Inleiding / Jaarrekening in één oogopslag

Jaarrekening in een oogopslag

Hierbij bieden wij u de jaarstukken 2019 aan. In de jaarstukken leggen we verantwoording af over de uitvoering van het in de begroting vastgestelde beleid.

Alvorens in te gaan op de jaarrekening zelf, staan we eerst stil bij de wereldwijde uitbraak van het corona virus. In het voorjaar van 2020 werd ook ons land geconfronteerd met het virus. De uitbraak heeft een enorme impact onze inwoners en organisatie. Dit heeft ook gevolgen voor de ontwikkeling van de financiële positie van onze gemeente in 2020. Op het moment van het samenstellen van deze jaarrekening 2019 was nog onvoldoende in beeld welke effecten dit precies kunnen zijn. We kunnen wel aangeven dat de risico’s van deze uitbraak een negatief effect zullen hebben op onze netto-schuldquote, de solvabiliteit en het weerstandsvermogen. In de bestuursrapportages 2020, de kaderbrief 2021 en begroting 2021 zullen wij u een actueler beeld schetsen.

Resultaat
We sluiten het jaar 2019 af met een tekort van € 195.000. Op basis van de vierde tussenrapportage voorzagen we een begrotingsoverschot van € 4,3 miljoen. Dat was exclusief de waarschuwing voor de overschrijding op de budgetten van het Sociaal Domein binnen de bandbreedte van € 2,7 miljoen tot € 3,2 miljoen. De daadwerkelijke overschrijding van het Sociaal Domein is € 3,1 miljoen. Daarnaast deed zich na peildatum van de vierde tussenrapportage nog een aantal ontwikkelingen voor dat leidde tot een negatief resultaat. Voor een specifiekere toelichting verwijzen we naar het hoofdstuk “Analyse rekeningresultaat”.

Algemene Reserve
Op grond van deze jaarrekening bedraagt de omvang van de Algemene Reserve op 31 december 2019 € 19,2 miljoen. Wij attenderen u erop dat een tweetal ontwikkelingen een effect gaan hebben op deze omvang van de reserve. Allereerst zal het tekort van deze jaarrekening (€ 195.000) gedekt worden uit de reserve (zie hoofdstuk “Bestemmingsresultaat”). Daarnaast besloot u bij de vaststelling van de begroting 2020 € 9 miljoen te onttrekken voor de vorming van de bestemmingsreserve Sociaal Domein. De stand van de algemene reserve komt daarmee uit op € 10 miljoen.

Onderzoeken Rekenkamercommissie
De Rekenkamercommissie heeft tot doel de raad een extra handvat te bieden in zijn controlerende taak. De commissie voert onderzoek uit, waarbij antwoord wordt gezocht op vragen zoals: zijn de doelen van het gemeentelijk beleid bereikt? Zijn de voorbereiding en de uitvoering van het beleid efficiënt verlopen? Welke aanbevelingen zijn nodig om de doeltreffendheid te vergroten?
In mei 2018 heeft de rekenkamercommissie het rapport uitgebracht ‘Nazorgonderzoek – doorwerking rekenkameronderzoeken’. In dit rapport is de feitelijke doorwerking van de in afgelopen jaren uitgebrachte rekenkamerrapporten gepresenteerd. Op 4 september 2018 heeft de raad ingestemd met de conclusies van het rapport ‘Nazorgonderzoek’ met daarbij een aanbeveling om een standaard te ontwikkelen waarmee de voortgang (van implementatie raadsbesluiten) periodiek wordt gemonitord en daarbij aan te sluiten op de bestaande P&C cyclus.
Met ingang van voorliggende Jaarstukken 2019 geven wij een beknopte duiding van de voortgang van uitgebrachte onderzoeken en bijbehorende raadsbesluiten. Wij verwijzen hiervoor naar bijlage III. Voortgang onderzoeken Rekenkamercommissie (RKC) in deze jaarstukken.

Leeswijzer
De jaarstukken bestaan uit drie onderdelen; A. het jaarverslag, B. de jaarrekening en C. de bijlagen.
In het jaarverslag zijn de beleidsmatige en financiële verantwoording van de programma’s en ook de voorgeschreven paragrafen opgenomen.
In het onderdeel jaarrekening vindt u het overzicht van baten en lasten en ook de balans met alle bijbehorende toelichtingen. De bijlagen bestaan naast een overzicht van de gebruikte afkortingen, uit een specificatie van de onttrekkingen aan de algemene reserve, een overzicht follow-up onderzoeken RKC en het overzicht Sisa.

Weergave van de werkelijke lasten en baten van 2019

Hieronder ziet u een weergave van de werkelijke lasten en baten 2019


 WERKELIJKE UITGAVEN 2019  (bedragen x €1.000)  
 1. Openbare orde en veiligheid  €        3.800
 2. Verkeer, vervoer en waterstaat  €        5.400
 3. Economische zaken  €         1.000
 4. Onderwijs  €        5.600
 5. Cultuur, sport en recreatie  €        8.500
 6. Sociale voorzieningen en maatschapp. dienstverlening  €     49.500
 7. Volksgezondheid en milieu  €        9.700
 8. Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting €        6.500
 9. Financiën en bedrijfsvoering  €     14.000
 10. Algemeen bestuur  €        4.400
 Totale uitgaven programma’s en bijbehorende projecten  €   108.400
 Diverse overige lasten (onvoorz., inning belast., stort. reserves)  €      11.500
 Totaal uitgaven  €   119.900

 WERKELIJKE INKOMSTEN 2019 (bedragen x €1.000)  
 OZB  €        7.400
 Afvalstoffenheffing  €        3.900
 Rioolheffing  €        2.000
 Huuropbrengst accommodaties (o.a. De Helster)  €        1.200
 Precariobelasting kabels en leidingen
€        2.800
 Uitkeringen gemeentefonds  €      57.000
 Uitkeringen sociaal deelfonds €        8.100
 Rente eigen en vreemd vermogen  €        1.000
 Leges (o.a. bouwvergunningen, APV)  €        2.100
 Doeluitkeringen Rijk (o.a. WWB)  €        8.800
 Onttrekkingen uit reserves  €        7.500
 Diverse overige baten  €     17.900
 Totaal inkomsten   €    119.700