Uitgaven

4,54%

€ 5.448

x € 1.000
4,54% Complete

Inkomsten

2,09%

€ 2.501

x € 1.000
2,09% Complete

Saldo

1512,07%

€ 2.947

x € 1.000

Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat

Uitgaven

4,54%

€ 5.448

x € 1.000
4,54% Complete

Inkomsten

2,09%

€ 2.501

x € 1.000
2,09% Complete

Saldo

1512,07%

€ 2.947

x € 1.000

Wat hebben we in 2019 gerealiseerd en welke activiteiten zijn daarvoor verricht?

Uitvoeringsagenda 2018-2022

Wat heeft het programma Verkeer, vervoer en waterstaat gekost?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Actuele Begroting 2019 Realisatie 2019 Saldo 2019
2.1 Verkeer en vervoer.
Lasten 4.692 5.102 -410
Baten -26 -2.445 2.419
Totaal 2.1 Verkeer en vervoer. 4.666 2.657 2.009
2.2 Parkeren.
Lasten 196 168 29
Totaal 2.2 Parkeren. 196 168 29
2.5 Openbaar vervoer.
Lasten 242 179 63
Baten 0 -56 56
Totaal 2.5 Openbaar vervoer. 242 122 120

Toelichting op verschil tussen actuele begroting en realisatie

 

2.1 Verkeer en vervoer Voordelen Nadelen I/S

De kosten voor de bovenwijkse complexen Spoorzone en Afslag 38 overstegen de raming. De overschrijdingen ( € 979.000 voor de Spoorzone en € 22.000 voor Afslag 38)  worden gedekt uit de specifieke bestemmingsreserves voor deze complexen. Daar staat tegenover dat een deel van de ontvangen SPODO-subsidie niet ingezet hoefde te worden voor de Spoorzone. Dit voordeel (€ 2.360.000) is toegevoegd aan de bestemmingsreserve. De verrekeningen met deze reserves zijn verantwoord op het taakveld "mutaties reserves".

- De projecten  spoorkruisingen Elst Noord, reconstructie Bloemenbuurt Heteren en Kastanjelaan Heteren, zijn nog niet volledig uitgevoerd. De kapitaallasten van deze projecten schuiven dus door naar 2020.

- In 2019 is een aantal eenmalige projecten gestart, maar nog niet afgerond. Dit leidt tot een voordeel op dit taakveld. Deze projecten worden gedekt uit de Algemene Reserve. De lagere mutaties in deze reserve zijn verantwoord op het taakveld "mutaties reserves". Het gaat om de volgende projecten:
   - voorbereidingskrediet fietspad Aamsestraat                                  €    81.000
   - verwijderen masten straatverlichting                                                  € 113.000
   - opstellen nieuwe IBOR                                                                                 €    64.000
   - voorbereidingskrediet stationsomgeving Zetten-Andelst      €    50.000

Saldo diverse overige voor- en nadelen

2.360


230


308112

1.001


I


I


II

Totaal 3.010 1.001   


2.5 Openbaar vervoer 

Voordelen Nadelen I/S

-  Afgelopen jaar is gestart met het uitvoeren van een studie naar welke acties moeten worden ondernomen om mobiliteit op maat te organiseren voor alle inwoners in Overbetuwe. (Zie ook speerpunt 12). De afronding hiervan loopt door in 2020. Dit leidt tot een voordeel van € 60.000. Op het taakveld "mutaties reserves" is de lagere onttrekking aan de Algemene Reserve verantwoord.

- In 2019 is gestart met het project fietsverbinding langs de Linge en dit project loopt door in 2020. (Zie ook speerpunt 13). Het voordeel dat hierdoor ontstaat bedraagt  €
49.000. Aangezien deze kosten gedekt worden uit de Algemene Reserve wordt er op het taakveld "mutaties reserves" een lagere onttrekking aan deze reserve verantwoord.


Saldo diverse overige voor- en nadelen

60
49

11 
I
I

I
Totaal 120 0