Uitgaven

8,13%

€ 9.746

x € 1.000
8,13% Complete

Inkomsten

6,78%

€ 8.117

x € 1.000
6,78% Complete

Saldo

835,77%

€ 1.629

x € 1.000

Programma 7 Volksgezondheid en milieu

Uitgaven

8,13%

€ 9.746

x € 1.000
8,13% Complete

Inkomsten

6,78%

€ 8.117

x € 1.000
6,78% Complete

Saldo

835,77%

€ 1.629

x € 1.000

Wat heeft het programma Volksgezondheid en milieu gekost?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Actuele Begroting 2019 Realisatie 2019 Saldo 2019
7.1 Volksgezondheid.
Lasten 1.426 1.360 66
Baten 0 0 0
Totaal 7.1 Volksgezondheid. 1.426 1.360 66
7.2 Riolering.
Lasten 2.252 2.058 194
Baten -3.196 -2.943 -254
Totaal 7.2 Riolering. -944 -884 -60
7.3 Afval.
Lasten 4.246 4.443 -197
Baten -5.129 -5.095 -33
Totaal 7.3 Afval. -883 -652 -230
7.4 Milieubeheer.
Lasten 1.761 1.739 22
Baten 0 -22 22
Totaal 7.4 Milieubeheer. 1.761 1.717 44
7.5 Begraafplaatsen.
Lasten 84 146 -61
Baten -53 -57 4
Totaal 7.5 Begraafplaatsen. 31 88 -57

Nadere toelichting van taakvelden met afwijkingen groter dan € 100.000.

 

7.3  Afval Voordelen Nadelen I/S

Hogere opbrengst afvalstoffenheffing door meer ingezamelde containers voor restafval

Kosten invoering milieupas

Extra kosten voor getroffen maatregelen in de milieustraat n.a.v. rapport ODRA

Extra kosten door meer ingezameld PMD en de lagere vergoeding hiervoor

3354

110

99

I

I

I

I

Totaal 33 263   

 

Verbonden partijen

De Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland Midden (VGGM) en de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA) dragen bij aan de realisatie van de doelstellingen van dit programma.

Beleidsindicatoren

Indicator 2016 2017 2018 2019 NL (meest actuele) Bron
Omvang huishoudelijk restafval: kg per inwoner 130 90 92 - 172 CBS - Statistiek Huishoudelijk Afval
% Hernieuwbare elektriciteit 2,6 3,4 4,9 - 16,9 Rijkswaterstaat - Klimaatmonitor