III. Voortgang onderzoeken Rekenkamercommissie (RKC)

Voortgang onderzoeken Rekenkamercommissie (RKC)

Voortgang onderzoeken Rekenkamercommissie (RKC)

Onderstaand schema is een beknopte weergave van onderzoeken vanaf 2015 met het uitgebrachte advies van de RKC, het besluit van de raad (indien van toepassing) en de follow-up ervan.


Onderwerp

Jaar van uitvoering

Advies RKC

Raadsbesluit

Follow-up (maart 2019)

Grip op verbonden partijen

2015

In totaal 12 aanbevelingen gericht op invloed kunnen uitoefenen op vooral de publiekrechtelijke samenwerkingsvormen.

12-1-2016 Instemmen met conclusies en aanbevelingen van het rapport. (15rb000145)

Op 6 november 2018 heeft de raad een motie aangenomen dat een concreet plan van aanpak moet worden opgesteld om uiterlijk Q3 2019 een geactualiseerde Nota verbonden partijen vast te stellen. Daarnaast wilde de raad een rondetafelgesprek met het college om de sturingsmogelijkheden van de raad te verkennen. Het college heeft de motie omarmd met aanpassing van Q3 2019 in uiterlijk 1 oktober 2019.

Op 22 januari 2019 is het plan van aanpak actualisatie Nota verbonden partijen vastgesteld. Op 19 maart 2019 heeft een RTGC plaatsgevonden. Aanwezigen stemden af om de raad voor te stellen om een pilot met raadsrapporteurs te starten tav ODRA en WSP en daarna te bezien of en hoe de Nota moet worden aangepast.
Op 2 april heeft de raad besloten  om :
-  t.a.v. 2 verbonden partijen een pilot te houden met raadsrapporteurs;
- na een half jaar een nieuwe RTGC te houden en te bezien of meer verbonden partijen aan de pilot worden toegevoegd;
- voorlopig af te zien van de opdracht aan het college om te komen met een nieuwe Nota Verbonden Partijen in het derde kwartaal 2019 en dit opnieuw af te wegen na de evaluatie van de pilots.

18/6/2019 Seniorenconvent is akkoord met voorstel van raadsrapporteur (H. Croesen) om de pilot met een half jaar te verlengen.
RTGC t.b.v. evaluatie pilots staat gepland voor mei 2020.

Quick scan handhaving monumenten

2015

Een drietal aanbevelingen gericht op het voorkomen van verloedering van monumenten en het optreden daartegen.

n.v.t.
(14-12-2015 reactie college dmv informatiememo 15inf00085; 15-12-2015 quick scan in voorronde besproken)

Follow-up m.b.t. de drie aanbevelingen:
1. Toezicht op de monumenten hoog te prioriteren en dit te verwerken in het handhavingsbeleid en het handhavingsuitvoeringsprogramma. (bron: 15BW000486)

Ad 1: College en raad hebben bij de vaststelling van het Samenhangend handhavingsbeleid 2014-2019 gekozen voor een gemiddelde handhavingsprioriteit voor toezicht en handhaving van monumenten. Aan het opschalen naar hogere prioriteit zijn (afhankelijk van de frequentie en het niveau van de uit te voeren controles) aanzienlijke personele- en financiële consequenties verbonden.

2. Scenario's op te stellen over de verwachte capaciteit en inzet van middelen bij het hanteren van hogere prioriteit voor handhaving/toezicht op monumenten, zodat voor de raad inzichtelijk is wat de kosten zijn van een hogere prioriteit voor toezicht op de monumenten. (bron: 15BW000486)

Ad 2: De onder 1. bedoelde personele- en financiële consequenties zijn niet verder uitgewerkt in scenario’s.

3. Gelet op de recente uitspraak van Afdeling bestuursrechtspraak, een fundamenteel debat te voeren over welke criteria de gemeente wil hanteren bij vergunningverlening ten aanzien van monumentale panden. (bron: 15inf00085)

Ad 3: Met het herstel van een formeel gebrek in de Erfgoedverordening 2016, beschikken we over een volledig en solide toetsingskader voor monumentale panden. Een fundamenteel debat over criteria voor vergunningverlening heeft daarom niet plaatsgevonden.

Juridische kwaliteit bestemmingsplannen

2016

Aanbeveling om één keer per jaar de raad te informeren over het verbetertraject rond de kwaliteit van bestemmingsplannen.

6-12-2016
Instemmen met conclusies van het rapport met een toegevoegd amendement
(16rb000106)

De leerpunten uit het basisrapport en de eerste jaarrapportage (2015-2017) over de juridische kwaliteit bestemmingsplannen worden steeds toegepast.

Bij inwerkingtreding van de Omgevingswet per 1 januari 2021 worden alle bestemmingsplannen vervangen door het omgevingsplan.  Er kunnen dan ook geen nieuwe ontwerpbestemmingsplannen meer in procedure worden gebracht.  We kiezen ervoor om in 2021 de  evaluatie op te stellen  van de door de raad vastgestelde bestemmingsplannen van de afgelopen 3 jaar.  Door voor 3 jaar te kiezen is er naar alle waarschijnlijkheid ook een noemenswaardig aantal bestemmingsplannen te evalueren en daar leerpunten uit te halen.
(NB: als gevolg van de Coronacrisis zal de inwerkingtreding van de Omgevingswet op een later tijdstip dan 1 januari 2021 gaan plaatsvinden).

Programmabegroting in relatie tot de overige planning & control-instrumenten

2016

Brief van RKC (6-10-2016) met bevindingen inzake de systematiek van de programmabegroting 2016 in relatie tot de andere P&C instrumenten.

Bedoeld om discussie te entameren over de wijze waarop de raad beter sturing kan geven via de programmabegroting, en beter controle kan uitoefenen.
Suggesties gericht op het SMART vertalen van de programmabegroting en - verantwoording.

n.v.t.
(reactie college d.d. 7-12-2016 16uit30177)

Raad 3-7-2018 motie M-20 aangenomen over SMART doelstellingen en indicatoren in de P&C cyclus

M.b.t. motie M-20 (juli 2018) ‘SMART-doelstellingen en indicatoren in de P&C cyclus’:
Uitvoering is in ambtelijke voorbereiding; gesprekken gevoerd met extern bureau voor het verzorgen van een training (2 workshops) over dit onderwerp. Hiervoor raads- en collegeleden te nodigen en diverse beleidsmedewerkers. Planning was er op gericht om deze workshops in maart/april te organiseren. Door coronacrisis is dit voorlopig ‘on hold’ gezet. Wordt waarschijnlijk verschoven naar aug/sept 2020.

M.b.t. P&C documenten, sturing geven en controle uitoefenen:
Het college heeft 18 feb 2020 besloten om m.i.v. 1-1-2020 het Stuurmodel Overbetuwe toe te passen. Onderdeel van dit model is het werken met jaarlijks twee voortgangsrapportages en daarbij onderscheid te maken in een managementrapportage en  bestuursrapportage. Een voorstel hiertoe is geagendeerd voor de raad van 12 mei 2020 (zie 20rv000019).

Oriënterend onderzoek naar de wijze waarop de gemeente de bibliotheek aanstuurt via subsidie

2017

In totaal 7 aanbevelingen m.b.t. het verstrekken van subsidies en de te realiseren doelen en prestaties.  

n.v.t.

Rekenkamerbrief t.k.n. aan de raad aangeboden op 11 april 2017.

(reactie college d.d. 28-2-2017 17uit05302)

In november 2019 is de uitvoeringsagenda 2020-2024 door de gemeenteraad vastgesteld. Hierin  zijn activiteiten van de Openbare Bibliotheek Gelderland Zuid (OBGZ) gekoppeld aan het beleid van de gemeente op bibliotheekfuncties en het strategisch beleid van OBGZ zelf. De Raad heeft zo meer grip gekregen op de aansturing van en het werk door OBGZ. Kritisch blijft uw raad wel op de gevraagde prestatieafspraken. Deze zijn veelal nog gericht op activiteiten en bieden minder inzicht in het te bereiken effect. OBGZ werkt aan een systeem waarmee de maatschappelijke meerwaarde van hun werk  wel aantoonbaar gemaakt wordt. Doordat OBGZ in een netwerk van partners opereert zijn maatschappelijke effecten wel lastig toe te kennen aan één partner.

Onderzoek Burgerparticipatie in Overbetuwe

2017-2019

In totaal 7 conclusies en 4 aanbevelingen t.a.v. burgerparticipatie

3-9-2019 Instemmen met conclusies en aanbevelingen (19rb000070)

(reactie college d.d. 28-5-2019 19uit11458)

De gemeenteraad heeft het college middels een amendement in september 2019 (19rb000070) de opdracht gegeven een visie op participatie vast te stellen. Dit naar aanleiding van de aanbevelingen in het Rekenkamerrapport ‘Burgerparticipatie’ (mei 2019). Later in september is de raad geïnformeerd over het proces, en is aangegeven dat we de visie verbreden richting de vraag wat voor gemeente wij willen zijn in relatie tot en in interactie met de samenleving. In januari jl. was er een gesprek met de raad naar aanleiding van stellingen, om input op te halen voor de visie. De visie is inmiddels in concept gereed. De oorspronkelijke planning was om de visie in mei voor te leggen aan de raad, door de corona-maatregelen zal dit vertraging oplopen. Immers, we willen een goed gesprek kunnen voeren over de visie.