VI. Verbonden partijen

Inleiding

1.    Inleiding
Op grond van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV), titel 2.3., artikel 15, dient de gemeente in de begroting aandacht te besteden aan derde rechtspersonen, waarmee de gemeente een bestuurlijke en financiële band heeft. Er zijn immers bestuurlijke, beleidsmatige en/of financiële belangen en risico's, die uit gemeenschappelijke regelingen, deelnemingen in NV's, stichtingen of verenigingen of andere overeenkomsten kunnen voortvloeien. Om te spreken van een verbonden partij, dient de gemeente zowel een bestuurlijk als een financieel belang in de betreffende partij te hebben.
De paragraaf verbonden partijen dient tenminste te bevatten:

  1. de visie op verbonden partijen in relatie tot de realisatie van de doelstellingen die zijn opgenomen in de begroting;
  2. de beleidsvoornemens omtrent verbonden partijen;
  3. de lijst van verbonden partijen.

2.    Bestuurlijk belang
Onder bestuurlijk belang wordt verstaan: een zetel in het bestuur van een bestuurlijke participatie of het hebben van stemrecht. Het uitoefenen van bestuurlijke invloed op het bestuur van een bestuurlijk verbonden organisatie door de gemeente is er op gericht het publieke belang te dienen. In het nastreven van het publieke belang dient de reden gelegen te zijn van het aangaan van een relatie met een derde rechtspersoon.

3.    Financieel belang
Alleen een bestuurlijk belang maakt een partij nog geen zogenaamde verbonden partij, daarvoor is ook een financieel belang vereist. Onder financieel belang worden niet alleen eigendomsrechten, zoals die voortvloeien uit het bezit van aandelen begrepen, maar ook constructies als het verstrekken van leningen, het verlenen van subsidies en het stellen van garanties.

4.    Beleid verbonden partijen
In de “Nota verbonden partijen” is een dwingend kader opgenomen voor de oprichting van en de deelneming in een publiekrechtelijke of privaatrechtelijke organisatie, maar ook voor de gemeentelijke vertegenwoordiging in deze organisaties. Bovendien geeft deze nota aan op welke wijze de interne controle, verantwoording en het toezicht met betrekking tot de verbonden partijen is geregeld. Het doel hiervan is de gemeenteraad inzicht te geven over de mate waarin de beoogde doelstellingen binnen de verbonden partijen worden gerealiseerd, over goede borging van het publieke geld dat in de verbonden partijen omgaat en over adequate beheersing van de eventuele risico’s.
In 2015 heeft de Rekenkamercommissie aanbevelingen gedaan om meer grip te krijgen op verbonden partijen, zodat de raad zijn kaderstellende en controlerende rol beter kan uitoefenen. Een van de aanbevelingen, is om in de paragraaf verbonden partijen meer aandacht te geven aan het bereiken van doelstellingen van de verbonden partijen en het bereiken van de doelstellingen van de gemeente met deelname in de verbonden partij. Waarbij het niet alleen financiële doelen betreft, maar ook inhoudelijke prestatieafspraken.

Financieel overzicht

Nr Cat Verbonden partij Bijdrage Eigen vermogen Vreemd vermogen
(bedragen x € 1.000) 2019 1 jan 31 dec 1 jan 31 dec *
Gemeenschappelijke regelingen
1 A Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland Midden (VGGM) 3.492 7.368 7.367 36.383 43.041
Veilig Thuis 272 49 -7 769 989
2 A Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA) 904 771 771 676 729
3 A Werkvoorziening Midden Gelderland (Presikhaaf bedrijven) 0 0 0 0 0
4 A Park Lingezegen 240 12.268 5.176 303 654
5 B Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Domein (MGR) 4.667 0 656 2.449 3.406
6 B Samenwerkingsverband Euregio Rijn/Waal 12 2.148 2.018
7 B Recreatieschap Overbetuwe 0 0 0 0 0
8 B BVO Doelgroepenvervoer Regio Arnhem Nijmegen 751 0 0 8.796 8.669
9 B Gemeenschappelijk Orgaan Arnhem Nijmegen City 89 137 154 0 0
Vennootschappen en coöperaties
10a A Commandiet Westeraam BV 0 239 239 0 0 **
10b B GEM Westeraam Beheer BV 0 22 22 29 212
10c A GEM Westeraam CV 0 454 -5.940 13.186 13.299
11 A Ondernemerscentrum De Schalm BV 40 904 991 1.371 1326
12 B Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) 0 4.990 4.887 132.519 144.802
13 B Vitens NV 0 534.000 533.000 1.194.000 1.233.000 **
Stichtingen en Verenigingen
14 B St. Samenwerkingsverband Glasvezelnetwerk (SSGA) 3 3.530 3.295 1.141 1.109 **
Totale bijdrage verbonden partijen 10.470
Kolom "Bijdrage 2019" bevat de bijdrage die op basis van de begroting van de verbonden partij is bevoorschot * De omvang van het eigen- en vreemd vermogen is gebaseerd op de (concept) jaarrekening 2019 van de verbonden partij ** De omvang van het eigen- en vreemd vermogen is gebaseerd op de jaarrekening 2018 van de verbonden partij

VP Gemeenschappelijke regelingen

Verbonden partijen

VP Vennootschappen en coöperaties

Verbonden partijen

VP Stichtingen en verenigingen

Verbonden partijen

VP Overige verbonden partijen

Geen