I. Lijst met gebruikte afkortingen

 

AR   Algemene Reserve
AWBZ Algemene wet bijzondere bijstand
BBV  Besluit Begroting en Verantwoording
BBZ  Besluit Bijstandsverlening Zelfstandigen
BR Bestemmings Reserve
CAK Centraal advieskantoor bijzondere ziektekosten
CJG Centrum voor Jeugd en Gezin
EFRO Europees Fonds Regionale Ontwikkeling
FIDO Financiering Decentrale Overheden
GREX Grondexploitatie
GRP Gemeentelijk Rioleringsplan
IGS Intergemeentelijk Subsidiebureau
KAN Knooppunt Arnhem Nijmegen
LOP Landschapsontwikkelingsplan
MFC Multifunctioneel Centrum
MOP Meerjaren Onderhoudsplan
MRA Milieu Regio Arnhem
MTC Multimodaal Transportcentrum
NUP Nationaal uitvoeringsprogramma
ODRA Omgevingsdienst Regio Arnhem
P&C Planning en Control
RBT Regionaal Buro Toerisme
VZ Voorziening
WGR Wet Gemeenschappelijke regelingen
WMO Wet Maatschappelijke Ondersteuning
WNT Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen
WWB Wet Werk en Bijstand