Uitgaven

41,31%
€ 49.525
x €1.000
41,31% Complete

Inkomsten

8,85%
€ 10.597
x €1.000
8,85% Complete

Saldo

19975,32%
€ 38.928
x €1.000

Programma 6 Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening

Uitgaven

41,31%
€ 49.525
x €1.000
41,31% Complete

Inkomsten

8,85%
€ 10.597
x €1.000
8,85% Complete

Saldo

19975,32%
€ 38.928
x €1.000

Wat heeft het programma Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening gekost?

Terug naar navigatie - Wat heeft het programma Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening gekost?
Bedragen x €1.000
Exploitatie Actuele Begroting 2019 Realisatie 2019 Saldo 2019
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie.
Lasten 6.359 5.547 812
Baten -785 -563 -221
Totaal 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie. 5.575 4.984 591
6.2 Wijkteams.
Lasten 726 670 56
Totaal 6.2 Wijkteams. 726 670 56
6.3 Inkomensregelingen.
Lasten 11.877 11.734 143
Baten -8.895 -9.552 657
Totaal 6.3 Inkomensregelingen. 2.982 2.182 800
6.4 Begeleide participatie.
Lasten 4.109 4.209 -101
Totaal 6.4 Begeleide participatie. 4.109 4.209 -101
6.5 Arbeidsparticipatie.
Lasten 1.009 986 23
Baten 0 0 0
Totaal 6.5 Arbeidsparticipatie. 1.009 986 23
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO).
Lasten 2.370 2.387 -16
Baten 0 -3 3
Totaal 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO). 2.370 2.384 -14
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+.
Lasten 5.340 6.101 -761
Baten -368 -478 110
Totaal 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+. 4.972 5.623 -651
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-.
Lasten 14.605 17.052 -2.447
Totaal 6.72 Maatwerkdienstverlening 18-. 14.605 17.052 -2.447
6.82 Geëscaleerde zorg 18-.
Lasten 752 839 -87
Totaal 6.82 Geëscaleerde zorg 18-. 752 839 -87

Toelichting op verschil tussen actuele begroting en realisatie

Terug naar navigatie - Toelichting op verschil tussen actuele begroting en realisatie

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie. Voordelen Nadelen I/S

De realisatie van onderstaande projecten liep vertraging op, waardoor de kapitaal- en exploitatielasten doorschuiven naar 2020.
MFC Valburg (zie de toelichting in programma 5 bij het speerpunt 25) € 32.000
- MFC Herveld  Zie ook de nadere toelichting in Programma 5 bij speerpunt 26. € 77.000

Als gevolg van het realistisch ramen zijn diverse budgetten binnen het Sociaal Domein  bijgesteld op basis van de werkelijke realisatiecijfers van 2018. Een aantal kosten nu niet meer verantwoord op dit taakveld maar zijn overgebracht naar de taakvelden 6.71, 6.72 en 6.82.

Aangezien een aantal eenmalige budgetten nog niet volledig is afgerond in 2019 ontstaat er een voordeel op dit taakveld van €  198.000. Deze budgetten  dekken we uit de algemene reserve. Daardoor valt dit voordeel weg tegen een lagere onttrekking aan de algemene reserve op het taakveld "mutatie reserves". Het gaat om de  volgende budgetten:
- Preventie  jeugdhulp, investeren in een doorlopende zorglijn voor de risicogroep van 18-/18+ jongeren € 26.000
- Visie op vastgoed, een aantal pijlers moeten hiervoor nog worden uitgewerkt € 50.000
- Sociale dorpsprofielen, naar verwachting zijn deze profielen in 2021 voor alle kernen gereed. € 80.000
-Onderzoek kerngericht werken € 42.000

Saldo diverse overige voor- en nadelen

10920319881

 

 

 

 

 

 

 

 

IIII

Totaal 591    

 


 6.3 Inkomensregelingen. Voordelen Nadelen I/S

-  Afrekeningen BBZ voorgaande jaren

- Voorschot BBZ 

- De uitgaven voor de uitvoering van de Participatiewet zijn lager dan begroot. Dit komt met name doordat er zich minder mensen  voor een IOAW-uitkering hebben gemeld.  

- Armoedebestrijding kinderen.  Dit bedrag voor in volgende jaren besteed.

- Niet geraamde vrijval van de voorziening dubieuze debiteuren SoZa door hoger percentage inbaarheid van de BBZ-leningen

Saldo diverse overige voor- en nadelen

135

112

278


197

64

14
 

I

I

I


I

I

I

Totaal 800   I


6.4 Begeleide participatie. Voordelen Nadelen I/S

 Hogere bijdrage MGR WsW  op basis van bijgestelde begroting MGR

Saldo diverse overige voor- en nadelen.

  96

5
I

I
Totaal   101  


In 2019 zijn we gestart met een verbeterplan monitoring en (financiële) verantwoording sociaal domein. Dit heeft onder andere geleid tot het verder ontwikkelen van de monitor sociaal domein en het werken aan een realistische begroting. Ook de financiële systemen worden ingericht om de gewenste informatie te kunnen leveren. Als onderdeel van dit plan wordt ook gewerkt aan de verbetering bij de administratie: de achterstanden zijn weggewerkt en het berichtenverkeer is geïmplementeerd. Ook is een verplichtingenadministratie ingericht. We hebben een vervolgproject opgestart gericht op adequate financiën en administratie sociaal domein, zowel voor de korte als lange termijn. Dit doen we in samenwerking met de zorgaanbieders. Het resultaat moet zijn betrouwbare managementinformatie zodat we goed zicht hebben op onze financiële situatie en indien nodig tijdig kunnen bijsturen.
Op basis van de huidige boekingen zien we meerlasten bij met name de inzet van voorzieningen voor jeugd en Wmo.

Wmo  -  6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) en  6.71 Maatwerkdienstverlening 18+. Voordelen Nadelen I/S

De lasten voor Wmo zijn € 665.000 hoger dan begroot. Bij de inzet van Huishoudelijke ondersteuning zien we een stijging van de inzet. Dat komt door het verlaten van de inkomensafhankelijke bijdrage waarvoor het abonnementstarief in de plaats is gekomen. Hierdoor is deze zorg voor met name inwoners met een inkomen boven het modaal inkomen bereikbaarder geworden.
We stimuleren dat mensen langer thuis blijven wonen. Dit zorgt ervoor dat onze inwoners zo lang mogelijk in de vertrouwde omgeving kunnen blijven. Hierdoor neemt de vraag naar begeleiding toe, met een toename van de uitgaven als gevolg.

In deze jaarrekening zijn de overschrijdingen op het Sociaal Domein als incidenteel aangemerkt. De structurele effecten van het Sociaal Domein zijn verwerkt in de 1e Bestuursrapportage 2020.

  665

 
Totaal   665  

 

Jeugd  -  6.72 Maatwerkdienstverlening 18-. en  6 .82 Geëscaleerde zorg 18-. Voordelen Nadelen I/S

We constateren dat er in 2019 sprake is van een forse toename van de uitgaven. De lasten zijn € 2.534.000 hoger dan begroot. Deze toename wordt voornamelijk veroorzaakt door een stijging van de ambulante hulp. Het aantal cliënten is niet gestegen, maar wel de kosten per cliënt. Dit betekent dat de hulp aan deze jongeren intensiever is geworden. Dit heeft meerdere oorzaken:

  • We zien een toename van de zwaarte van de problematiek bij jongeren.
  • We zien een toename van crisis-, spoed- en zorgmeldingen t.o.v. reguliere meldingen. Hierbij hebben we ook te maken met wachtlijsten, wat het risico op crisis vergroot.
  • Het voorliggende aanbod is nog onvoldoende laagdrempelig beschikbaar waardoor we mogelijk te vaak doorverwijzen naar zwaardere zorg.
  • We zien een verschuiving van intramurale naar extramurale / ambulante hulpverlening, deze verschuiving is een landelijke en wenselijke ontwikkeling omdat intramurale zorg zeer kostbaar is. In de praktijk blijkt nu echter, dat ambulante zorg niet altijd goedkoper is, omdat, vanwege de zwaarte van de problematiek, er vaak meer ambulante zorg, en/of verschillende voorzieningen ingezet moeten worden.
  • Tot slot hebben we in Overbetuwe een zeer goed draaiend en proactief interventieteam. Dit maakt een goede verbinding mogelijk met Veilig thuis. Door snel te kunnen interveniëren op de (mogelijke) zorg en ondersteuningsvragen werken we de-escalerend. Deze interventies brengen kosten met zich mee.

In deze jaarrekening zijn de overschrijdingen op het Sociaal Domein als incidenteel aangemerkt. De structurele effecten van het Sociaal Domein zijn verwerkt in de 1e Bestuursrapportage 2020.2.534

 
I


Totaal   2.534   


Verbonden partijen

Terug naar navigatie - Verbonden partijen

De MGR Sociaal Domein regio centraal Gelderland, de Vervoersorganisatie Arnhem Nijmegen en de Werkvoorziening Midden Gelderland (Presikhaaf bedrijven) dragen bij aan de realisatie van de doelstellingen van dit programma.

Beleidsindicatoren

Terug naar navigatie - Beleidsindicatoren
Indicator 2016 2017 2018 2019 NL (meest actuele) Bron
% Jongeren met delict voor de rechter - - 1 - 1 CBS Jeugd
% Kinderen in uitkeringsgezin - - 3 - 7 CBS Jeugd
% Werkloze jongeren - - 1 - 2 CBS Jeugd
% Netto arbeidsparticipatie 68,4 69,8 70,8 - 67,8 CBS - Arbeidsdeelname
Personen met een bijstandsuitkering: aantal per 10.000 inwoners 19,6 21 20,6 210,2 381,7 CBS - Participatiewet
Lopende re-integratievoorzieningen: aantal per 1.000 inwoners 15-64 jaar 27 32,8 32,8 - 30,5 CBS - Participatiewet
Cliënten met een maatwerkarrangement Wmo: aantal per 10.000 inwoners - 21 29 320 610 CBS - Monitor Sociaal Domein WMO
Jongeren met jeugdhulp: % van alle jongeren tot 18 jaar 10,7 11,3 12,4 12,3 10 CBS Jeugd
Jongeren met jeugdreclassering: % van alle jongeren tot 18 jaar 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 CBS Jeugd
Jongeren met jeugdbescherming: % van alle jongeren tot 18 jaar 1 0,9 0,8 1 1,1 CBS Jeugd