Uitgaven

4,69%

€ 5.626

x € 1.000
4,69% Complete

Inkomsten

0,3%

€ 357

x € 1.000
0,3% Complete

Saldo

2703,96%

€ 5.270

x € 1.000

Programma 4 Onderwijs

Uitgaven

4,69%

€ 5.626

x € 1.000
4,69% Complete

Inkomsten

0,3%

€ 357

x € 1.000
0,3% Complete

Saldo

2703,96%

€ 5.270

x € 1.000

Wat heeft het programma Onderwijs gekost?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Actuele Begroting 2019 Realisatie 2019 Saldo 2019
4.1 Openbaar basisonderwijs.
Lasten 8 8 0
Totaal 4.1 Openbaar basisonderwijs. 8 8 0
4.2 Onderwijshuisvesting.
Lasten 3.253 3.226 27
Baten -44 -33 -11
Totaal 4.2 Onderwijshuisvesting. 3.208 3.193 16
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken.
Lasten 2.629 2.392 237
Baten -331 -323 -8
Totaal 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken. 2.298 2.069 229

Toelichting op afwijking groter dan € 100.000.

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken Voordelen Nadelen I/S

- Meerlasten VVE zijn ten laste van de specifieke uitkering OAB gebracht, waardoor er regulier budget overblijft.

- Afrekening subsidie peuterspeelopvang m.b.t. voorgaande jaren.

- Lagere uitgaven onderwijs en arbeidsmarkt.

- Per saldo een lagere doorbelasting vanuit de diverse gymlokalen.

- Lagere uitgaven preventieve logopedie.

Saldo diverse overige voor- en nadelen.


161

17

16

14

12

9

 


I

I

I

I

I

I

Totaal 229    

 

Beleidsindicatoren

Indicator 2016 2017 2018 2019 NL (meest actuele) Bron
% Voortijdige schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers) 1,3 1,3 1,8 - 1,9 DUO/Ingrado
Absoluut verzuim: aantal per 1.000 leerlingen 1,46 0 0,8 - 1,9 DUO/Ingrado
Relatief verzuim: aantal per 1.000 leerlingen 16,26 15,78 17 - 23 DUO/Ingrado