Uitgaven

3,15%

€ 3.771

x € 1.000
3,15% Complete

Inkomsten

0,11%

€ 133

x € 1.000
0,11% Complete

Saldo

1866,73%

€ 3.638

x € 1.000

Programma 1 Openbare orde en veiligheid

Uitgaven

3,15%

€ 3.771

x € 1.000
3,15% Complete

Inkomsten

0,11%

€ 133

x € 1.000
0,11% Complete

Saldo

1866,73%

€ 3.638

x € 1.000

Wat heeft het programma Openbare orde en veiligheid gekost?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Actuele Begroting 2019 Realisatie 2019 Saldo 2019
1.1 Crisisbeheersing en brandweer.
Lasten 2.193 2.189 4
Totaal 1.1 Crisisbeheersing en brandweer. 2.193 2.189 4
1.2 Openbare orde en veiligheid.
Lasten 1.612 1.582 31
Baten -87 -133 45
Totaal 1.2 Openbare orde en veiligheid. 1.525 1.449 76

Verbonden partijen

De Veiligheids- en gezondheidsregio Gelderland Midden (VGGM) draagt bij aan de realisatie van de doelstellingen van dit programma.

Beleidsindicatoren

Indicator 2016 2017 2018 2019 NL (meest actuele) Bron
Winkeldiefstal: aantal per 1.000 inwoners 1,1 1 0,9 - 2,2 CBS - Diefstallen
Diefstal uit woning: aantal per 1.000 inwoners 2,7 1,9 1,4 - 2,5 CBS - Diefstallen
Geweldsmisdrijven: aantal per 1.000 inwoners 3,7 3,6 3,2 - 4,8 CBS - Criminaliteit
Vernielingen en beschadigingen: aantal per 1.000 inwoners 4 3,7 3,7 - 5,4 CBS - Criminaliteit
Verwijzingen Halt: aantal per 10.000 jongeren 74 77 78 - 119 Stichting Halt