grondbeleid 2019 is per complex een inventarisatie gemaakt van de stand van zaken per 31-12-2019 en zijn voor de actieve in exploitatie genomen complexen de grondexploitaties geactualiseerd.

4.2 Het grondbeleid van de gemeente Overbetuwe
In februari 2018  is door de raad de Nota “Visie op Grondbeleid 2018” vastgesteld. In deze nota worden de (on-)mogelijkheden, risico’s en keuzen inzake het gemeentelijk grondbeleid beschreven en wordt aangegeven hoe dit beleid als sturingsmiddel en instrument bruikbaar is.

4.3 Risico’s grondexploitatie
De risico’s die de gemeente Overbetuwe loopt met de uitvoering van de grondexploitatie zijn:

              Organisatorische risico’s:

 • Nagekomen kosten bij de in het verleden afgesloten complexen.
 • Het niet (volledig) toekennen van subsidies.
 • Bodemverontreiniging.
 • Archeologie.
 • Onvoldoende ruimte voor de dekking van algemene kosten.

  Verhaalrisico’s:
 • Het niet volledig kunnen verhalen van kosten bij ontwikkelaars (bijdrage voor de bestemmingsreserve  “Bovenwijkse voorzieningen”, plankosten, ambtelijke kosten, e.d.).

  Economische risico’s:
 • Nadelige economische conjunctuur: dit heeft vooral consequenties voor het tempo van gronduitgifte (bij zowel woningbouwgronden als bedrijventerreinen).

Om deze risico’s te kunnen dekken is een weerstandscapaciteit noodzakelijk. De weerstandscapaciteit is een financiële buffer om tegenvallers op te vangen op een zodanige wijze, dat het voorzieningenniveau ongewijzigd kan worden gehandhaafd. Weerstandsvermogen geeft aan: de verhouding tussen risico’s en weerstandscapaciteit. Door aandacht te besteden aan het weerstandsvermogen voor grondcomplexen en ruimtelijke projecten wordt voorkomen dat elke financiële tegenvaller aanleiding zal zijn tot bezuinigingen.

Door de gemeente Overbetuwe zijn in 2002 de reserves bouwgrondexploitatie van de fusiegemeenten overgeheveld naar de algemene reserve. Hierdoor is er geen afzonderlijke buffer (weerstandscapaciteit) meer aanwezig om mogelijke risico’s te kunnen opvangen.

Voor de grondcomplexen is een gewogen risicoanalyses opgesteld. De gewogen risicobedragen per 01-01-2020 van de actieve complexen over de periode 2019-2025 worden benoemd als onderdeel van de paragraaf Weerstandsvermogen in de programmabegroting. Het totale gewogen bedrag bedraagt  circa € 1,25 mln. Tijdens het boekjaar vindt monitoring plaats van alle gewogen risicoanalyses uit het oogpunt van risicobeheersing en planoptimalisatie.

Naast deze nieuwe post in de Paragraaf Weerstandsvermogen is er binnen de gemeente Overbetuwe voor gekozen om de risico’s van grondcomplexen als volgt te dekken: Door het in stand houden van een deel van de Algemene reserve voor het opvangen van tekorten en het treffen van specifieke voorzieningen voor verliesgevende complexen.

Voor een nadere toelichting op de projecten wordt verwezen naar het projectenboek dat  in juni aan de raad is aangeboden.