Analyse begrotingsrechtsmatigheid

Analyse begrotingsrechtsmatigheid

(bedragen x € 1.000) Lasten begr. Lasten werk. Verschil Rechtmatig? Toelichting
1. Openbare orde en veiligheid 3.805 3.771 34 n.v.t.
2. Verkeer, vervoer en waterstaat 5.130 5.448 -318 Ja De voornaamste reden is het niet geraamde negatieve saldo van het bovenwijkse complex B012 (Spoorzone) over 2019 (€ 979.000). Dit saldo is echter volledig onttrokken aan de bestemmingsreserve Spoorzone via het taakveld mutaties reserve.
3. Economische zaken 769 984 -216 Ja De overschrijding is het gevolg van een aanvullende storting in de voorziening verliesgevende bedrijventerreinen complexen naar aanleiding van de geactualiseerde exploitatieopzet van het complex De Merm Oost in Elst
4. Onderwijs 5.890 5.626 264 n.v.t.
5. Cultuur, sport en recreatie 8.895 8.509 386 n.v.t.
6. Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening 47.148 49.525 -2.377 Ja De belangrijkste oorzaak hiervoor zit in het Sociaal Domein en betreffen hogere dan geraamde uitgaven voor jeugdzorg.
7. Volksgezondheid en milieu 9.770 9.746 24 n.v.t.
8. Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting 4.350 6.492 -2.142 Ja De voornaamste oorzaken van de overschrijding betreffen grondexploitatie. Zo is er een niet geraamde afboeking van de boekwaarde van het Land van Tap (€ 1.081.000) en is sprake van een hogere dan geraamde aanvullende storting in de voorziening verliesgevende woningbouwcomplexen naar aanleiding van de geactualiseerde exploitatieopzet van Heteren Centrum (€ 467.000). Daarnaast zijn er ca. € 890.000 aan niet geraamde uitgaven vanwege de uitkoop van een woning onder een hoogspanningsverbinding. Deze laatste uitgaven zijn volledig gecompenseerd door een niet geraamde bijdrage van het Rijk op grond van de van toepassing zijn uitkoopregeling.
9. Financiën en bedrijfsvoering 13.963 14.004 -40 Ja Dit betreft voornamelijk niet verdeelde inhuurkosten. Tegenover deze overschrijding staan echter lagere dan geraamde inhuurkosten bij andere programma's.
10. Algemeen bestuur 4.072 4.379 -307 Ja De voornaamste oorzaak is een niet geraamd aanvullende storting in de voorziening wethouderspensioenen door een lagere rekenrente.
Algemene Dekkingsmiddelen 3.778 3.858 -80 Ja De voornaamste oorzaken zijn een hogere dan geraamde eindheffing Werkkostenregeling (€ 53.000) en een niet geraamde eenmalige storting in de voorziening dubieuze debiteuren belastingen (€ 28.000).
Totaal lasten 107.568 112.341 -4.773
Toevoeging reserves 2.847 7.541 -4.694 Ja Bij de stortingen in de reserves (lasten) doet zich een begrotingsoverschrijding voor van € 4.694.064. De drie belangrijkste oorzaken zijn een niet geraamde storting in de algemene reserve van de afwikkeling van de SPODO-subsidie (€ 2.359.775), de afwikkeling van het rekeningresultaat 2018 (€ 1.416.131) en een niet geraamde storting in de bestemmingsreserve bovenwijkse voorzieningen wegens ontvangen bijdragen voor bovenwijks (€ 886.616). Tegenover deze niet geraamde stortingen staan niet geraamde ontvangsten van dezelfde omvang.
Totaal toevoeging reserves 2.847 7.541 -4.694
Resultaat 110.416 119.882 -9.467