Uitgaven

0,82%

€ 984

x € 1.000
0,82% Complete

Inkomsten

0,51%

€ 613

x € 1.000
0,51% Complete

Saldo

190,64%

€ 372

x € 1.000

Programma 3 Economische zaken

Uitgaven

0,82%

€ 984

x € 1.000
0,82% Complete

Inkomsten

0,51%

€ 613

x € 1.000
0,51% Complete

Saldo

190,64%

€ 372

x € 1.000

Wat heeft het programma Economische zaken gekost?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Actuele Begroting 2019 Realisatie 2019 Saldo 2019
3.1 Economische ontwikkeling.
Lasten 392 362 30
Baten 0 -3 3
Totaal 3.1 Economische ontwikkeling. 392 359 33
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur.
Lasten 336 582 -246
Baten -591 -577 -14
Totaal 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur. -255 5 -260
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen
Lasten 40 40 0
Baten -37 -33 -4
Totaal 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 3 7 -4

Toelichting op verschil tussen actuele begroting en realisatie

 

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur Voordelen Nadelen I/S

-  Bij het actualiseren van de exploitatieopzet per 1 januari 2020 van het bedrijvencomplex De Merm Oost in Elst is de looptijd verlengd van 31-12-2022 naar 31-12-2025. Daarmee wordt het te verwachte eindresultaat negatiever. Dit vereiste een aanvullende storting in de voorziening verliesgevende complexen.

Saldo diverse overige voor- en nadelen
14
274

 

I


I

Totaal 14 274  

 Een uitgebreidere toelichting op het resultaat van de bedrijventerreinen complexen is te vinden in de Paragraaf Grondbeleid.

 

Verbonden partijen

Ondernemerscentrum De Schalm BV draagt bij aan de realisatie van de doelstellingen van dit programma.

Beleidsindicatoren

Indicator 2016 2017 2018 2019 NL (meest actuele) Bron
Banen: aantal per 1.000 inwoners 15-64 jaar 654,7 661,4 714 - 774 CBS Bev / LISA - bewerking ABF Research
Vestigingen: aantal per 1.000 inwoners 15-64 jaar 142,7 144,6 148,6 - 145,9 LISA
% Functiemenging 51 50,8 52,5 - 52,8 CBS BAG / LISA - bewerking ABF Research