Toelichting op de balans

Immateriële vaste activa

Het hierna opgenomen overzicht geeft het verloop weer van de boekwaarde  van de immateriële vaste activa.

(bedragen x € 1.000) Boekwaarde 31-12-2018 Investeringen Desinvesteringen Afschrijvingen Bijdragen van derden Afwaarderingen Boekwaarde 31-12-2019
Bijdragen aan activa in eigendom van derden 988 0 0 27 0 0 961
Totaal 988 0 0 27 0 0 961

Materiële vaste activa

De hierna opgenomen overzichten geven het verloop weer van de boekwaarde van de investeringen in materiële vaste activa.

Investeringen met economisch nut:
(bedragen x € 1.000) Boekwaarde 31-12-2018 Voorzieningen 31-12-2018 Balanswaarde 31-12-2018 Investeringen Desinvesteringen Afschrijvingen Bijdragen van derden Afwaarderingen Boekwaarde 31-12-2019
Gronden en terreinen 15.304 0 15.304 3.574 222 224 279 1.664 16.489
Strategische gronden 3.763 1.517 2.246 565 222 0 0 0 2.589
Woonruimten 613 0 613 311 144 337 0 0 443
Bedrijfsgebouwen 60.963 0 60.963 6.959 37 2.116 2.952 0 62.817
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken 1.837 0 1.837 3.454 0 31 0 0 5.260
Vervoermiddelen 972 0 972 897 0 176 0 0 1.693
Machines, apparaten en installaties 588 0 588 2 0 38 0 0 552
Overige materiële vast activa 3.372 0 3.372 1.209 2 778 0 0 3.801
Totaal 87.412 1.517 85.896 16.970 627 3.700 3.231 1.664 93.644
Investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven:
(bedragen x € 1.000) Boekwaarde 31-12-2018 Voorzieningen 31-12-2018 Balanswaarde 31-12-2018 Investeringen Desinvesteringen Afschrijvingen Bijdragen van derden Afwaarderingen Boekwaarde 31-12-2019
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken 29.054 0 29.054 647 2 354 0 0 29.345
Totaal 29.054 0 29.054 647 2 354 0 0 29.345
Investeringen in openbare ruimte met maatschappelijk nut:
(bedragen x € 1.000) Boekwaarde 31-12-2018 Voorzieningen 31-12-2018 Balanswaarde 31-12-2018 Investeringen Desinvesteringen Afschrijvingen Bijdragen van derden Afwaarderingen Boekwaarde 31-12-2019
Maatschappelijk nut voor 2017:
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken 5.552 0 5.552 237 48 298 78 0 5.365
Maatschappelijk nut vanaf 2017:
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken 930 0 930 2.962 36 36 801 0 3.020
Totaal 6.482 0 6.482 3.199 83 334 878 0 8.385

Financiële vaste activa

Het volgende overzicht geeft het verloop weer van de financiële vaste activa.

(bedragen x € 1.000) Boekwaarde per 31-12-2018 Investeringen Desinvesteringen Afschrijvingen/Aflossingen Afwaarderingen Boekwaarde 31-12-2019
Kapitaalverstrekkingen aan:
- deelnemingen 209 0 0 0 0 209
- overige verbonden partijen 545 0 0 0 0 545
Overige langlopende leningen 7.437 918 427 0 0 7.928
Totaal 8.190 918 427 0 0 8.682

Voorraden

Voor het totaal van de bouwgronden in exploitatie kan van het verloop in 2019 het volgende overzicht worden gegeven:

(bedragen x € 1.000) Boekwaarde 31-12-2018 Investeringen Opbrengsten Winstuitname Boekwaarde 31-12-2019 Voorziening verlieslatend complex Balanswaarde 31-12-2019
Bouwgronden in exploitatie 12.298 2.863 917 275 10.628 2.729 7.898
(bedragen x € 1.000) Boekwaarde 31-12-2019 Geraamde nog te maken kosten Geraamde nog te realiseren opbrengsten Geraamd eindresultaat (nominale waarde)
Bouwgronden in exploitatie 10.628 3.719 11.739 2.607

Uitzettingen rentetypische looptijd korter dan 1 jaar

In onderstaande tabellen vindt u een specificatie van de uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar en daarnaast een overzicht van het bedrag dat buiten 's Rijks schatkist is aangehouden in het kader van het drempelbedrag volgende uit de Wet FIDO.

(bedragen x € 1.000) Balanswaarde 31-12-2018 Boekwaarde 31-12-2019 Voorziening oninbaarheid Balanswaarde 31-12-2019
Vorderingen op openbare lichamen 78 207 0 207
Rekening-courantverhouding met het Rijk 832 0 0 0
Overige vorderingen 3.816 5.601 2.035 3.566
Totaal 4.726 5.808 2.035 3.773
(bedragen x € 1.000) Kwartaal 1 Kwartaal 2 Kwartaal 3 Kwartaal 4
Op dagbasis buiten 's Rijks schatkist gehouden middelen 174 199 175 110
Drempelbedrag 706 706 706 706
Ruimte onder drempelbedrag 532 507 531 597
Overschrijding van het drempelbedrag 0 0 0 0

Overlopende activa

De in de balans opgenomen van EU, Rijk en provincies nog te ontvangen voorschotbedragen die zijn ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel kunnen als volgt worden gespecificeerd:

(bedragen x € 1.000) Saldo 31-12-2018 Toevoegingen Ontvangen bedragen Saldo 31-12-2019
Geen specifieke uitkeringen EU/Rijk/Provincie
Totaal

Eigen vermogen

In onderstaand overzicht wordt het verloop van de reserves gedurende 2019 weergegeven.

(bedragen x € 1.000) Boekwaarde 31-12-2018 Bestemming resultaat vorig boekjaar Toevoegingen Onttrekkingen Vermindering ter dekking van afschrijvingen Boekwaarde 31-12-2019
10001 Algemene Reserve 20.751 -1.416 2.753 2.928 0 19.160
Totaal algemene reserve 20.751 -1.416 2.753 2.928 0 19.160
12106 BR Bovenwijkse voorz. 1.998 0 887 0 0 2.884
12115 BR Verv.materiaal OR/Brandweer 3.574 0 124 1.148 0 2.550
12127 BR Vitens 465 0 0 155 0 310
12135 BR Woningbouwbudget Stadsregio Arnh/Nijm 190 0 0 0 0 190
12139 BR Afslag 38 Elst/Oosterhout 2.297 0 0 22 0 2.275
12141 BR Spoorzone 1.426 0 2.360 979 0 2.807
12143 BR Telecommunicatietoepassing 90 0 2 92 0 0
12144 BR Precario 1.746 0 0 1.746 0 0
Totaal bestemmingsreserves algemeen 11.787 0 3.372 4.142 0 11.017
12206 BR Kap.l.Ambtshuis 937 0 0 0 27 910
12208 BR Kapl.l. Hockeycomplex 1.152 0 0 0 68 1.084
12209 BR Kapitaallasten Heteren Centrum 4.340 0 0 0 178 4.162
12210 BR Kap.lasten Kunstgrasvelden Spero 305 0 0 0 24 280
12211 BR Kap.lasten sporthal HPC Zetten 1.399 0 0 0 48 1.351
12212 BR Kap.lst.tijdelijke huisvestingsmaatr. 312 0 0 0 62 250
12213 BR kapitaallasten P&R garage 396 0 0 0 5 392
12214 BR Kapitaallasten Huisvesti 788 0 0 0 15 773
12215 BR Kapitaallasten Bemmelsew 485 0 0 0 0 485
Totaal bestemmingsreserves t.b.v. kapitaallasten 10.114 0 0 0 428 9.686
Totaal bestemmingsreserves 21.901 0 3.372 4.142 428 20.703
13000 Saldo jaarrekening -1.416 1.416 -195 0 0 -195
Resultaat na bestemming -1.416 1.416 -195 0 0 -195
Totaal 41.236 0 5.930 7.070 428 39.669
AR Storting Toelichting
10001 € 2.753.145,00 Dit betreft een drietal mutaties. Te weten de vrijval van de BR Precario omdat er geen juridische bezwaarprocedures meer lopen (€ 1.746.000), een overheveling vanuit de BR Materieel op basis van het geactualiseerde vervangingsschema (€ 1.000.000) en de structureel in de begroting opgenomen jaarlijkse huuroprengst TV Heteren (€ 7.145).
Totaal AR € 2.753.145,00
BR Storting Toelichting
12106 € 886.616,88 Dit betreft het surplus van een in 2019 ontvangen bijdrage van GEM Westeraam voor de bouw van een nieuwe brede school in Westeraam. (Zie ook toelichting bij Programma 8 - Taakveld 8.2)
12115 € 124.060,00 Dit betreft de (nieuwe) jaarlijkse storting op basis van het geactualiseerde vervangings- schema conform de 13e begrotingswijziging 2019 (€ 92.360) en de verkoopopbrengst van ingeruilde voertuigen / werkmaterieel (€ 31.700)
12141 € 2.359.547,03 Dit betreft het deel van de ontvangen SPODO-subsidie niet ingezet hoefde te worden voor het Project Spoorzone. (Zie ook toelichting bij Programma 2 - Taakveld 2.1)
12143 € 1.804,93 Dit betreft de rentebijschrijving 2019.
Totaal BR € 3.372.028,84
AR Onttrekking Toelichting
10001 € 2.927.776,07 Dit betreft een groot aantal mutaties. Zie de bijlage voor een specificatie.
Totaal AR € 2.927.776,07
BR Onttrekking Toelichting
12115 € 1.147.874,21 Dit betreft enerzijds de vrijval van € 1.000.000 als gevolg van het geactualiseerde vervangingsschema. Daarnaast is er € 147.874,21 onttrokken als dekking van de kapitaallasten van de investeringen van voorgaande jaren.
12127 € 155.160,00 Gedurende vijftien jaar (voor het eerst in 2007) wordt conform de oorsptonkelijke bedoeling jaarlijks een bedrag van € 155.160 aan deze bestemmingsreserve onttrokken om de begroting sluitend te krijgen.
12139 € 21.967,35 Jaarlijks wordt het saldo per 31 december van het bovenwijks complex B016 Afslag 38 verrekend met deze BR. Omdat er in 2019 meer uitgaven dan inkomsten waren, is over 2019 sprake van een negatief saldo van € 21.967. Dit bedrag is onttrokken aan deze BR.
12141 € 979.270,47 Jaarlijks wordt het saldo per 31 december van het bovenwijks complex B012 Spoorzone verrekend met deze BR. Omdat er in 2019 meer uitgaven dan inkomsten waren, is over 2019 sprake van een negatief saldo van € 979.270. Dit bedrag is onttrokken aan deze BR.
12143 € 92.051,40 De betreft de dekking van de kapitaallasten van 2019.
12144 € 1.746.000,00 Dit betreft de volledige vrijval van het saldo omdat er geen juridische bezwaarprocedures meer lopen en instandhouding van de BR dus niet meer nodig is.
12206 € 27.212,00 De betreft de dekking van de kapitaallasten van 2019.
12208 € 68.381,00 De betreft de dekking van de kapitaallasten van 2019.
12209 € 178.441,00 Dit betreft de dekking van het het gedeelte van de kapitaallast van het maatschappelijk vastgoed waarover lineair wordt afgeschreven. De onttrekking is conform de (primaire) begroting 2019.
12210 € 24.405,00 De betreft de dekking van de kapitaallasten van 2019.
12211 € 47.912,00 De betreft de dekking van de kapitaallasten van 2019.
12212 € 61.900,00 De betreft de dekking van de kapitaallasten van 2019.
12213 € 4.599,00 De betreft de dekking van de kapitaallasten van 2019.
12214 € 15.079,00 De betreft de dekking van de kapitaallasten van 2019.
Totaal BR € 4.570.252,43

Voorzieningen

In onderstaand overzicht wordt het verloop van de voorzieningen gedurende 2019 weergegeven.

(bedragen x € 1.000) Boekwaarde 31-12-2018 Toevoegingen Vrijval Aanwending Boekwaarde 31-12-2019
21005 VZ Wethouderspensioenen 5.549 1.361 102 188 6.619
21006 VZ Planschades 14 14 0 17 11
21036 VZ Nabestaandenpensioen 285 32 0 17 299
21045 VZ Wachtgelden voormalige wethouders 290 113 0 268 135
23002 VZ Afgesloten complexen 255 57 67 0 245
Voorzieningen risico's 6.393 1.577 170 490 7.309
22025 VZ. Groot onderh. gem.accommodaties 4.287 708 0 1.354 3.641
Voorzieningen voor egalisatie 4.287 708 0 1.354 3.641
22026 VZ Riolering 13.344 0 978 0 12.366
Voorzieningen voor beklemde middelen 13.344 0 978 0 12.366
Totaal 24.024 2.285 1.148 1.845 23.316

Vaste schulden

De rentelast voor 2019 van de vaste schulden bedraagt € 1.628.106.

Overlopende passiva

De in de balans opgenomen van EU, Rijk en provincies ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren kunnen als volgt worden gespecificeerd:

(bedragen x € 1.000) Saldo 31-12-2018 Ontvangen bedragen Vrijgevallen bedragen of de terugbetalingen Saldo 31-12-2019
EU:
Geen
Rijk:
Rijksweg Noord 1.082 0 0 1.082
Elst Centraal 2.360 0 2.360 0
Afdracht Rijk inzake SoZa 148 0 0 148
Rijksbijdrage RWS A50 17 0 0 17
Onderwijs Achterstanden Beleid 0 52 0 52
Rijksbijdrage opvang statushouders 14 0 0 14
Totaal rijk 3.620 52 2.360 1.312
Provincie:
A325 fietsviaduct 0 679 0 679
Provinciale subsidie Energie 20 0 0 20
Subsidie project veer Heteren 34 0 0 34
Bijdrage ontwikkeling Noordoever 77 11 0 88
Bijdrage mobiliteitsmanagement 25 0 6 18
Brijdrage Randwijkse Waarden 149 0 16 133
Bijdrage Nederrijn pad 33 0 27 5
Bijdragen fietsverb. Wester-Lingestr. 60 0 0 60
Bijdragen provin. Vitaal sportpark de Pas 24 0 24 0
Bijdrage Provincie Fietspad 0 24 0 24
Totaal provincie 421 715 74 1.062
Totaal 4.041 766 2.433 2.374

Waarborgen en garanties

Waarborgen
Aard/omschrijving (bedragen x € 1.000) Oorspronklijk bedrag Percentage borgstelling Boekwaarde 31-12-2018 Boekwaarde 31-12-2019
WSW achtervang 52.109 100% 41.757 40.415
WEW achtervang 126.500 100% 128.500 126.500
SWS achtervang 490 100% 252 215
Overige garanties en borgstellingen 2.914 4.690 1.176
Totaal 182.013 175.199 168.306
Garanties
Omschrijving (bedragen x € 1.000) Garantiebedrag per 31-12-2019
Gemeente garantie 14.633
Totaal 14.633

Er zijn in het begrotingsjaar geen betalingen gedaan inzake de borg- en garantstelling.

Niet uit de balans blijkende verplichtingen

- De gemeente Overbetuwe is voor 50% aandeelhouder van GEM Westeraam Elst C.V. en hoofdelijk aansprakelijk voor de door GEM Westeraam Elst C.V. aangegane verplichtingen.

- De gemeente Overbetuwe heeft meerjarige contracten en overeenkomsten zoals voor energie, onderhoud en huur afgesloten.