Balans

Balans per 31 december (bedragen x € 1.000) 2018 2019
ACTIVA
Vaste activa
Immateriële vaste activa: 988 961
- Bijdragen aan activa in eigendom van derden 988 961
Materiële vaste activa: 121.432 131.374
- Investeringen met een economisch nut 85.896 93.644
- Investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven 29.054 29.345
- Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut 6.482 8.385
Financiële vaste activa: 8.190 8.682
- deelnemingen 209 209
- overige verbonden partijen 545 545
- Overige langlopende Leningen 7.437 7.928
Totaal vaste activa 130.609 130.609 141.016 141.016
Vlottende activa
Voorraden: 10.147 7.898
- onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie 10.147 7.898
0 0
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar: 4.726 3.773
- vorderingen op openbare lichamen 78 207
- uitzettingen in ’s Rijks schatkist met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar 832 0
- Overige vorderingen 3.816 3.566
Liquide middelen: 292 40
- Kassaldi 11 7
- Banksaldi 282 33
Overlopende activa: 6.448 7.775
- Overige nog te ontvangen bedragen en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen 6.448 7.775
Totaal vlottende activa 21.613 21.613 19.486 19.486
Totaal activa 152.223 152.223 160.502 160.502
PASSIVA
Vaste passiva
Eigen vermogen: 41.236 39.669
- Algemene reserve 20.751 19.160
- Bestemmingsreserves 21.901 20.703
- Gerealiseerde resultaat -1.416 -195
Voorzieningen 24.024 24.024 23.316 23.316
Vaste schulden met een rentetypische looptijd van 1 jaar of langer: 64.397 67.322
- Binnenlandse banken en overige financiële instellingen 52.905 56.518
- openbare lichamen als bedoeld in artikel 1a fido 10.000 9.500
- buitenlandse instelliongen, fondsen, banken, bedrijven en overige sectoren 1.469 1.233
- waarborgsommen 23 70
Totaal vaste passiva 129.658 129.658 130.307 130.307
Vlottende passiva
Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar: 8.533 16.336
- Overige kasgeldleningen 5.000 12.000
- Banksaldi 1 458
- Overige schulden 3.532 3.878
0 0
Overlopende passiva: 14.032 13.860
- nog te betalen bedragen 9.733 11.111
- Het Rijk 3.620 1.312
- Overige Nederlandse overheidslichamen 421 1.062
- Overige Vooruitontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen 258 375
Totaal vlottende passiva 22.565 22.565 30.196 30.196
Totaal passiva 152.223 152.223 160.502 160.502
Gewaarborgde geldleningen 0 175.199 168.306
Garantstellingen hypotheken 0 15.063 14.633