Bestemming rekeningresultaat

Bestemming rekeningresultaat

Wij stellen voor om het rekeningresultaat als volgt te bestemmen:
a.  het tekort 2019 van € 194.882 te onttrekken aan de Algemene Reserve.
b. de middelen die nog beschikbaar zijn voor het armoedebeleid onder kinderen (€ 277.000) binnen de algemene reserve te oormerken voor dit doel.


Reserveringen voor armoedebeleid kinderen
Onderdeel van het rekeningresultaat is een overschot bestemd voor armoedebeleid onder kinderen. Sinds 2017 ontvangen we hiervoor in de algemene uitkering financiële middelen. De uitvoering van deze taak is meegenomen in de Startnotitie Integraal Armoedebeleid 2019 - 2023 die eind 2018 naar de raad is gegaan. In 2019 is vervolgens begonnen met de inzet van de beschikbare middelen. Van het beschikbare budget is € 277.000 nog niet ingezet. In het verleden is besloten om de nog niet bestede middelen voor dit doel beschikbaar te houden. Aangezien er in 2019 geen sprake is van een rekeningoverschot stellen wij u voor om de resterende middelen binnen de algemene reserve specifiek te oormerken voor dit doel.