Uitgaven

9,51%

€ 11.399

x € 1.000
9,51% Complete

Inkomsten

72,39%

€ 86.644

x € 1.000
72,39% Complete

Saldo

38610,62%

€ -75.245

x € 1.000

Algemene dekkingsmiddelen, VPB, onvoorzien en mutaties reserves

Uitgaven

9,51%

€ 11.399

x € 1.000
9,51% Complete

Inkomsten

72,39%

€ 86.644

x € 1.000
72,39% Complete

Saldo

38610,62%

€ -75.245

x € 1.000

Algemene dekkingsmiddelen, VPB en onvoorzien

Lasten (bedragen x € 1.000) Begr. na wijz. 2019 Werkelijk 2019 Verschil
Onvoorzien:
- werkelijke raming onvoorzien -20 0 -20
VPB:
- raming vpb 62 40 22
Overige lasten:
- reeds bestemde structurele financiële ruimte 65 0 65
- eenmalige financiële ruimte 0 0 0
- stelposten (algemeen) 0 0 0
- lasten heffingen en invordering gemeentelijke belastingen 518 552 -34
- lasten deelnemingen 11 11 0
- lasten geldleningen 5 5 0
- overige lasten 3.136 3.249 -113
Totaal lasten 3.778 3.858 -80
Baten (bedragen x € 1.000) Begr. na wijz. 2019 Realisatie 2019 Verschil
Algemene dekkingsmiddelen:
- dividend deelnemingen 171 168 3
- onroerende zaakbelastingen gebruikers 951 946 5
- onroerende zaakbelastingen eigenaren 6.386 6.408 -22
- hondenbelasting 282 275 7
- reclamebelasting 77 76 1
- precariobelastingen 2.855 2.862 -6
- uitkeringen gemeentefonds (incl. sociaal deelfonds) 65.140 65.078 62
- rentetoevoeging aan algemene dienst: 0 0 0
- rente bestemmingsreserves 278 367 -89
- rente voorzieningen 759 656 104
- rente overlopende passiva 9 0 9
- onderuitputting 71 0 71
Overige baten:
- overige baten 1.104 895 209
Totaal baten 78.083 77.730 353
Toelichting verschillen groter dan € 100.000.
- lagere rentetoevoeging aan de algemene dienst doordat het werkelijke saldo van de voorzieningen lager was dan het geraamde saldo per 1-1-2019. (€ 32,8 miljoen t.o.v. € 38 miljoen, dus 2% x € 5,2 miljoen = € 104K verschil.)
- het nadelige verschil in de overige baten van € 209K betreft het totaal van diverse kleinere verschillen.

Mutaties reserves per programma

Toevoegingen (bedragen x € 1.000) Begr. na wijz. 2019 Realisatie 2019 Verschil
Toevoeging aan reserves programma 01 0 0 0
Toevoeging aan reserves programma 02 0 2.391 -2.391
Toevoeging aan reserves programma 03 0 0 0
Toevoeging aan reserves programma 04 0 0 0
Toevoeging aan reserves programma 05 0 0 0
Toevoeging aan reserves programma 06 0 0 0
Toevoeging aan reserves programma 07 0 0 0
Toevoeging aan reserves programma 08 0 887 -887
Toevoeging aan reserves programma 09 94 94 0
Toevoeging aan reserves programma 10 0 0 0
Toevoeging aan reserves alg. dekkingsmidd. 2.753 4.169 -1.416
Totaal toevoegingen 2.847 7.541 -4.694
Onttrekkingen (bedragen x € 1.000) Begr. na wijz. 2019 Realisatie 2019 Verschil
Onttrekkingen aan reserves programma 01 -38 -1 -37
Onttrekkingen aan reserves programma 02 -697 -1.271 574
Onttrekkingen aan reserves programma 03 -50 -25 -25
Onttrekkingen aan reserves programma 04 -141 -109 -32
Onttrekkingen aan reserves programma 05 -674 -470 -204
Onttrekkingen aan reserves programma 06 -1.951 -1.364 -587
Onttrekkingen aan reserves programma 07 -193 -83 -110
Onttrekkingen aan reserves programma 08 -1.594 -1.063 -531
Onttrekkingen aan reserves programma 09 -298 -211 -87
Onttrekkingen aan reserves programma 10 0 0 0
Onttrekkingen aan reserves alg. dekkingsmid. -2.901 -4.317 1.416
Totaal onttrekkingen -8.537 -8.914 378
Saldo (bedragen x € 1.000) Begr. na wijz. 2019 Realisatie 2019 Verschil
Saldo mutaties reserves programma 01 -38 -1 -37
Saldo mutaties reserves programma 02 -697 1.121 -1.818
Saldo mutaties reserves programma 03 -50 -25 -25
Saldo mutaties reserves programma 04 -141 -109 -32
Saldo mutaties reserves programma 05 -674 -470 -204
Saldo mutaties reserves programma 06 -1.951 -1.364 -587
Saldo mutaties reserves programma 07 -193 -83 -110
Saldo mutaties reserves programma 08 -1.594 -177 -1.418
Saldo mutaties reserves programma 09 -204 -116 -87
Saldo mutaties reserves programma 10 0 0 0
Onttrekkingen aan reserves alg. dekkingsmid. -148 -148 0
Totaal saldo -5.689 -1.373 -4.317